Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zaproponuj kształt modułów otwartych dla studiów II stopnia

31.01.2023 - 15:34 aktualizacja 01.02.2023 - 14:08
Redakcja: OO

Rusza konkurs na projekty modułów w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akademicki 2023/2024

1 lutego 2023 roku rusza nabór projektów modułów do realizacji w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) dla studiów II stopnia w roku akademickim 2023/2024. W ramach konkursu każdy nauczyciel akademicki (lub zespół dwu-, trzyosobowy) może złożyć propozycje dowolnej liczby modułów, uwzględniając kryteria i wymagania określone w regulaminie. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać  projekty sylabusów do 28 lutego 2023 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 marca 2023 roku. Ostateczny kształt oferty na rok akademicki 2023/2024 zostanie podany do wiadomości 15 kwietnia 2023 roku.

Celem Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej[1] jest umożliwienie studentom Uniwersytetu Śląskiego skorzystania z szerokiej oferty zajęć ponadkierunkowych łączących zróżnicowane podejścia naukowe i pola naukowej refleksji, a także uwzględniających w treści najistotniejsze zagadnienia i fenomeny współczesnego życia. Projekty modułów zgłaszane do konkursu będą oceniane według następujących kryteriów:

  • uniwersalność – wymogi wstępne nie obejmują znajomości podstaw naukowych w dyscyplinie, do której odnoszą się efekty modułowe,
  • interdyscyplinarność – zagadnienia uwzględniają elementy wykraczające i / lub łączące zagadnienia spoza jednej dyscypliny, dziedziny, a nawet obszaru nauki, w tym podejmujące bieżące problemy wymagające ponaddziedzinowych podejść naukowych i wielogłosowych dyskursów,
  • otwartość – zagadnienia uwzględniają otwarte i elastyczne formy realizacji zajęć, umożliwiające uczestnictwo studentów reprezentujących różne kierunki i specjalności kształcenia w uniwersytecie,
  • stymulatywność – moduły przyczyniają się do rozszerzania kierunkowych kompetencji studentów poprzez stosowanie treści i form inspirujących ich aktywności o charakterze samorozwojowym w odniesieniu do aktualnych zainteresowań oraz przyszłych projektów zawodowych,
  • oryginalność – zagadnienia zaproponowane w ramach modułów ogólnouniwersyteckich nie powielają treści modułów kierunkowych.

Rok akademicki 2023/2024 będzie drugim rokiem funkcjonowania w ramach OOD przedmiotów wyłonionych w drodze konkursu. Doświadczenia zbierane w obecnie trwającym roku akademickim upewniają w wartości tego przedsięwzięcia, podpowiadając jednocześnie ścieżki doskonalenia przyjmowanych rozwiązań organizacyjnych. Porady, na co zwrócić uwagę, opracowując zgłoszenie, znajdują się na stronie internetowej Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej w zakładce konkurs na projekty modułów. Lista modułów, które zostały wyłonione w wyniku zeszłorocznego konkursu, jest dostępna w zakładce z aktualną ofertą OOD.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

[1] OOD stanowi odpowiedź na § 5 i § 9 uchwały nr 490 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 28 stycznia 2020 r., które mówią o konieczności uzyskania przez studentów kierunków niehumanistycznych i / lub niespołecznych określonej liczby punktów w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i / lub nauk społecznych (§ 5) oraz zakładają obecność w programach studiów magisterskich modułów zajęć umożliwiających ich realizację na poziomie ogólnouczelnianym (§ 9). Sposób organizacji zajęć w ramach OOD określa zarządzenie nr 155 rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 13 września 2021 r.

grafika przedstawiająca rysunek mózgu, liczby, linie, kolorowe plamy

fot. Pixabay

return to top