Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Świadczenia w semestrze zimowym

27.10.2021 - 08:59, aktualizacja 29.10.2021 - 11:32
Redakcja: MP3

Zawiadamiamy, że prorektor ds. rozwoju kadry prof. dr hab. Ewa Jarosz oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ,  w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęły decyzje wynikające z par. 3 ust. 1 regulaminu świadczeń.


ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1050,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł –        2200
od 200,01zł  do 400,00 zł –    2000 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł –    1800 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł –    1700 zł
od 800,01 zł do 1050,00 zł –  1300 zł                                                                                                                                                     

 Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 300 zł.  

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu, świadczeń dla studentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 700 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana – do 1.500 zł.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:
– znaczny stopień niepełnosprawności/I gr. inwalidzka– 1000 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności/II gr. inwalidzka – 900 zł
– lekki stopień niepełnosprawności/III gr. inwalidzka – 800 zł.

Wysokość stypendium rektora dla studentów wynosi 1000 zł.

Liczba uprawnionych: 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

Studentom, którzy uzyskali liczbę punktów 20 lub więcej rektor podwyższa kwotę stypendium do 1300 zł.

 

ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW

Na mocy art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-4 (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. regulamin świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów.

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego wynosi 1050 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł –        1800 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł –    1500 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł –    1100 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł –    1000 zł
od 800,01 zł do 1050,00 zł –     800 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 300 zł 

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

 Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 700 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana – do 1500 zł.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
– znaczny stopień niepełnosprawności/I gr. inwalidzka – 1000 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności/II gr. inwalidzka – 900 zł
– lekki stopień niepełnosprawności/III gr. inwalidzka – 800 zł.

Wysokość stypendium rektora dla doktorantów wynosi 1800 zł.

Liczba uprawnionych: 8% liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik jest planowana na 25 listopada br.
  • Kolejne wypłaty w semestrze zimowym zaplanowano na 22 grudnia 2021 r. oraz 26 stycznia i 24 lutego 2022 r.
  • W roku akademickim  2021/2022 stypendia przyznaje się na okres 9 miesięcy, tj. od października 2021 r. do czerwca 2022 r.
return to top