Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

FINALNA WERSJA Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akademicki 2022/2023

Przedstawiamy finalną wersję Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akademicki 2022/2023. Oferta ta została wyłoniona w drodze zestawienia pokonkursowej listy rankingowej z zapotrzebowaniem na poszczególne kategorie: modułów ogólnoakademickich, modułów ogólnoakademickich społecznych i modułów akademickich humanistycznych zgłaszane przez dyrekcje kierunków. Wszyscy koordynatorzy modułów wybranych do realizacji otrzymają dalsze uszczegóławiające informacje w najbliższym czasie.


*****

 

KWYNIKI KONKURSU na projekty modułów w ramach OOD na rok akademicki 2022/2023

Od 1 do 28 lutego br. trwał konkurs na projekty modułów do realizacji w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) dla studiów II stopnia w roku akademickim 2022/2023. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – zgłoszonych zostało ponad 250 projektów modułów. W dniu 15 marca komisja ds. oceny modułów zgłoszonych w ramach OOD na rok akademicki 2022/2023 dokonała podsumowania wyników konkursu. W efekcie prac komisji stworzona została lista rankingowa. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z nią.

Nie wszystkie moduły oznaczone na liście punktacją znajdą się w ofercie na rok akademicki 2022/2023 w ramach OOD. Pełna oferta modułów na rok akademicki 2022/2023 w ramach OOD, z podziałem na moduły ogólnoakademickie, moduły ogólnoakademickie społeczne i moduły akademickie humanistyczne, zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki. Konieczne są konsultacje z władzami dziekańskimi i dyrekcjami kierunków oraz techniczne porównanie oferty konkursowej z zapotrzebowaniem na poszczególne kategorie: modułów ogólnoakademickich, modułów ogólnoakademickich społecznych i modułów akademickich humanistycznych. Wszyscy koordynatorzy modułów wybranych do realizacji otrzymają zawiadomienie możliwie najszybciej.

Zgodnie z par. 5. pkt. 3. Zarządzenia nr 155 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2021 r. Ogólnoakademicką Ofertę Dydaktyczną, obejmującą moduły ogólnoakademickie, ogólnoakademickie (społeczne) i ogólnoakademickie (humanistyczne), rada OOD ogłasza w terminie do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok akademicki, w którym moduły w ramach danej OOD będą realizowane.


*****

KONKURS NA PROJEKTY MODUŁÓW

Informujemy, że dnia 1 lutego 2022 rusza nabór projektów modułów do realizacji w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) dla studiów II stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Do konkursu każdy nauczyciel akademicki (lub zespół dwu-, trzy-, czteroosobowy) może złożyć dowolną liczbę modułów, uwzględniając kryteria i wymagania określone w Regulaminie konkursu.

Zgłoszenie modułu do konkursu polega na przesłaniu projektów sylabusów w terminie od 1.02.2022 do 28.02.2022 poprzez zdalny formularz zgłoszeniowy.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15.03.2022.

Na co zwrócić uwagę, opracowując projekt moduł do konkursu?

 1. zgłaszany projekt sylabusa musi być zgodny z opisem wybranego modułu (o tym więcej w zakładce Opisy modułów);

 1. moduły ogólnoakademickie, ogólnoakademickie (społeczne) i moduły ogólnoakademickie (humanistyczne) mogą być prowadzone przez jednego nauczyciela, jak również współprowadzone przez nauczycieli z jednej albo różnych dyscyplin (współprowadzenie może mieć różne formy, np. określeni nauczyciele prowadzą wyznaczoną liczbę godzin kolejno po sobie (np. 10 + 20) lub w rytmie, np. co drugie zajęcia);

  1. w przypadku modułów ogólnoakademickich (społecznych) koordynatorem modułu, jak i prowadzącym przynajmniej połowę zajęć w jego ramach jest nauczyciel reprezentujący dziedzinę nauk społecznych;

  2. w przypadku modułów ogólnoakademickich (humanistycznych) koordynatorem modułu, jak i prowadzącym przynajmniej połowę zajęć w jego ramach jest nauczyciel reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych;

 1. każdy z modułów można zaplanować do realizacji w formule kształcenia kontaktowego lub zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

 1. zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej można planować w formie synchronicznej lub asynchronicznej;

 1. każdy z modułów można realizować w formie:

A. wykładu – z limitem do 150 osób studiujących;

B. konwersatorium – z limitem do 30 osób studiujących;

C. ćwiczeń – z limitem do 25 osób studiujących;

D. można zaproponować inną (do decyzji rady OOD)

(w uzasadnionych przypadkach rada OOD może postanowić o zmianie liczby uczestników danego rodzaju zajęć);

 1. moduły mogą być realizowane w cyklach standardowych (rytmicznie rozłożonych w semestrze), albo w cyklach intensywnych jako zajęcia zblokowane – stosowną informację należy zamieścić w sylabusie modułu;

 1. realizację modułów planowanych na studiach stacjonarnych należy planować w przewidzianym paśmie zajęć OOD, tj. w poniedziałki w godzinach od 13:45 do 20:30;

 1. moduły można przygotować w języku polskim lub w języku angielskim;

 1. modułom należy przypisać odpowiednią liczbę punktów ECTS, nie inną niż 2 lub 3 punkty uwzględniając przelicznik, w ramach którego jednemu punktowi ECTS odpowiada 15 godzin zajęć;

 1. każdy nauczyciel lub grupa nauczycieli akademickich może zgłosić do każdego konkursu dowolną liczbę modułów;

 1. moduły nie powinny zawierać ograniczających szeroki dostęp warunków wstępnych udziału w zajęciach;

 

 1. treści proponowane w zgłaszanych do OOD projektach modułów nie powinny powielać tych, które proponowane są już, w tym samym zakresie i ujęciu, w realizowanych modułach kierunkowych;

 

 1. projektowane zajęcia mogą mieć charakter bardziej pragmatyczny, możliwy do wykorzystania w praktycznym działaniu w obszarze aktualnych zainteresowań oraz przyszłych projektów zawodowych studentów, lub bardziej teoretyczny, np. o charakterze metanaukowym (pozwalający, np. dzięki wskazaniu / dostrzeżeniu przeplotów międzydyscyplinowych czy międzyobszarowych, na pełniejszą działalność studencką o charakterze badawczym);

 

 1. planowane w ramach modułów OOD tematy mogą mieć charakter wiedzy-bazy w danej dyscyplinie, prezentowanej w perspektywie odbiorcy niespecjalisty, inspirując do aktywności o charakterze samorozwojowym;

 

 1. projektowane moduły mogą podejmować bieżące problemy wymagające ponaddziedzinowych podejść naukowych i wielogłosowych dyskursów.

return to top