Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Zapomoga

Zapomoga przysługuje osobie, która przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (wniosek studenta – załącznik nr 3, wniosek doktoranta – załącznik nr 3):

    • zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadkach: choroby lub nieszczęśliwego wypadku studenta lub doktoranta, śmierci, choroby lub nieszczęśliwego wypadku członka najbliższej rodziny, innego zdarzenia losowego, które stało się przyczyną czasowego pogorszenia sytuacji materialnej studenta/doktoranta
    • wniosek o zapomogę należy złożyć wraz z odpowiednią dokumentacją, którą mogą stanowić w szczególności: akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane ze zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt zdarzenia losowego.
    • zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Nie można otrzymać zapomogi dwa razy z tytułu tego samego zdarzenia losowego.

return to top