Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Widzialność

Finansowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych

Zgodnie ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzone są działania mające na celu zwiększenie widzialności i pozycji uczelni w regionie, Europie i na świecie. Do tego celu prowadzić ma przede wszystkim otwarty dostęp do wyników badań naszych naukowców.

Koncepcja otwartej nauki wpisuje się w założenia Inicjatywy Doskonałości Badawczej, dlatego w jej ramach uruchomiony został konkurs pn. „Otwarty dostęp” umożliwiający upowszechnienie publikacji i wyników badań o wysokim poziomie naukowym, umacniających wpływ aktywności naukowej pracowników na rozwój światowej nauki.

Konkurs pn. „Widzialność centrów badawczych”

Konkurs pn. „Widzialność centrów badawczych”, realizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, ma na celu zwiększenie widzialności oraz upowszechnianie działalności naukowej centrów badawczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednym z zadań IDB jest wspieranie działań przyczyniających się do wzmocnienia współpracy badawczej z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie naukowej, a także z otoczeniem zewnętrznym.

Warunkiem ubiegania się przez centrum badawcze o przyznanie dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową jest złożenie sprawozdania z działalności za poprzedni rok oraz przesłanie wypełnionego wniosku konkursowego, w którym należy przedstawić plan badawczo-rozwojowy danego centrum wraz ze szczegółowym harmonogramem i kosztorysem. Ocenie podlega opis planowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym i partnerami zagranicznymi oraz opis wpływu planowanych działań na zwiększenie widzialności centrum badawczego w regionie, Europie i na świecie.

Działania muszą być zgodne z profilem i celami badawczymi centrum oraz wpisywać się w strategię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na sfinansowanie niniejszego konkursu przeznaczono łączną kwotę do 300 tys. zł. Wnioskodawcą jest dyrektor centrum badawczego. Zachęcamy do składania wniosków o dofinasowanie.

DOTYCZY

dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową centrów badawczych

NABÓR

od 08.04.2021 do 07.05.2021

BENEFICJENCI

centra badawcze UŚ funkcjonujące co najmniej 6 miesięcy

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

100 000 zł

regulamin konkursu

Podsumowanie konkursu „Otwarty dostęp”

7 grudnia 2020 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie pn. „Otwarty dostęp”, którego celem jest wzmocnienie widzialności wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez publikowanie ich w trybie Open Access w otwartych czasopismach naukowych. Do konkursu przystąpiło 14 instytutów, zgłoszone zostały propozycje artykułów przeznaczonych do publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych o dużym zasięgu. Dyrektorzy instytutów wnioskowali o dofinansowanie o łącznej kwocie blisko 900 000 zł.

DOTYCZY

dofinansowania publikacji typu Open Access

NABÓR

od 09.11.2020 do 07.12.2020 [zakończony]

BENEFICJENCI

pracownicy badawczy | pracownicy badawczo-dydaktyczni

WNIOSKODAWCY

dyrektorzy instytutów

MAKSYMALNA KWOTA FINANSOWANIA

ustalana z wnioskodawcą

Młoda kobieta w kapeluszu stoi przy półce z książkami
fot. Szymon Nawrat

return to top