Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

FINALNA WERSJA Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akademicki 2023/2024

 

Przedstawiamy finalną wersję Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akademicki 2023/2024, z podziałem na ofertę modułów ogólnoakademickich (MOG), modułów ogólnoakademickich społecznych (MOS) oraz modułów ogólnoakademickich humanistycznych (MOH). Oferta ta została wyłoniona w drodze zestawienia pokonkursowej listy rankingowej z zapotrzebowaniem na poszczególne kategorie modułów (MOG, MOS, MOH) zgłaszane przez Dyrekcje Kierunków (przypominamy, że o przydzieleniu modułu do konkretnej grupy decydowała dyscyplina wiodąca koordynatora modułu, zgodnie z § 2. pkt. 4. Regulaminu konkursu na moduły realizowane w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej).

Z koordynatorami modułów zaciągniętych do realizacji skontaktujemy się mailowo w celu ustalenia dalszych szczegółów organizacyjnych.

Wyrażając podziękowanie za wielkie zaangażowanie naszej społeczności akademików w tworzenie nowej oferty rozszerzającej kształcenie kierunkowe, pragniemy podkreślić wysoką merytoryczną jakość wszystkich złożonych propozycji modułów.

Rada Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej

 

 

—————

 

WYNIKI KONKURSU

Dziś, 15 marca 2023 roku, dobiegła końca analiza zgłoszonych w konkursie propozycji projektów modułów do realizacji w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) dla studiów II stopnia w roku akademickim 2023/2024. Poniżej prezentujemy wykrystalizowane w toku oglądu nadesłanych projektów listy rankingowe modułów ogólnoakademickich (MOG), modułów ogólnoakademickich społecznych (MOS) i modułów ogólnoakademickich humanistycznych (MOH) (o przydzieleniu zgłoszenia do konkretnej grupy decydowała dyscyplina wiodąca koordynatora modułu, zgodnie z § 2. pkt. 4. Regulaminu konkursu na moduły realizowane w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej). Zgodnie z § 5. pkt. 2. tegoż Regulaminu rozstrzygając konkurs Rada OOD uwzględniała główne cechy modułów: uniwersalność, interdyscyplinarność, otwartość, stymulatywność, oryginalność.

Równolegle do prac nad rozstrzygnięciem konkursu ustalaliśmy ostateczny kształt zapotrzebowania zgłaszanego przez Dyrekcje Kierunków (zapotrzebowania na typ modułu – MOG, MOS lub MOH, jego wymiar godzin i punktów ECTS, czas osadzenia zajęć w siatkach – semestr zimowy lub semestr letni oraz wymagany język – polski lub angielski). W najbliższych dniach będziemy kontaktować się z koordynatorami modułów kolejno obecnych na listach rankingowych w celu ustalenia możliwości i szczegółów organizacyjnych odpowiadających zapotrzebowaniom zgłaszanym przez Dyrekcje Kierunków.

Proces organizacji ostatecznego kształtu Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej na rok akad. 2023/2024 zamknie się 15 kwietnia 2023, zgodnie z § 5. pkt. 3. Zarządzenia nr 155 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2021 r. Po tym dniu, bez zbędnej zwłoki, wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poinformowani mailowo o tym, czy zgłoszony przez nich projekt modułu znalazł się w ostatecznej ofercie OOD na najbliższy rok akad. 2023/2024.

Rada Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej

 

 

—————

 

KONKURS NA PROJEKTY MODUŁÓW

Informujemy, że dnia 1 lutego 2023 rusza nabór projektów modułów do realizacji w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) dla studiów II stopnia w roku akademickim 2023/2024.

Do konkursu każdy nauczyciel akademicki (lub zespół dwu-, trzy-, czteroosobowy) może złożyć dowolną liczbę modułów, uwzględniając kryteria i wymagania określone w Regulaminie konkursu.

Zgłoszenie modułu do konkursu polega na przesłaniu projektów sylabusów w terminie od 1.02.2023 do 28.02.2023 poprzez zdalny formularz zgłoszeniowy.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15.03.2023.

Ostateczny kształt oferty na rok akademicki 2023/2024 zostanie podany do wiadomości 15 kwietnia 2023 roku.

 

O czym należy pamiętać i na co zwrócić uwagę, opracowując projekt modułu do konkursu?

 1. projekty modułów zgłaszane do konkursu będą oceniane według następujących kryteriów:
  – uniwersalność – wymogi wstępne nie obejmują znajomości podstaw naukowych w dyscyplinie, do której odnoszą się efekty modułowe,
  – interdyscyplinarność – zagadnienia uwzględniają elementy wykraczające i / lub łączące zagadnienia spoza jednej dyscypliny, dziedziny, a nawet obszaru nauki, w tym podejmujące bieżące problemy wymagające ponaddziedzinowych podejść naukowych i wielogłosowych dyskursów,
  – otwartość – zagadnienia uwzględniają otwarte i elastyczne formy realizacji zajęć, umożliwiające uczestnictwo studentów reprezentujących różne kierunki i specjalności kształcenia w Uniwersytecie,
  – stymulatywność – moduły przyczyniają się do rozszerzania kierunkowych kompetencji studentów poprzez stosowanie treści i form inspirujących ich aktywności o charakterze samorozwojowym w odniesieniu do aktualnych zainteresowań oraz przyszłych projektów zawodowych,
  – oryginalność – zagadnienia zaproponowane w ramach modułów ogólnouniwersyteckich nie powielają treści modułów kierunkowych;
 2. zajęcia w ramach OOD odbywają się w poniedziałki w wybranej jednostce pasma od 13.45 do 20.30 (na studiach stacjonarnych), albo w piątki w wybranej jednostce pasma od 17.15 do 20.30 (na studiach niestacjonarnych);
 3. odbiorcy (studentki i studenci uczestniczący w zajęciach z jednego przedmiotu) mogą być z różnych kierunków, np. w jednej grupie mogą być studentki i studenci prawa, matematyki, biologii i filologii angielskiej itd.;
 4. przedmioty realizowane w ramach OOD kończą się zaliczeniem (nie egzaminem), na ocenę; sposób zaliczenia ustala koordynator modułu;
 5. zgłaszany projekt sylabusa musi być zgodny z opisem wybranego modułu (o tym więcej w zakładce Opisy modułów);
 6. moduły ogólnoakademickie, ogólnoakademickie (społeczne) i moduły ogólnoakademickie (humanistyczne) mogą być prowadzone przez jednego nauczyciela, jak również współprowadzone przez nauczycieli z jednej albo różnych dyscyplin (współprowadzenie może mieć różne formy, np. określeni nauczyciele prowadzą wyznaczoną liczbę godzin kolejno po sobie (np. 10 + 20) lub w rytmie, np. co drugie zajęcia);
  – w przypadku modułów ogólnoakademickich (społecznych) koordynatorem modułu, jak i prowadzącym przynajmniej połowę zajęć w jego ramach jest nauczyciel reprezentujący dziedzinę nauk społecznych;
  – w przypadku modułów ogólnoakademickich (humanistycznych) koordynatorem modułu, jak i prowadzącym przynajmniej połowę zajęć w jego ramach jest nauczyciel reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych;
 7. każdy z modułów można zaplanować do realizacji w formule kształcenia kontaktowego lub zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 8. zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej należy planować w formie synchronicznej;
 9. każdy z modułów można realizować w jednej z wybranych form:
  A. wykładu – z limitem do 150 osób studiujących;
  B. konwersatorium – z limitem do 30 osób studiujących;
  C. ćwiczeń – z limitem do 25 osób studiujących;
  D. można zaproponować inną (do decyzji rady OOD)
  (w uzasadnionych przypadkach rada OOD może postanowić o zmianie liczby uczestników danego rodzaju zajęć);
 10. moduły mogą być realizowane w cyklach standardowych (rytmicznie rozłożonych w semestrze), albo w cyklach intensywnych jako zajęcia zblokowane – stosowną informację należy zamieścić w sylabusie modułu;
 11. moduły można przygotować w języku polskim lub w języku angielskim;
 12. modułom należy przypisać odpowiednią liczbę punktów ECTS, nie inną niż 2 lub 3 punkty uwzględniając przelicznik, w ramach którego jednemu punktowi ECTS odpowiada 15 godzin zajęć;
 13. każdy nauczyciel lub grupa nauczycieli akademickich może zgłosić do każdego konkursu dowolną liczbę modułów;
 14. moduły nie powinny zawierać ograniczających szeroki dostęp warunków wstępnych udziału w zajęciach;
 15. treści proponowane w zgłaszanych do OOD projektach modułów nie powinny powielać tych, które proponowane są już, w tym samym zakresie i ujęciu, w realizowanych modułach kierunkowych;
 16. projektowane zajęcia mogą mieć charakter bardziej pragmatyczny, możliwy do wykorzystania w praktycznym działaniu w obszarze aktualnych zainteresowań oraz przyszłych projektów zawodowych studentów, lub bardziej teoretyczny, np. o charakterze metanaukowym (pozwalający, np. dzięki wskazaniu / dostrzeżeniu przeplotów międzydyscyplinowych czy międzyobszarowych, na pełniejszą działalność studencką o charakterze badawczym);
 17. planowane w ramach modułów OOD tematy mogą mieć charakter wiedzy-bazy w danej dyscyplinie, prezentowanej w perspektywie odbiorcy niespecjalisty, inspirując do aktywności o charakterze samorozwojowym;
 18. projektowane moduły mogą podejmować bieżące problemy wymagające ponaddziedzinowych podejść naukowych i wielogłosowych dyskursów.

return to top