Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studia doktoranckie – doktoranci, którzy mają wszczęty przewód doktorski

Podstawa prawna Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1668 – link
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1669 – link
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 – link
  • Uchwała nr 433/2019 z dnia 24 września 2019 r. Senatu UŚ w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – link
Ogólne zasady Ogólne zasady

Postępowania awansowe wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Stopień lub tytuł uzyskany po 30.04.2019 r., będzie nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się lub zamyka.

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorski(...) Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej
Zasady postępowania w przewodach doktorskich wszczynanych w(...) Zasady postępowania w przewodach doktorskich wszczynanych w „nowym trybie” (po 1.10.2013)

W przypadku przewodów wszczynanych na zasadach obowiązujących według znowelizowanej ustawy o stopniach i tytule naukowym (od dnia 1 października 2013 r.) w skład komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej musi wchodzić co najmniej czterech członków posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej, w tym promotora albo promotora i kopromotora. W skład komisji doktorskiej musi wejść co najmniej siedmiu samodzielnych pracowników naukowych, ponadto promotor i recenzenci (zgodnie z art. 20 ust.5 Ustawy o stopniach i tytule naukowym – W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód), w związku z tym Komisja w nowym trybie musi liczyć co najmniej 7 członków. Komisje z dyscyplin dodatkowych są trzyosobowe – egzaminator wyznaczony przez jednostkę (w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego musi być to osoba, która naucza danego języka w szkole wyższej) oraz promotor i przewodniczący.

Zasady postępowania w przewodach doktorskich wszczynanych w(...) Zasady postępowania w przewodach doktorskich wszczynanych w „starym trybie” (przed 1.10.2013)

W momencie przyjęcia przez promotora rozprawy doktorskiej na posiedzeniu właściwego organu wyznaczone zostają składy komisji egzaminacyjnych i doktorskiej proponowane przez promotora – w przypadku przewodów wszczynanych na zasadach obowiązujących przed nowelizacją ustawy o stopniach i tytule naukowym w skład komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej wchodzi promotor, recenzenci, przewodniczący oraz trzech członków (ustawa pozwala na sześcioosobową komisję, jednak nieparzysta liczba członków usprawnia głosowanie), skład komisji doktorskiej może być taki sam. Komisje z dyscyplin dodatkowych są trzyosobowe – egzaminator wyznaczony przez jednostkę oraz promotor i przewodniczący (ten sam, który przewodniczy komisji egzaminacyjnej i doktorskiej).

Dokumenty wymagane do złożenia po nadaniu stopnia doktora Dokumenty wymagane do złożenia po nadaniu stopnia doktora
return to top