Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Projekty badawcze

tytuł projektu: Baza danych baworowianów w zbiorach Lwowskich. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska kolekcji XVII wieku
kierownik projektu: dr hab. Jolanta Gwioździk

tytuł projektu: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki-Naruszewicz-Trembecki-Karpiński
kierownik projektu: dr hab. Bożena Mazurek, prof. UŚ

tytuł projektu: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć
kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

tytuł projektu: Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia
kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Kunce

tytuł projektu: Od neutralizacji do figuracji. Semiotyka i narratologia form utopijnych
kierownik projektu: mgr Łukasz Milenkowicz

tytuł projektu: Opis stereotypów narodowych jako kategorii pamięci kolektywnej w dyskursie
tożsamościowym Polaków (badania etnolingwistyczne)
kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ

tytuł projektu: Opracowanie autorskie, tłumaczeniena język francuski i publikacja książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008)
kierownik projektu: dr hab. Beata Nowacka

tytuł projektu: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy. Badania inter i transdyscyplinarne
kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Tambor

tytuł projektu: Umiędzynarodowienie monografii Adama Dziadka „Projekt krytyki somatycznej”
kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Dziadek

tytuł projektu: Demostenes, mowy 20-24
kierownik projektu: dr hab. Jan Kucharski

tytuł projektu: W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży
kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ

 

 

tytuł projektu: Technologie miłości. Kultury uczuć i intymności w dobie afektywnych mediów
kierownik projektu: dr Anna Helena Malinowska

tytuł projektu: Raptus puellae – między życiem a literaturą. Nieznany wiersz z sylwy Aleksandra Minora, cześnika chełmskiego, jako nowe źródło do literackiej tradycji raptu
kierownik projektu: mgr Monika Teresa Szafrańska
opiekun naukowy: dr hab. Maria Barłowska, prof. UŚ

tytuł projektu: Antyfont, Dejnarchos i Likurg. Przekład z wprowadzeniem i komentarzem
kierownik projektu: dr Jan Kucharski

tytuł projektu: Ekonomia literatury
kierownik projektu: dr Paweł Tomczok

tytuł projektu: Historia Intelektualna Dwunastowiecznego Bizancjum – Przejęcie i Przekształcenie Literatury Antycznej
kierownik projektu: dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ

tytuł projektu: Kategoria materialności w poezji R.S. Thomasa
kierownik projektu: mgr Joanna Soćko

tytuł projektu: Komentowane tłumaczenie bizantyńskiego korpusu tzw. Dialogów pseudolukianowych
kierownik projektu: dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ

tytuł projektu: Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności
kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Dziadek

tytuł projektu: Od umysłu do tekstu: analiza hierarchii i ciągłości badań literackich od kognitywistyki, przez estetykę, do teorii literatury
kierownik projektu: dr Bartosz Stopel

tytuł projektu: Res publica (post) litteraria? Pojęcie literatury, czytania, kultury literackiej – współczesne rewizje znaczeń
kierownik projektu: dr Barbara Kaszowska-Wandor

tytuł projektu: Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznastwa: recepcja – reminiscencje – rewizje teoretycznoliterackie (na materiale polskiej poezji 1945-2010)
kierownik projektu: dr Piotr Bogalecki

tytuł projektu: W imię przyjaźni, dla dobra wspólnoty. Przyjaźń i wspólnota w współczesnej myśli francuskiej
kierownik projektu: dr Michał Krzykawski

tytuł projektu: (U)czucie poza ciałem. Miłość a nowa materialność
kierownik projektu: dr Anna Helena Malinowska

tytuł projektu: Analiza twórczości filmowej i nowych tendencji w kinie portugalskim lat 80. i 90. XX wieku
kierownik projektu: dr Joanna Aleksandrowicz

tytuł projektu: (Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020). Perspektywa transkulturowa
kierownik projektu: dr Gabriela Dorota Abrasowicz

tytuł projektu: Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka
kierownik projektu: dr Damian Pierzak

tytuł projektu: Helios-Sol w literaturze późnego antyku. Znaczenie bóstwa solarnego w dojrzałym cesarstwie rzymskim
kierownik projektu: mgr Marek Job

tytuł projektu: Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych
kierownik projetu: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

tytuł projektu: Nowa Fantastyka Jean-Pierre’a Andrevona
kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Gadomska

tytuł projektu: Przekład w trójkącie językowym (niemiecko-polsko-czeskim) na przykładzie przekładów dzieł Herty Müller
kierownik projektu: mgr Christian Jakob Altmann

tytuł projektu: Estetyka jako polityka. Twórczość Brunona Jasieńskiego
kierownik projektu: mgr Kasper Pfeifer

tytuł projektu: Foto-grafemiczność. Kształtowanie się relacji między fotografią i poezją na przełomie XXI wieku na przykładzie polskiej poezji
kierownik projektu: mgr Barbara Englender
opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Dziadek

tytuł projektu: Chińskie Nowe Jedwabne Szlaki w Azji Centralnej – środki, strategie i aktorzy Inicjatywy Pasa i Drogi
kierownik projektu: dr Elżbieta Proń

 

 

tytuł projektu: Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa
kierownik projektu: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

tytuł projektu: „Humanistyka bez granic”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ
kierownik projektu: dr hab. Alina Świeściak, prof. UŚ

 

 

tytuł projektu: Badanie germanizmów we współczesnej śląszczyźnie
kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Tambor

return to top