Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
doktorant

Ogłoszenie o konkursie na stypendyst(k)ę w projekcie pt. „Migracje międzynarodowe i zakłócenia wzorca płodności – ku nowym wnioskom z krajów o niskiej dzietności” kierowanym przez dr Weronikę Kloc-Nowak (nr grantu NCN 2020/39/D/HS4/02325)

11.10.2021 - 13:06 aktualizacja 11.10.2021 - 13:06
Redakcja: dianapasek
Tagi: Migracje, NCN, płodność, Stypendium OBM

Opis projektu:
Rozpoczynający się projekt badawczy dotyczy powiązania migracji zagranicznych i zaburzeń wzorców
dzietności osób migrujących z lub do państw o niskim poziomie dzietności, takich jak Polska (jako kraj
wysyłający i przyjmujący migrantów) i Ukraina – kraj pochodzenia największej liczby imigrantów do
Polski. Korzystając m.in. z danych Labour Force Survey oraz Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności podejmiemy próbę systematycznego ilościowego porównania zachowań prokreacyjnych
Polaków w głównych krajach emigracji, oraz tych, którzy wrócili z emigracji, z niemobilnymi
mieszkańcami Polski. Przeprowadzimy własny sondaż imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce by
zbadać jak w ich wypadku powiązane są moment zamieszkania w Polsce z narodzinami dzieci i jak
kształtuje się ich wzorzec dzietności wg wieku. Będziemy sprawdzać jak różne miary dzietności
migrantów odzwierciedlają rozkład ich dzietności w czasie.
Stypendyst(k)a będzie szukać odpowiednich sposobów mierzenia poziomu dzietności osób
migrujących, uwzględniającego ich wiek i czas od momentu migracji. Planowane analizy mają szansę w
istotny sposób poprawić metody pomiaru płodności migrantek i pogłębić dotychczasowe rozumienie
przemian dzietności pod wpływem migracji, wypracowane w odmiennych od polskich warunkach
krajów zachodniej Europy. Wyniki prowadzonych badań będą mogły mieć zastosowanie w
dokładniejszym i trafniejszym prognozowaniu demograficznych skutków emigracji i imigracji oraz być
podstawą analizowania reakcji osób migrujących z krajów o niskiej płodności na różne narzędzia
polityki społecznej (w szczególności rodzinnej) i ludnościowej.
Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka
stypendyst(k)a. Do zadań doktoranta/ki-stypendysty/stypendystki będą należały:
 ścisła współpraca z kierowniczką projektu, oraz innymi wykonawcami przy realizacji projektu;
 pozyskiwanie danych ilościowych z zagranicznych instytutów statystycznych we współpracy z
kierownikiem projektu;
 uczestnictwo w projektowaniu i prowadzeniu analiz ilościowych;
 uczestnictwo w projektowaniu i analizie danych z badania sondażowego (RDS – Respondent
Driven Sampling);
 systematyczny przegląd literatury związanej z tematyką projektu badawczego;
 współautorstwo artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie
przeprowadzonych badań.
Liczba stypendiów: 1
Wymagania i oczekiwania wobec stypendysty/ki:
 Spełnienie wymogów Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Narodowego
Centrum Nauki z dn. 14.03.2019r. tj.:
o status studenta studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu
nauk ekonomicznych, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych realizowanych w
uczelniach na terytorium Polski,
o lub status doktoranta w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
o Osoby posiadające tytuł magistra z ww. dziedzin mogą przystąpić do konkursu, pod
warunkiem, że są gotowe wraz z realizacją stypendium niezwłocznie rozpocząć
kształcenie w Szkole Doktorskiej UW, tak by spełniać wymogi ww. Regulaminu.
 udokumentowane wysokie kompetencje i praktyczne doświadczenie w zakresie analizy
danych ilościowych w pakietach STATA, SPSS lub R;
 zainteresowanie i doświadczenie w zakresie badań sondażowych (w toku studiów lub pracy
zawodowej);
 biegła (min. C1) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (udokumentowana
próbką własnego tekstu lub egzaminem językowym);
 umiejętność poprawnego i logicznego pisania;
 umiejętność organizacji pracy;
 wysoka motywacja do pracy naukowej.
Dodatkowymi atutami będą:
 doświadczenie w pracy ze zbiorami danych z badań podłużnych, np. POLPAN, Diagnoza
Społeczna, SHARE, lub zbiorach BAEL/LFS;
 wiedza i zainteresowanie z zakresu demografii, zwłaszcza dzietności oraz migracji i
mobilności;
 udział w konferencjach, warsztatach lub projektach naukowych oraz doświadczenie w pisaniu
tekstów naukowych;
 gotowość przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat powiązany z projektem.
Warunki stypendium:
Miejsce pracy: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Wymiar zaangażowania: 36 godzin w tygodniu (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z
realizowania studiów doktoranckich)
Okres stypendium: 36 miesięcy
Planowane rozpoczęcie stypendium: 01.12.2021
Stypendium w wysokości: 3 000 PLN brutto brutto miesięcznie (około 2 100 netto, jeśli jest to jedyne
stypendium pobierane przez doktoranta; stypendium można też łączyć z pobieraniem stypendium ze
Szkoły Doktorskiej – patrz dodatkowe informacje poniżej).
Dodatkowe korzyści:
Doktorant/ka lub stypendysta/stypendystka:
 będzie współautorką/em publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych,
 będzie uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 będzie mieć dostęp do służbowego laptopa, oprogramowania do badań, miejsca do pracy i
literatury.
Wymagane dokumenty:
 CV z listą aktywności naukowych (tytuł pracy magisterskiej, udział w pracach badawczych,
udział w konferencjach naukowych, ewentualne publikacje, wyróżnienia, nagrody) i opisem
kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań stypendysty (m.in. poziom znajomości
angielskiego, jakie metody badawcze kandydat/ka potrafi wykorzystywać, jakie programy
potrafi obsługiwać, ew. doświadczenie zawodowe);
 podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – do pobrania tutaj;
 list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych i kompetencji odwołujący się do
zadań badawczych przewidzianych dla stypendysty w projekcie (maksymalnie jedna strona);
 próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej lub opublikowany tekst) w
języku polskim lub angielskim.
Mile widziane będzie dołączenie listu rekomendacyjnego od pracownika naukowego ze stopniem co
najmniej doktora nauk.
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 03.11.2021 godz. 23:59 na adres
konkursy.obm@uw.edu.pl z tytułem wiadomości „S-P-SONATA16-1.2/2021”. Wybrane osoby
będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych: 09-10.11.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.11.2021
Dodatkowe informacje:
1. Jeśli wyłoniona w konkursie osoba nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Szkole
Doktorskiej, musi zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej jeszcze w r.ak. 2021/22.
2. Dopuszcza się zatrudnienie studenta z planowaną obroną pracy magisterskiej do końca r.ak.
2021/22, jeśli planuje uczestnictwo w Szkole Doktorskiej niezwłocznie po ukończeniu studiów
magisterskich. Osoba, która po obronie magisterium/doktoratu utraci status studenta/doktoranta
może kontynuować pobieranie stypendium tylko przez 6 miesięcy.
3. Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie
się do Szkoły Doktorskiej w toku zwykłej rekrutacji. Wówczas wypłacana z projektu kwota
stypendium naukowego nie będzie pomniejszana o składki ZUS i podatek dochodowy

return to top