Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Akademiki

Miejsca w  domu studenckim (DS) Uniwersytetu Śląskiego

Studenci UŚ mogą ubiegać się o przyznanie miejsca/pokoju w domu studenta. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca/pokoju w DS przysługuje studentom UŚ znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także zamiejscowym doktorantom UŚ, tzn.:

 • których miejsce pobytu stałego znajduje się w miejscowości niebędącej siedzibą właściwego dla niego wydziału UŚ i planowany dojazd środkami transportu publicznego do siedziby wydziału zajmuje co najmniej godzinę,
 • będącymi sierotami zupełnymi lub wychowankami domu dziecka,
 • niemającymi miejsca stałego zameldowania.

Pokoje jednoosobowe dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wskazaniem lekarskim

Pierwszeństwo w przyznaniu pokoju jednoosobowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub osób chorych posiadających wskazania lekarskie przysługuje studentom i doktorantom UŚ w kolejności: 

 • niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie,
 • chorym ze wskazaniem lekarza specjalisty,
 • chorym z innym wskazaniem lekarskim.

Pokoje jednoosobowe dostosowane dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach w pierwszej kolejności przyznaje się takim osobom.

 

Inne pokoje jednoosobowe

Pierwszeństwo w przyznaniu pokoju jednoosobowego oraz pokoju jednoosobowego typu studio przysługuje studentom i doktorantom UŚ:

 • ostatnich lat studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • studiującym na więcej niż jednym kierunku w UŚ lub równolegle w innej szkole wyższej,
 • zamieszkującym w DS w poprzednich latach studiów,
 • terminowo regulującym opłaty za DS i przestrzegającym obowiązujące zasady zamieszkiwania w DS.

 

Przyznawanie miejsc w DS 

Miejsca w DS przyznawane są na wydziałach na podstawie pisemnych wniosków zainteresowanych osób lub właściwych jednostek UŚ, natomiast rektor przyznaje pokoje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością i wskazaniem lekarskim. Wnioski na nowy rok akademicki składa się od czerwca do końca sierpnia danego roku w dziekanacie wydziału, a dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wskazaniem lekarskim w Biurze Studenckich Spraw Socjalnych (rektorat UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12, parter, pokój 0.6, bstud@us.edu.pl).

Skierowania uprawniające do zakwaterowania od 1 października są ważne przez 5 dni. Pozostałe skierowania tracą ważność po upływie 3 dni od daty obowiązywania skierowania.

Wnioski do pobrania.

Zakwaterowanie w DS

O przyznaniu miejsca w DS informuje się studentów i doktorantów UŚ poprzez system USOSweb. Zainteresowany zakwaterowaniem student UŚ sprawdza na swoim indywidualnym koncie w USOS w module „akademiki”, czy otrzymał miejsce w DS.

Informacja taka powinna być przekazana najpóźniej do 16 września danego roku, chyba że zachodzą nieprzewidziane okoliczności (np. pandemia koronawirusa). Do zakwaterowania w DS niezbędne są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • zdjęcie do karty mieszkańca;
 • w przypadku osób niebędących obywatelami RP dokument tożsamości, paszport, ważna wiza pobytowa lub karta pobytu w RP,
 • potwierdzenie wpłaty.

Przy zakwaterowaniu w DS mieszkaniec otrzymuje:

 • kartę mieszkańca DS, a w okresie wakacji kartę wstępu do DS,
 • kartę wyposażenia pokoju, w której wyszczególniony jest sprzęt znajdujący się
  w danym pokoju/segmencie/studio,
 • komplet pościeli wraz z bielizną pościelową,
 • klucze do pokoju.

Opłaty za zakwaterowanie w DS

Mieszkaniec wnosi opłatę za miejsce w DS od daty obowiązywania skierowania bez względu  na datę faktycznego zakwaterowania. Opłaty wnoszone są w okresach miesięcznych
w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca. Wyjątek stanowi październik i każdy miesiąc stanowiący pierwszy okres płatności dla mieszkańca, opłata wnoszona jest z góry, nie później niż w dniu kwaterowania.

Opłatę za zakwaterowanie reguluje się przelewem na konto Uniwersytetu Śląskiego:

ING BANK ŚLĄSKI S. A. KATOWICE 12 1050 12141000 000700007958

W pozycji „tytuł wpłaty” podaje się;

 • numer/nazwę domu studenta i miasto, w którym on się znajduje,
 • okres, którego dotyczy wpłata,
 • imię i nazwisko mieszkańca (jeżeli przelew nie jest dokonywany z jego konta),
 • w przypadku studentów/doktorantów także nazwę uczelni i wydział.

Istnieje także możliwość regulowania opłat za DS kartą płatniczą w wyznaczonych punktach osiedli akademickich. Na portierniach opłaca się wyłącznie krótkie pobyty gościnne i pobyty w ramach odwiedzin.

 

 Wykwaterowanie z DS

W celu wykwaterowania z DS mieszkaniec jest zobowiązany zgłosić ten fakt administratorowi DS z wyprzedzeniem. 

We wskazanym dniu mieszkaniec reguluje pozostałą należność za zakwaterowanie i pobiera kartę obiegową na której  potwierdza:

 • zwrot pobranego lub wypożyczonego sprzętu, 
 • zwrot pościeli i bielizny pościelowej do magazynu, 
 • współmieszkaniec potwierdza swoim podpisem, że nie ma zastrzeżeń do stanu pokoju.

Każdy mieszkaniec ponosi odpowiedzialność materialną za:

 • użytkowane mienie UŚ, wyszczególnione w karcie wyposażenia pokoju, 
 • pościel i bieliznę pościelową. 

Za wszelkie uszkodzenia i braki w sprzęcie oraz inne straty materialne
w zajmowanym/pokoju/segmencie/studio odpowiedzialność ponoszą indywidualnie lub solidarnie mieszkańcy tych pomieszczeń z uwzględnieniem obowiązującego cennika.  Administrator wraz z mieszkańcem ocenia stan pokoju i decyduje, czy  pokój można przyjąć. Jeżeli w trakcie zdawania pokoju/segmentu/studio  stwierdzone zostaną straty w mieniu UŚ,  mieszkańcy zobowiązani są pokryć koszty usunięcia usterek oraz zakupu utraconego mienia.

Miejsca w DS dla osób niebędących studentami UŚ

W przypadku wolnych miejsc w DS inne osoby spoza naszej uczelni mogą ubiegać się o miejsce w DS w następującej kolejności:

 • studenci innych uczelni z aktualnym potwierdzeniem statusu studenta,
 • absolwenci UŚ,
 • osoby niebędące studentami.

Wniosek o DS dla osób spoza UŚ

Wniosek składa się w Biurze Studenckich Spraw Socjalnych (rektorat UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12, parter, pokój 0.6, bstud@us.edu.pl).

return to top