Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
doktorant

Finansowanie organizacji doktoranckich

Zasady przyznawania środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ

Dwa razy w roku – około 15 lutego i 15 października URSD dokonuje podziału środków na dane półrocze. Wnioskować o nie mogą organizacje doktoranckie i wydziałowe samorządy doktoranckie, można starać się także o dofinansowanie naukowych projektów indywidualnych. Wnioski na odpowiednich formularzach należy składać do 7 lutego i 1 października w Centrum Obsługi Studenta (rektorat, ul. Bankowa 12, pok. 127).

Jeżeli wniosek o dofinansowanie składany jest przez Członków Koła Naukowego, wniosek musi być podpisany przez Opiekuna Koła, jeśli wniosek dotyczy projektu indywidualnego, wówczas wymagany jest podpis Opiekuna Naukowego wnioskującego Doktoranta. Wnioski niepodpisane nie zostaną rozpatrzone.

Prosimy również o przesłanie elektronicznej wersji wniosku na adres: doktoranci@us.edu.pl (wersja elektroniczna nie musi zawierać podpisu opiekuna, jeżeli tylko podpisana kopia znajduje się w COS).

Należy pamiętać, że organizacja, samorząd, czy doktoranci, którzy korzystali ze środków w danym okresie rozliczeniowym mają obowiązek złożenia sprawozdania ze swojej działalności i z wykorzystanych środków odpowiednio do 20 stycznia i 20 września. Niezłożenie sprawozdania skutkuje brakiem możliwości otrzymania środków w kolejnych okresach. Podział środków jest jawny będzie publikowany na tej stronie internetowej.

 1. URSD dokonując podziału środków określa podstawowe kryteria pierwszeństwa w przyznawaniu środków (ze względu na ograniczone finanse).
 2. Ponad wszelkie inne formy działania wyróżniana jest działalność naukowa.
 3. Pierwszeństwo mają działania zbiorowe (np. organizacja konferencji) nad indywidualnymi (np. wyjazd na konferencję) – działalność indywidualna ma więcej możliwości finansowania, przede wszystkim z tzw. Funduszu Młodych.
 4. Wysoko oceniane są te przedsięwzięcia, które finansują się także z innych źródeł. Szczególnie dotyczy to konferencji naukowych, które w dużej mierze powinny finansować się np. z opłat konferencyjnych (nie dotyczy konferencji o niewielkim budżecie).
 5. Walorem jest działalność aktywizująca środowisko doktorantów jednostki i uczelni oraz taka, która umożliwia im prezentację swoich osiągnięć i rozwój naukowy.
 6. Dodatkowym kryterium może być wydatkowanie środków w ramach Uniwersytetu, np. na zakupy magazynowe albo noclegi w hotelu akademickim.

Wzory druków:

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Sprawozdanie merytoryczne
 • Sprawozdanie finansowe

return to top