Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Filologia germańska – opis specjalności

Studia na kierunku filologia germańska przeznaczone są dla kandydatek i kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach oraz przedsiębiorstwach międzynarodowych, w których na co dzień posługuje się językiem niemieckim lub szwedzkim w kontaktach z klientem.

Język niemiecki, język szwedzki

Oferujemy intensywną naukę języka niemieckiego lub języka szwedzkiego, przekazanie wiedzy na temat realiów krajów niemieckojęzycznych i Szwecji, ich kultury i historii.

Ponadto studiujący poznają specyfikę studiowanego języka i teksty literatury oraz kultury, które dopełniają doskonałą kompetencję w zakresie studiowanego języka oraz uczestniczą w zajęciach tłumaczeniowych (ustnych i pisemnych) i poznają języki specjalistyczne, w tym język biznesu, jak również mogą realizować ścieżkę dydaktyki języka kierunkowego.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, praktyków w zawodzie i tłumaczy oraz native speakerów, w tym przez lektora Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Dzięki współpracy z partnerskimi uniwersytetami na terenie Niemiec i Szwecji oraz innymi podmiotami ze środowiska społeczno-gospodarczego regionu studiujący otrzymują  możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach z praktykami biznesu, warsztatach tłumaczeniowych oraz licznych seminariach tematycznych, w tym prowadzonych w Niemczech („Haus Schlesien” w Königswinter). W ramach podpisanych umów studiujący mogą realizować część programu studiów w uczelniach partnerskich, w tym: w Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken, Uniwersytecie w Magdeburgu czy Uniwersytecie Uppsala w Szwecji.

 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)


  • język niemiecki- komunikacja interkulturowa w biznesie

Kształcenie w ramach tej specjalności oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim kładzie nacisk na przekazanie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji społecznej w zakresie znajomości zasad komunikacji interkulturowej w obszarach życia biznesowego, w tym dyskursu medialnego, standardów kultury, specyfiki języków specjalistycznych, psychologii i etykiety biznesu. Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach gospodarczych, przedsiębiorstwach handlowych, środkach masowego przekazu oraz instytucjach kulturalnych i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej.

  • tłumaczeniowa  w  zakresie  języków specjalistycznych

W ramach specjalności tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych zakłada się przekazanie przyszłym absolwentom wiedzy o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego, korespondującej z teorią i praktyką przekładu, elementami marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego. Absolwent tej specjalności pozyska, oprócz umiejętności językowych na poziomie B2-C1, przygotowanie merytoryczne z dziedziny języka biznesu, korespondencji handlowej i podstawowej terminologii prawniczo-ekonomicznej. Posiądzie również umiejętność czytania i tłumaczenia tekstów użytkowych, sporządzania korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej. Student realizuje ponadto zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwa, które przyczyniają się do poszerzania jego wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i stanowią podstawę wykształcenia tłumacza.

  • język niemiecki od podstaw

Specjalność język niemiecki od podstaw skierowana jest do kandydatów nieposiadających znajomości języka niemieckiego. W ciągu sześciu semestrów kształcenia zakłada się od studenta osiągnięcie poziomu językowego B2. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w firmach, biurach, podmiotach gospodarczych, w których język niemiecki istotnym narzędziem pracy. Program studiów przewiduje, oprócz zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego, także moduły z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej czy tłumaczeń. Ważnym celem kształcenia jest pozyskanie kompetencji interkulturowych, poprzez pogłębianie wiedzy na temat realiów życia w krajach niemieckojęzycznych.

  • język szwedzki

Studenci podejmujący kształcenie na tej specjalności posiądą dzięki rozszerzonemu programowi praktycznej nauki języka kompetencje językowe w zakresie dwóch języków: szwedzkiego i niemieckiego.  Otrzymają także wykształcenie w zakresie literatury, kultury i zagadnień translacji obu języków. Program specjalności przygotowuje studentów do swobodnego posługiwania się językiem szwedzkim (na poziomie B2), pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, centrach biznesowych, a także do obsługi szwedzkich klientów w przedsiębiorstwach, wykorzystujących strategie outsourcingowe. Absolwent pozyska oprócz umiejętności językowych, kompetencje w zakresie pracy z tekstem współczesnych mediów (z wykorzystaniem terminologii polskiej i szwedzkiej), umiejętność korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej. Od kandydatów nie wymaga się wcześniejszej znajomości obu języków.

  •  nauczycielska

Specjalność nauczycielska to ścieżka kształcenia dla tych kandydatów, którzy w przyszłości chcieliby przekazywać swoje umiejętności językowe w procesie dydaktyki różnych szczebli i form edukacji.

Oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim, kulturze i literaturze krajów niemieckojęzycznych uzyskają oni przede wszystkim przygotowanie do prowadzenia lekcji języka niemieckiego i wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniami MEN.

 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)


  • tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza, ze znawstwem posługującego się terminologią prawniczą i ekonomiczną. Ukończenie studiów II stopnia w ramach specjalności tłumaczeniowej otwiera przed absolwentem –filologiem ze znajomością specyfiki prawniczo-ekonomicznej – możliwość pracy w zawodzie tłumacza, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, administracji europejskiej oraz firmach, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego.

  • nauczycielska

Absolwent studiów II stopnia specjalności nauczycielskiej może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania. Studia uzupełniające poszerzają wiedzę studenta w zakresie dydaktyki języka niemieckiego na ponadpodstawowych etapach edukacji, wzbogacając jego wiedzę o zagadnienia kultury, literatury i mediów krajów niemieckiego obszaru językowego, a także z zakresu pragmalingwistyki i translacji.

  • studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów I stopnia kierunków filologia germańska lub filologia szwedzka. Program specjalności przewiduje poszerzenie wiedzy w zakresie teorii kultury i medioznawstwa; zapoznaje studenta ze stosunkami polsko-niemieckimi/ polsko-szwedzkimi oraz uwarunkowaniami życia społeczno-politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego/Skandynawii. Praca z różnymi rodzajami tekstów sprawia, że absolwent swobodnie potrafi je redagować i interpretować. Jednym z istotnych modułów kształcenia jest zapoznanie się z kultura regionalną, mniejszych narodów czy grup etnicznych. Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej/szwedzkiej predestynuje absolwenta studiów II stopnia tej specjalności do wykonywania zawodu tłumacza, podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych (domach współpracy, fundacjach, instytutach), w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług, gdzie wymaga się szerokiej wiedzy o języku i kulturze niemieckiej/ szwedzkiej.

Grafika: zdjęcie dwóch śmiejących się kobiet siedzących na trawniku przed budynkiem Katedry w Berlinie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia germańska I stopnia stacjonarne

return to top