Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Filologia germańska – opis specjalności

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

 • tłumaczeniowa  w  zakresie  języków specjalistycznych

W ramach specjalności tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych zakłada się przekazanie przyszłym absolwentom wiedzy o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego, korespondującej z teorią i praktyką przekładu, elementami marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego. Absolwent tej specjalności pozyska, oprócz umiejętności językowych na poziomie B2-C1, przygotowanie merytoryczne z dziedziny języka biznesu, korespondencji handlowej i podstawowej terminologii prawniczo-ekonomicznej. Posiądzie również umiejętność czytania i tłumaczenia tekstów użytkowych, sporządzania korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej. Student realizuje ponadto zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwa, które przyczyniają się do poszerzania jego wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i stanowią podstawę wykształcenia tłumacza.

 • nauczycielska z językiem szwedzkim

Specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim to ścieżka kształcenia dla tych kandydatów, którzy w przyszłości chcieliby przekazywać swoje umiejętności językowe w procesie dydaktyki różnych szczebli i form edukacji. Oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim, kulturze i literaturze krajów niemieckojęzycznych uzyskają oni przede wszystkim przygotowanie do prowadzenia lekcji języka niemieckiego i wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniami MEN. Dodatkowo w ramach tej specjalności studenci uczą się języka szwedzkiego, z myślą o wykorzystaniu go w przyszłości w zawodzie nauczyciela.

 • interkulturowe studia niemcoznawcze

Kształcenie w ramach specjalności interkulturowe studia niemcoznawcze oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim koncentruje się na znajomości kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), jak również historii, literatury i kultury niemieckiej na Śląsku. Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych zajmujących się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej. W odróżnieniu od innych specjalności w ramach interkulturowych studiów niemcoznawczych punkt ciężkości spoczywa na zgłębieniu kompetencji interkulturowych. Zakłada się także rozwój sztuki pisania i redagowania tekstów, także prasowych.

 • język niemiecki od podstaw

Specjalność język niemiecki od podstaw skierowana jest do kandydatów nieposiadających znajomości języka niemieckiego. W ciągu sześciu semestrów kształcenia zakłada się od studenta osiągnięcie poziomu językowego B2. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w firmach, biurach, podmiotach gospodarczych, w których język niemiecki istotnym narzędziem pracy. Program studiów przewiduje, oprócz zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego, także moduły z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej czy tłumaczeń. Ważnym celem kształcenia jest pozyskanie kompetencji interkulturowych, poprzez pogłębianie wiedzy na temat realiów życia w krajach niemieckojęzycznych.

 • język szwedzki

Studenci podejmujący kształcenie na tej specjalności posiądą dzięki rozszerzonemu programowi praktycznej nauki języka kompetencje językowe w zakresie dwóch języków: szwedzkiego i niemieckiego.  Otrzymają także wykształcenie w zakresie literatury, kultury i zagadnień translacji obu języków. Program specjalności przygotowuje studentów do swobodnego posługiwania się językiem szwedzkim (na poziomie B2), pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, centrach biznesowych, a także do obsługi szwedzkich klientów w przedsiębiorstwach, wykorzystujących strategie outsourcingowe. Absolwent pozyska oprócz umiejętności językowych, kompetencje w zakresie pracy z tekstem współczesnych mediów (z wykorzystaniem terminologii polskiej i szwedzkiej), umiejętność korespondencji handlowej oraz zachowania się w standardowych sytuacjach komunikacji biznesowej. Od kandydatów nie wymaga się wcześniejszej znajomości obu języków.

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

 • tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza, ze znawstwem posługującego się terminologią prawniczą i ekonomiczną. Ukończenie studiów II stopnia w ramach specjalności tłumaczeniowej otwiera przed absolwentem –filologiem ze znajomością specyfiki prawniczo-ekonomicznej – możliwość pracy w zawodzie tłumacza, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, administracji europejskiej oraz firmach, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego.

 • nauczycielska

Absolwent studiów II stopnia specjalności nauczycielskiej może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania. Studia uzupełniające poszerzają wiedzę studenta w zakresie dydaktyki języka niemieckiego na ponadpodstawowych etapach edukacji, wzbogacając jego wiedzę o zagadnienia kultury, literatury i mediów krajów niemieckiego obszaru językowego, a także z zakresu pragmalingwistyki i translacji.

 • studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów I stopnia kierunków filologia germańska lub filologia szwedzka. Program specjalności przewiduje poszerzenie wiedzy w zakresie teorii kultury i medioznawstwa; zapoznaje studenta ze stosunkami polsko-niemieckimi/ polsko-szwedzkimi oraz uwarunkowaniami życia społeczno-politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego/Skandynawii. Praca z różnymi rodzajami tekstów sprawia, że absolwent swobodnie potrafi je redagować i interpretować. Jednym z istotnych modułów kształcenia jest zapoznanie się z kultura regionalną, mniejszych narodów czy grup etnicznych. Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej/szwedzkiej predestynuje absolwenta studiów II stopnia tej specjalności do wykonywania zawodu tłumacza, podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych (domach współpracy, fundacjach, instytutach), w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług, gdzie wymaga się szerokiej wiedzy o języku i kulturze niemieckiej/ szwedzkiej.

 • Europejskie studia leksykograficzne (EMLex)

Europejskie studia leksykograficzne są studiami międzynarodowymi, prowadzonymi przez konsorcjum EMLex, w skład, którego wchodzą poza Uniwersytetem Śląskim: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Université de Lorraine, Universidade de Santiago de Compostela, Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Universidade do Minho Braga, Università degli Studi Roma Tre, University of Stellenbosch, Institut für Deutsche Sprache oraz Universität Hildesheim. Dzięki zajęciom wynikającym z programu nauczania absolwent zna zasady warsztatu leksykografa i potrafi zastosować najnowocześniejsze techniki komputerowe w swej pracy. Jest przygotowany do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych w zakresie przygotowywania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Absolwent kierunku filologia germańska, specjalność: Europejskie studia leksykograficzne (studia II stopnia) to osoba posługująca się w mowie i piśmie językiem angielskim, niemieckim i z reguły trzecim językiem obcym, np. hiszpańskim czy francuskim (wybór języka zależy od tego, na którym uniwersytecie partnerskim student spędzi jeden semestr). Wykształcenie uzyskane w ramach tej specjalności wyróżnia absolwenta w skali kraju jako filologa z przygotowaniem leksykograficznym.

Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia na kierunku Filologia Germańska

return to top