Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może Pani/Pan skontaktować z administratorem, w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
 1. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • przez e-mail: iod@us.edu.pl

Do zadań IOD nie należy udzielanie informacji w zakresie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek utrwalony na nagraniu audio-wideo) będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania publicznego uczelni, celem weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzenia zaliczenia, egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO¹ w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 76 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; zarządzeniem nr 71 Rektora UŚ z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 oraz Instrukcją przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przyjętą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczelnia (zwane Instrukcją przeprowadzenia egzaminów) uczelnia udostępniła w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego pod linkiem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-712020

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe (nagrania audio, audio-wizualne) będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, tj. nagrania z egzaminu dyplomowego zostaną usunięte niezwłocznie po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu przez wszystkich członków komisji, a w przypadku przeprowadzania zaliczenia i egzaminów kończących określone zajęcia nagrania będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od daty egzaminu lub zaliczenia.

 

¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym (firmie Microsoft – w ramach bezpłatnej usługi Office 365 dla edukacji) i innym podmiotom, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych usług, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi Microsoft Office 365 dla edukacji (Microsoft Teams). Microsoft deklaruje się przestrzegać wymagań określonych w przepisach prawa ochrony danych przyjętych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie zbierania, używania, przekazywania, zatrzymywania i innego przetwarzania danych osobowych, natomiast wszystkie przypadki przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej będą odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO. Ponadto Microsoft ma certyfikat Programu Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA — Privacy Shield Framework.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązku prawnego lub wykonania zadania publicznego;
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest realizacja zadań publicznych uczelni, chyba że uczelnia wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację zaliczeń, egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

return to top