Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
doktorant

Konferencje i wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne doktorantów Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są przez Dział Współpracy z Zagranicą za pośrednictwem Szkoły Doktorskiej.

Doktorant składa:

Skierowanie za granicę – WS

Wniosek o wyjazd za granicę – część WS

 • wyjazdów doktorantów i studentów między innymi w celu:
 1. a) odbycia części studiów,
  b) odbycia stażu,
  c) odbycia kursu, praktyki, szkolenia, uczestnictwa w ćwiczeniach, warsztatach, szkole letniej lub wizycie studyjnej,
  d) realizacji badań naukowych (np. w związku z realizacją projektów badawczych lub zadań badawczych),
  e) udziału w konferencji,
  f) przeprowadzenia kwerendy,
  g) realizacji przewodu doktorskiego wspólnie z jednostką zagraniczną na podstawie zawartej umowy;

lub

Polecenie wyjazdu służbowego – WP

Polecenie wyjazdu służbowego to wykonywanie zadania zleconego przez pracodawcę w określonym terminie i miejscu. Wniosek o wyjazd za granicę – część WP (zał. nr 8 Zarządzenie nr 71/2021 Rektora UŚ)

przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających w celu m.in.:

 • uczestnictwa w konferencjach, kongresach,
 • udział w posiedzeniach komitetów, grup roboczych,
 • uczestnictwa w targach i wystawach,
 • uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych, np. dotyczących prac nad projektem,
 • realizacji zadań związanych z prowadzeniem w jednostce organizacyjnej w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań naukowych wynikających z zawartej przez uczelnię umowy o realizacji projektu.

Osoba wyjeżdżająca otrzymuje świadczenia na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu:

 • diety,
 • przejazd,
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu,
 • ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • noclegi,
 • ubezpieczenie,
 • wizę,
 • opłatę konferencyjną,
 • inne, np. bilety wstępu na targi, karnety do biblioteki, itp.,
 • krajową część podróży.

W przypadku wyjazdu studenta, doktoranta lub innej osoby niezwiązanej stosunkiem pracy z UŚ należy wypełnić Umowę o zwrot kosztów (zał. nr 4 Zarządzenie 71/2021 Rektora UŚ)

Z wnioskiem: skierowanie za granicę W/S

lub

wnioskiem: polecenie wyjazdu służbowego W/P

należy również złożyć:

W przypadku zlecenia płatności przez Uniwersytet np. opłaty konferencyjnej proszę wypełnić druk:

Załącznik nr 3 -zlecenie płatności

Oświadczenia do wniosków

 • Oświadczam, że zapoznałem się z podstawami prawnymi oraz informacjami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych dostępnymi na stronie DWZ: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/wyjazdy-zagraniczne/.
 • Zobowiązuję się do rozliczenia kosztów wyjazdu w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku niedopełnienia powyższego zobowiązania, wyrażam zgodę na potrącenie przez Uniwersytet Śląski kwoty otrzymanych świadczeń z najbliższej wypłaty wynagrodzenia (dotyczy pracownika).
 • Przyjmuję do wiadomości, że jeśli podróż nie zostanie rozliczona w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia, Uniwersytet Śląski wystawi notę obciążeniową obejmującą koszt otrzymanych świadczeń (dotyczy studenta, doktoranta lub innej osoby niebędącej pracownikiem UŚ).
 • W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oświadczam, że zaopatrzę się w kartę EKUZ uprawniającą do opieki medycznej w tych krajach.

return to top