Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

06.06.2023 - 10:51 aktualizacja 06.06.2023 - 10:51
Redakcja: administrator

Szanowni Państwo,
w imieniu Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mam zaszczyt zaprosićmłodych naukowców z Państwa Uczelni, aktywnych w obszarze ogólnych nauk prawnych, na XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Biorąc prawa podmiotowe poważnie”, który odbędzie się w dniach od 7 do 9 września 2023 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach (Korzecko 1C, 26-060 Chęciny).

Tematyka tegorocznego Zjazdu jest inspirowana zbiegiem jubileuszy wydarzeń ważnych dla podstawowych praw podmiotowych. W 2023 r. obchodzimy 450. rocznicę uchwalania aktu konfederacji warszawskiej (1573 r.) – pierwszego na świecie dokumentu gwarantującego równość religijną obywateli; 75-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, od której rozpoczęło się budowanie współczesnego systemu praw człowieka, oraz 10. rocznicę śmierci Ronalda Dworkina. Dlatego tytuł tegorocznego Zjazdu nawiązuje do opublikowanej w 1977 r. książki „Taking Rights Seriously”.

W trakcie obrad XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa podjęte zostanie zatem zagadnienie praw podmiotowych i ich znaczenia we współczesnych społeczeństwach, zwłaszcza w obliczu takich zjawisk jak inflacja praw człowieka, kryzys demokracji konstytucyjnych czy populizm. Celem konferencji
będzie przemyślenie na nowo praw podmiotowych w obliczu szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Jesteśmy przekonani, że wymiana myśli na teoretyczno-filozoficznym poziomie w przedmiocie tej fundamentalnej dla teorii i praktyki prawa kategorii zaowocuje doniosłymi wnioskami dla całej nauki
prawa.

Mamy nadzieję otrzymać zgłoszenia wystąpień, które dotyczyć będą nie tylko klasycznych koncepcji praw podmiotowych, czy relewantnego dorobku uznanych autorów z obszaru teorii i filozofii prawa, ale także takich idei, które dopiero nabierają formy w aktualnie toczonych dyskusjach. Do tych ostatnich zaliczyć można na przykład spory o rozszerzenie kręgu bytów, którym przysługuje podmiotowość. oraz debaty nad wyzwaniami stwarzanymi przez rozwój technologii i wiedzy w dziedzinach pozaprawnych (np. w obszarze nauk o życiu).

Zachęcamy też do podejmowania problematyki uniwersalizmu i partykularyzmu praw podmiotowych z uwzględnieniem takich czynników jak kultura prawna czy warunki rozwoju społeczno-ekonomicznego.Tym próbom towarzyszyć mogą oceny wpływu na sytuację jednostek różnic prezentowanych przez odmienne porządki prawne. Z zadowoleniem powitamy także rozważania w sprawie inkluzywności bądź ekskluzywności poszczególnych kategorii praw podstawowych w kontekście takich cech indywidualnych jak rasa, płeć, wyznanie czy przekonania. Interesującym wkładem w obrady Zjazdu będzie także podjęcie powiązanego problemu powszechności praw podmiotowych, zwłaszcza tych uznawanych za podstawowe.

Spodziewamy się , że wśród propozycji wystąpień nie zabraknie prób odniesienia się do tematu przewodniego z perspektywy zagadnień tworzenia i stosowania prawa. Wreszcie, ufamy, że uczestnicy konferencji naświetlą filozoficzno-teoretyczne tło koncepcji praw podmiotowych, w tym praw człowieka.

Mając powyższe na uwadze serdecznie zapraszamy młodych teoretyków i filozofów prawa do zgłaszania czynnego udziału w Zjeździe i zgłoszenie wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

teoretycznoprawne koncepcje praw podmiotowych – od ujęć klasycznych po wyzwania przyszłości;
prawa podmiotowe wobec wyzwań tworzenia prawa;
prawa podmiotowe wobec problemów wykładni i stosowania prawa;
perspektywa realistyczna – prawa podmiotowe wobec przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych;
perspektywa aksjologiczna – prawa podmiotowe wobec wartości prawnych i pozaprawnych.

Obrady Zjazdu będą trwały od 7 do 9 września 2023 r.; zakończą się kolacją integracyjną, a zatem plan konferencji przewiduje opuszczenie ECEG UW w Chęcinach w godzinach przedpołudniowych 10 września 2023 r. Informacja o wysokości opłaty konferencyjnej oraz adres strony internetowej wydarzenia zostaną przekazane niebawem, ale już teraz prosimy o zaplanowanie udziału w Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa. Na zgłoszenia referatów czekamy do 31 lipca 2023 r. – w kolejnym komunikacie przekażemy informację o sposobie ich przesyłania.

Licząc na Państwa życzliwe przyjęcie naszego zaproszenia, oczekujemy w nadziei na spotkanie w Chęcinach!

Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauk o Państwie
dr hab. Jan Winczorek

ZAPROSZENIE na XI ZJAZD MŁODYCH TEORETYKÓW I FILOZOFÓW PRAWA 2023

return to top