Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
doktorant

Doktoranci szkół doktorskich

Podstawa prawna Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1668 – link
 • Uchwała nr 433/2019 z dnia 24 września 2019 r. Senatu UŚ w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – link
Ogólne informacje Ogólne informacje

Doktoranci szkół doktorskich mają już wyznaczonego promotora w trybie ustalonym w regulaminie danej szkoły (w Szkole Doktorskiej UŚ promotora powołuje dziekan Szkoły Doktorskiej po zasięgnięciu opinii rady naukowej właściwego instytutu).

Wymagania Wymagania

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej określone wymagania:

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

3) posiada w dorobku co najmniej:

 1. a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, lub
 2. b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy PSWN, albo rozdział w takiej monografii, lub
 3. c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;

 

W postępowaniach wszczętych do 31 grudnia 2020 r. do minimalnego dorobku zalicza się także artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, nawet jeżeli opublikowanie artykułu nastąpiło przed dniem ogłoszenia tego wykazu. Zaliczane będą także artykuły opublikowane przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte na liście A albo C dotychczasowego ministerialnego wykazu czasopism naukowych, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów

 

2. Do wniosku osoba ubiegająca się załącza:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią tytułu zawodowego;

2) szczegółowy konspekt rozprawy doktorskiej;

3) wykaz swoich prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem tego dorobku utrwalonym na elektronicznym nośniku, odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła, i dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

4) informację o przebiegu postępowania doktorskiego lub przewodu doktorskiego, jeżeli wobec osoby ubiegającej się toczyło się już w przeszłości takie postępowanie lub miała ona wszczęty przewód doktorski;

5) informację o dyscyplinie lub dziedzinie, do jakiej kwalifikować ma się rozprawa doktorska;

6) pisemną zgodę kandydata na promotora;

7) informację o wspólnym postępowaniu doktorskim, jeżeli takie postępowanie ma być prowadzone.

 

3. Osoba ubiegająca się, o której mowa w ust. 1, będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, załącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie takiego statusu.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia promotora właściwy organ może przeprowadzić rozmowę z osobą ubiegającą się lub z kandydatem na promotora.

5. Właściwy organ wyznacza promotora wskazanego we wniosku albo odmawia jego wyznaczenia. Odmowa wyznaczenia promotora wymaga uzasadnienia.

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu rozprawy doktor(...) Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu rozprawy doktorskiej

1) rozprawa doktorska oraz pozytywna opinia promotora;

2) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie stanowi pracy pisemnej, dołącza się jej opis w językach polskim i angielskim;

3) certyfikat lub dyplom poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Recenzenci Recenzenci
 1. Recenzenci wyznaczani są przez właściwy organ spośród przedstawionych kandydatów reprezentujących daną dyscyplinę naukową lub dyscyplinę pokrewną, a w przypadku doktoratu dziedzinowego — daną dziedzinę nauki.
 2. Kandydatów na recenzentów mogą przedstawiać właściwemu organowi: każdy z jego członków, promotor oraz dziekan szkoły doktorskiej. Wraz z osobą kandydata na recenzenta należy wskazać także jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne uzasadniające pełnienie roli recenzenta w danym postępowaniu.
 3. Kandydatem na recenzenta nie może być osoba będąca współautorem publikacji lub osiągnięcia twórczego osoby ubiegającej się, a także osoba, która może budzić wątpliwości co do bezstronności lub rzetelności sporządzanych przez nią recenzji.
 4. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów.
 5. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.
 6. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.
Komisja doktorska Komisja doktorska

1. Właściwy organ powołuje komisję doktorską w następującym składzie:

1) promotor;

2) członkowie posiadający co najmniej stopień doktora z danej dyscypliny w liczbie co najmniej 6, a w przypadku dyscyplin artystycznych — w liczbie co najmniej 4;

3) recenzenci.

2. W uzasadnionych przypadkach w skład komisji doktorskiej może zostać powołany także pracownik lub pracownicy z dyscypliny pokrewnej. Powołanie takie wymaga uzgodnienia z dyrektorem instytutu właściwego dla reprezentowanej przez powoływanego pracownika dyscypliny.

3. Właściwy organ wskazuje przewodniczącego spośród osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2. 4. W przypadku postępowania o nadanie stopnia w dziedzinie w skład komisji doktorskiej powoływani są pracownicy reprezentujący daną dziedzinę, których dorobek wiąże się z tematyką rozprawy doktorskiej osoby ubiegającej się.

Obrona Obrona

Obrona doktorska odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział promotor oraz co najmniej dwóch recenzentów. Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Recenzent lub członek komisji uczestniczący w obronie za pośrednictwem takich urządzeń traktowany jest jako osoba obecna na posiedzeniu, jednakże nie bierze udziału w głosowaniu. Po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera publiczną dyskusję.

Nadanie stopnia Nadanie stopnia

Po zakończeniu obrony doktorskiej na posiedzeniu niejawnym komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony oraz wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o nadanie albo odmowę nadania stopnia doktora.

Właściwy organ podejmuje decyzję w sprawie nadania stopnia doktora. W posiedzeniu bierze udział przewodniczący komisji doktorskiej, który przed podjęciem przez właściwy organ decyzji przedstawia dotychczasowy przebieg i wynik postępowania.

return to top