Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Załóż organizację

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni, pogłębiać zdobytą wiedzę, współpracować z aktywnymi ludźmi? Chciałbyś sprawdzić się jako organizator, realizator pomysłów?

Jeśli tak to zapraszamy w szeregi uczelnianych organizacji studenckich. Organizacje studenckie, takie jak: koła naukowe, zespoły o charakterze artystycznym czy sportowym to kuźnie talentów, które umożliwiają osobisty rozwój na polu naukowym i organizacyjnym.

 

1.Jak założyć organizację?

Etap I – wizja

Uczelniana organizacja może zostać powołana do życia z inicjatywy grupy min. trzech studentów czy też doktorantów zainteresowanych wspólnym zagadnieniem i pomysłem. Przed założeniem własnej organizacji warto zapoznać się z ofertą działających organizacji oraz kół “do reaktywacji”. Jeśli cele i sfera działalności oraz nazwa istniejących kół naukowych i innych organizacji studenckich nie jest zbieżna z nowo powstałą inicjatywą, to czas na założenie własnej organizacji.

ETAP II – opiekun 

Istotą powstania organizacji jest zebranie kilku osób zainteresowanych daną tematyka, czy dziedziną wiedzy a następnie zainteresowanie nią pracownika naukowego, który mógłby pełnić rolę opiekuna naukowego. Posiadanie opiekuna nie jest konieczne dla powstania samej organizacji ale jest obligatoryjne w przypadku ubiegania się o środki finansowe. Każda organizacja może posiadać dowolną liczbę opiekunów naukowych, którymi mogą zostać nauczyciele akademiccy zajmujący się zawodowo daną dziedziną wiedzy. Opiekun ma za zadanie pełnić rolę mentora, który będzie wspierał inicjatywę działalności poprzez udzielanie pomocy administracyjnej i dydaktycznej członkom, w szczególności: uczestnictwo w spotkaniach członków organizacji, poparcie działalności i inicjatyw na forum wydziału i uczelni, pomoc i doradztwo w ustalaniu programu i zakresu działalności. 

W przypadku wybrania opiekuna naukowego wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy złożyć jego pisemną zgodę. 

Etap III – zgłoszenie i regulamin
Po powstaniu organizacji należy niezwłocznie złożyć pisemne zgłoszenie wraz z regulaminem działalności w Centrum Obsługi Studentów (patrz pkt. 4 Załączniki). Tylko dopełnienie tych formalności skutkować będzie wpisaniem do rejestru oraz możliwością funkcjonowania organizacji.

Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej powinien określać:

  • nazwę organizacji, odróżniającą ją od innych,
  • teren działania i siedzibę,
  • cele i sposoby realizacji działalności,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze uczelnianej organizacji, tryb dokonywania ich wyboru, czas trwania kadencji oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania uczelnianej organizacji i warunki ważności jej uchwał,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu,
  • sposób rozwiązania się uczelnianych organizacji studenckich.

Etap IV

Po sprawdzeniu zgodności i kompletności złożonych dokumentów, organizacja zostaje wpisana do wykazu dostępnego na stronie www.student.us.edu.pl.

 

2. Wymagane dokumenty

– pisemne zgłoszenie (wniosek),

– zgoda opiekuna naukowego (nieobligatoryjne),

– regulamin organizacji.

 

3. Miejsce składania dokumentów

Centrum Obsługi Studentów, pok. 127: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

4. Załączniki

– pisemne zgłoszenie (wniosek),

zgoda opiekuna naukowego,

wzor_regulaminu

return to top