Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Architektury informacji

Architektura informacji to kierunek studiów obejmujący treści związane z projektowaniem przestrzeni informacyjnych, polegającym na tworzeniu systemów organizacji treści, systemów nazewnictwa i graficznej reprezentacji elementów informacyjnych oraz systemów nawigacyjnych i wyszukiwawczych w serwisach internetowych i intranetowych. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności: – gromadzenia, strukturyzowania, przetwarzania, analizowania, prezentowania i ochrony danych i informacji; – wyszukiwania i udostępniania pochodzącej z wiarygodnych źródeł informacji z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi; – projektowania i tworzenia produktów cyfrowych z wykorzystaniem programów graficznych i narzędzi do prototypowania; – planowania przestrzeni informacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników z zastosowaniem zasad estetyki i projektowania wizualnego. Łącząc w oryginalny sposób zagadnienia humanistyczne, społeczne i techniczne, architektura informacji jest idealnym kierunkiem studiów dla osób, które reprezentują humanistyczne podejście w korzystaniu z technologii komputerowych i informacyjnych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1AI18.2019/1

 

Doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej, nawiązujące do antycznej koncepcji filozofii jako sztuki życia, ukierunkowane na wykorzystanie sapiencjalnego potencjału filozofii w działalności doradczej i coachingowej. Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na usługi związane z rozwojem potencjału jednostek i zespołów, a także działania typu pomocowego w dobie kryzysu tożsamości współczesnego człowieka. Mają na celu wykształcenie osób posiadających odpowiednią wiedzę filozoficzną i psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego. Służą krzewieniu kultury filozoficznej jako podstawy do pogłębienia samowiedzy, krytycznego i twórczego myślenia, uwzględniania perspektywy etycznej w podejmowaniu decyzji, postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa. Proponowane studia obejmują m.in. takie bloki modułów, jak: 1) blok psychologiczny: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, trening interpersonalny, 2) blok filozofii praktycznej: Podstawy doradztwa filozoficznego, filozoficzne wzorce sztuki życia, etyka ogólna, etyka biznesu i etyki zawodowe, aksjologia i prakseologia, 3) blok filozofii teoretycznej: podstawy filozofii, modele racjonalności, 4) blok logiczny: podstawy logiki, warsztaty mediacyjne, sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne, 5) blok doradztwa i coachingu: teorie kształtowania postaw, metody i narzędzia coachingu, teorie coachingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, warsztaty coachingowe z superwizją, estetyka przekazu, superwizja i interwizja coachingu, 6) blok społeczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna i kulturowa, współczesne filozofie społeczne, Studia Doradztwa filozoficznego i coachingu nawiązują do trendu obecnego już w krajach zachodnich, gdzie absolwenci kierunków filozoficznych prowadzą działalność znaną jako praktyka filozoficzna lub philosophical counseling. Doradztwo filozoficzne definiuje się jako specjalistyczną usługę polegającą na zidentyfkowaniu problemów i budowaniu zrozumienia zachodzącej sytuacji przy wykorzystaniu szerokiej wiedzy filozoficznej jako bazy do świadomego wdrażania rozwiązań. Doradztwo filozoficzne nie polega na dostarczaniu arbitralnych wskazówek, czy gotowych recept, lecz raczej na ich poszukiwaniu w dialogu uwzględniającym różne stanowiska i metody filozoficzne. Doradcy filozoficzni w swojej pracy najczęściej posługują się analizą pojęciową, metodami dialektycznymi, analizą logiczną, badaniem kwestii sensu, wartości, norm moralnych, założeń myślenia, ich konsekwencji dla praktyki życia oraz stosują narzędzia syntetyzujące wiedzę. Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę jako: – doradcy filozoficzni; – coachowie kariery; – coachowie rozwoju osobistego; – coachowie bizensu; – pracownicy działu HR w korporacjach; – animatorzy wsparcia dla osób borykających się z trudnymi doświadczeniami życiowymi (śmierć bliskich, żałoba, choroba, zanik poczucia sensu życia, zagubienie egzystencjalne); – opiniodawcy etyczni dla firm (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji); – w jednym z nowych zawodów wymagającym specyficznych zdolności i wiedzy, jak spokesman, broker informacji, mediator, czy specjalista do spraw kultury firmy.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S1DF12.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N1DF12.2019/1

 

 Filologia angielska

Podstawę programu nauczania filologii angielskiej wspólną wszystkim specjalnościom stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego) kulturoznawstwo i literaturoznawstwo oraz językoznawstwo, które jest dyscypliną wiodącą dla kierunku filologia angielska. Obok przedmiotów, tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, program studiów obejmuje przedmioty ogólnohumanistyczne, języki obce oraz przedmioty specjalistyczne, tj. odpowiadające wybranej specjalizacji.

Studia prowadzone są wyłącznie  w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S1FA19.2019/1

 

Filologia germańska

Kształcenie na kierunku filologia germańska spełnia wymagania Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz aktów wykonawczych: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218). Kształcenie na kierunku filologia germańska na studiach I stopnia odpowiada poziomowi 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) określonej Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 64). Kształcenie w specjalności nauczycielskiej ma na celu zdobycie kwalifikacji określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8. Kształcenie nauczycieli spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia stacjonarne I stopnia na kierunku filologia germańska dają studentowi wybór jednej z pięciu ścieżek kształcenia. Prowadzone specjalności to: interkulturowe studia niemcoznawcze, język niemiecki od podstaw, język szwedzki, nauczycielska, tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych. W ramach specjalności studenci realizują trzy grupy modułów: A. kierunkowe (ogólne), B. specjalistyczne (wybierane przez rekrutację na daną specjalność albo wybierane dodatkowo w toku studiów), C. praktykę dydaktyczną i psychologiczno-pedagogiczną (dla specjalności nauczycielskiej), D. pozostałe (tu: dodatkowy język obcy, wychowanie fizyczne). W specjalności nauczycielskiej oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim student zdobywa kompetencje do prowadzenia lekcji języka obcego. Specjalność interkulturowe studia niemcoznawcze oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury niemieckiego obszaru językowego (DACH: Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz literatury i kultury niemieckiej na Śląsku, jak również doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury (dziennikarskich, naukowych, literackich) oraz ich przekładu. Studia w specjalności tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych zakładają poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, teorii i praktyki translacji oraz elementów marketingu i prawa niemieckiego, i polskiego. Specjalność język szwedzki oprócz intensywnej nauki języka szwedzkiego i realizacji przedmiotów związanych z kulturą krajów skandynawskich zakłada naukę drugiego języka obcego – niemieckiego. W specjalności język niemiecki od podstaw student ma możliwość opanowania języka niemieckiego do poziomu B2+ oraz pogłębienia wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i literatury.

Studia prowadzone są wyłącznie  w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S1FG19.2019/1 

 

Filologia klasyczna

Studia na kierunku filologii klasycznej obejmują intensywne studium dwóch języków starożytnych (greckiego i łacińskiego) oraz literatury greckiej i rzymskiej. Dodatkowo studencji mają możliwość zapoznania się z historią kultury antycznej oraz literaturą i dziejami Bizancjum – spadkobiercy starożytnego świata. W trakcie studiów istnieje możliwość intensywnej nauki języka włoskiego i nowogreckiego. Absolwenci filologii klasycznej są cenionymi pracownikami archiwów, specjalistycznych wydawnictw, ale także placówek kulturalnych oraz instytucji związanych z turystyką.

Studia prowadzone są wyłącznie  w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1FK12.2019/1 

 

Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury ojczystej oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej oraz do refleksyjnego postrzegania przemian we współczesnym języku. Studia na kierunku filologia polskiej prowadzone są na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Studia prowadzone są wyłącznie  w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S1FP19.2019/1

 

Filologia romańska

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia Romańska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1FN19.2019/1 

 

Filologia rosyjska

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami. W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia. Podstawę planu studiów na kierunku Filologia rosyjska stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji. Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały blok przedmiotów specjalnościowych, odpowiadających profilowi wybranej specjalności. Absolwent kierunku filologia rosyjska posiadający kwalifikacje pełne (dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i/lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra) ma zaawansowaną/pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą języka, literatury, historii oraz kultury, a także wiedzę szczegółową związaną ze studiowanym obszarem językowym. W połączeniu z elementami nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa autorskiego daje to kompetencje zawodowe, osobowe i społeczne, stanowiące o wszechstronnym przygotowaniu do samodzielnej pracy wymagającej znajomości języka rosyjskiego, a także angielskiego/niemieckiego (na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), kultury i przestrzeni publicznej oraz stosunków polsko-rosyjskich. Kompetencje te są rozwijane w ramach specjalności translatorskiej, języków specjalistycznych, realioznawczej. Absolwent potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do: – samodzielnego redagowania tekstów w języku obcym i ojczystym, ich tłumaczenia i klasyfikowania oraz przygotowywania do publikacji; posługiwania się językiem rosyjskim specjalistycznym: biznesu, prawnym i prawniczym, z zakresu turystyki, tłumaczenia audiowizualnego i przekładu artystycznego – dostrzegania i rozumienia odmienności kulturowej, przejawiającej się w języku, historii, tradycjach, wzorcach zachowań, co sprzyja dobrej komunikacji interkulturowej – umiejętności samodzielnego tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagających proces tłumaczenia i zarządzanie terminologią – organizacji i kierowania pracą indywidualną i w zespole – komunikowania się z otoczeniem na tematy specjalistyczne z użyciem specjalistycznej terminologii – formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1FR19.2019/1 

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N1FR19.2019/1 

 

Filologia słowiańska

Ze względu na swoją specyfikę, metodologię i przedmiot badań oferta dydaktyczna kierunku filologia słowiańska mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Podstawę procesu dydaktycznego stanowi kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie dwóch języków słowiańskich oraz języka zachodnioeuropejskiego wraz z niezbędnymi elementami kulturowymi. Obok udoskonalania umiejętności językowych kształcenie obejmuje również wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, przekładoznawczą i kulturoznawczą w określonym języku słowiańskim. Absolwenci legitymują się dobrą znajomością pierwszego i drugiego języka kierunkowego oraz wiedzą o charakterze kulturowym obejmującą znajomość reprezentatywnych dzieł literatur słowiańskich i realiów słowiańskiego obszaru językowego. Celem procesu kształcenia jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności, przygotowujących studentów do podjęcia pracy w obszarach wymagających znajomości języka i przygotowania filologicznego.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:  https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1FS12.2019/1 

 

Filozofia

Studia filozoficzne oferowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego umożliwiają zarówno zdobycie ogólnej wiedzy z historii idei i myśli filozoficznych, jak i praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, które są coraz częściej poszukiwane na coraz bardziej nasyconym specjalistami rynku pracy. Absolwent studiów filozoficznych przedstawia zatem wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, a ponadto dysponuje umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz dają podstawy do samodzielnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia. Nabyta wiedza pozwala na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów. Dodatkowo praktyczne umiejętności w zakresie krytycznej analizy informacji, uporządkowanego i logicznego myślenia, formułowania i uzasadniania opinii i rozumienia złożonych zjawisk współczesnego świata dają doskonałe narzędzia, jakimi posługuje się współczesny intelektualista, posiadający swoje własne zdanie, myślący krytycznie, abstrakcyjnie ale i twórczo, odrzucający obiegowe opinie, stereotypy i przesądy.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S1FI12.2019/2 

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N1FI13.2019/1 

 

Historia

Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata (od starożytności po wiek XX) i wykształcić szereg umiejętności (m.in. dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń). Dzięki realizacji treści z zakresu innych dyscyplin pozwalają wyposażyć absolwentów w katalog ogólnych kompetencji z zakresu nauk społecznych (filozofii, socjologii, nauk politycznych). Dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S1HI19.2019/1 

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N1HI13.2019/1 

 

Historia sztuki

Zawodowe studia I stopnia na kierunku historia sztuki obejmują pełny kurs historii sztuki wraz z zajęciami uzupełniającymi, poszerzającymi program zajęć o przedmioty specjalistyczne, między innymi konserwatorstwo i prawna ochrona dzieł sztuki oraz wstęp do muzealnictwa. W związku ze specyfiką regionalną, szczególny nacisk położono na zjawiska artystyczne związane z obszarem historycznego Śląska, wprowadzając zajęcia kursowe poświęcone historii urbanistyki, historii Śląska, historii sztuki Górnego i Dolnego Śląska. Innym obszarem wyróżniającym się w programie studiów jest historia sztuki XIX i XX wieku, z unikatowym w skali kraju modułem poświęconym historii sztuki międzywojnia. Problemy historii sztuki prezentowane są w ujęciu interdyscyplinarnym z uwzględnieniem osiągnięć innych nauk humanistycznych, między innymi filozofii, historii, ekonomii, heritologii, politologii i socjologii. Znaczące miejsce w programie studiów zajmują przedmioty których celem jest wykształcenie u studentów umiejętności praktycznych: opisu i analizy dzieła sztuki oraz techniki pisania pracy naukowej.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S1HS12.2019/1 

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N1HS13.2019/1 

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przygotowują do zawodów, w których niezbędne są wiedza, a także zbiór umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu komunikacji społecznej za pośrednictwem dokumentów piśmienniczych (tradycyjnych oraz elektronicznych) i niepiśmienniczych (dźwiękowych, graficznych, kartograficznych, audiowizualnych), wspomagających bądź zaspokajających potrzeby edukacyjne, wiedzotwórcze, artystyczne, rozrywkowe, kompensacyjne w sferze życia jednostek oraz społeczeństwa systematycznie dążącego do ogólnego postępu. Pośredniczenie w komunikacji wybranego charakteru (indywidualnej, zbiorowej) wymaga odpowiedniego zorganizowania procesów mediacji (czyli przygotowania komunikatów do ich przekazu, następnie dostarczenia ich zgodnego z potrzebami odbiorców indywidualnych lub zbiorowych). Taką rolę pełnią wydawcy, księgarze, bibliotekarze, infobrokerzy informacji, wśród których dochodzi do coraz węższej specjalizacji na rynku pracy. Podstawa ich kompetencji wywodzi się z mających długą tradycję różnych szczegółowych dyscyplin zaliczanych do nauk humanistycznych, korzystając też z wybranych doświadczeń innych obszarów wiedzy czy dyscyplin. Biblioteka, wydawnictwo, ośrodek informacji – to przede wszystkim instytucja (organizacja), której prawidłowe funkcjonowanie oraz skuteczność działania zależy od opanowania przez adeptów wymienionych grup zawodowych umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-bibliotecznych, posiadania wiedzy o źródłach informacji, umiejętności tworzenia baz danych o tychże źródłach i umiejętności komunikowania informacji użytkownikom różnego poziomu intelektualnego czy zawodowego. Z tego powodu program studiów nie tylko dostarcza wiedzy o procesach komunikacji (zwłaszcza za pośrednictwem systemów komputerowych w sieci internetowej), ale także wiedzy o zgodnych z międzynarodowymi normami metodach opisywania zbiorów dokumentów (na potrzeby bibliografii, elektronicznych katalogów bibliotecznych, baz danych), merytorycznego klasyfikowania form oraz treści komunikatów (artystycznych, literackich, naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy bądź publicystyki), a także przystosowania ich do przekazania użytkownikom. Absolwenci, którzy zamierzają pracować w instytucjach oświatowych (szkołach podstawowych lub gimnazjalnych), poznają procesy pracy centrów informacji, aktywizacji czytelnictwa, historycznie zmiennego kanonu lektur oraz doboru książki dydaktycznej i literackiej do celów, jakie wyznacza się lekturze w procesie odbioru (ich walorów poznawczych, estetycznych, terapeutycznych). Tym potrzebom służy blok zajęć poświęconych wiedzy o literaturze oraz interpretacji tekstu. Osoby pragnące pracować w szkole, muszą w trybie fakultatywnym uzupełnić kwalifikacje nauczycielskie (pro-gram studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa takie przewiduje wraz z odpowiednią praktyką w placówkach szkolnych, w których absolwenci mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach nauczycieli bibliotekarzy i/lub nauczycieli technologii informacyjnych po spełnieniu ustawowych warunków). Absolwenci, którzy trafią do bibliotek publicznych bądź naukowych, znają zasady oraz potrafią zapewnić funkcjonowanie bibliotek w środowisku lokalnym czy ich udział w sieci ponadlokalnej (regionalnej), krajowej, międzynarodowej, obsługującej różnych użytkowników (w tym pracowników nauki). Temu celowi służy zestaw umiejętności z zakresu zarządzania zbiorami bibliotecznymi (gromadzenie dokumentów w formie druków bądź wersji cyfrowej oraz ich udostępnianie zgodne z potrzebami obsługiwanego środowiska). Absolwent zna, umie śledzić zmiany w prawie bibliotecznym oraz stosować prawo ochrony własności intelektualnej. Zna podstawy i umie podjąć właściwe działania w celu ochrony dóbr kultury narodowej (w ramach prawa autorskiego, a także rozpoznać potrzebę podjęcia decyzji o konserwacji niektórych druków). Umie chronić dorobek społeczeństwa, któremu swoją pracą służy. Umie wspomagać rozwój członków zbiorowości, na rzecz której wykonuje obowiązki zawodowe. Zna zasady komunikowania się z przedstawicielami grupy zawodowej, do której należy oraz tej w otoczeniu instytucji, której służy (przedstawicielom różnych zawodów, także różnych grup wiekowych, w tym osobom niepełnosprawnym). Podstawowym celem współczesnych placówek pracujących na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest wykorzystanie możliwości, jakie daje systematyczny rozwój technologii informatycznych. Absolwent rozumie, że od podnoszenia przez niego kwalifikacji zależy jakość usług świadczonych społeczeństwu, warunkując postęp. Poznane w trakcie studiów bazy danych oraz narzędzia informacyjno-wyszukiwawcze do obsługi katalogów oraz baz będą dalej rozwijane. Absolwent będzie umiał się włączyć do dalszego ich doskonalenia. Temu służy blok treści objętych wspólną nazwą Organizacja dostępu do informacji. Studia pierwszego stopnia przygotowują tak studenta, by mógł uczestniczyć w międzynarodowej wymianie informacji dzięki opanowaniu języka angielskiego na poziomie określanym symbolem B2 oraz specjalistycznej terminologii w systemie informacji naukowej w języku angielskim i w dodatkowo niemieckim lub rosyjskim (do wyboru). W trakcie studiów student przeważającą liczbę godzin zajęć odbywa praktycznie. Zdobywa też doświadczenie uczestnicząc w pracy wybranych bibliotek, praktykując na stanowiskach podstawowych procesów bibliotecznych oraz informacyjnych, w tym w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i użytkownikami bibliotek. Podnosi umiejętności występowania publicznego, formułując wypowiedzi słownie oraz pisemnie. Zdobywa też podstawy pisemnej wypowiedzi naukowej, gromadząc źródła informacji, przeprowadzając ich krytykę, interpretując fakty oraz redagując pracę dyplomową licencjacką. Może też następnie dalej podnosić kwalifikacje na studiach drugiego stopnia tego samego lub innego kierunku.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1BN12.2019/1 

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N1BN13.2019/1 

 

Kognitywistyka

Kognitywistyka korzysta z wielu źródeł. Interdyscyplinarne badania nad umysłem, procesami poznawczymi, ich neurobiologicznym podłożem, badania sztucznej inteligencji, korzystające ze zdobyczy informatyki, odwołujące się do psychologii, językoznawstwa i filozofii umysłu kształtują profil absolwenta kierunku. Potrafi on wszechstronnie analizować problemy i konflikty, wskazując ich podłoże. Stosuje narzędzia różnych dyscyplin takich jak logika, teoria poznania, neurobiologia czy informatyka. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zachowania człowieka, objętą zakresem psychofizjologii, etologii, socjobiologii, czy memetyki Nieobce są mu również języki programowania, uczenie maszynowe oraz analiza tekstów. Kognitywistyka jako interdyscyplinarny kierunek kształcenia oparta zostanie na dwu, często wzajemnie się uzupełniających, tradycjach i sposobach prowadzenia badań – filozofii oraz biologii, które zostają wzbogacone o ważne w kognitywistyce elementy informatyki i metod obliczeniowych. W wyznaczonych w ten sposób ramach mieścić się będą dodatkowo zagadnienia psychologiczne, psychiatryczne, lingwistyczne oraz antropologiczne. Współczesne badania neurobiologiczne, począwszy od neurobiologii komórkowej, neurochemii po socjobiologię i memetykę dają nową perspektywę funkcjonowania umysłu człowieka w świecie. Rozwijają nowoczesny obraz człowieka, dostarczając przyczynowo-skutkowych wyjaśnień dla zjawisk psychologicznych i społecznych, próbują dać odpowiedź na palące wyzwania współczesności. Zespolenie biologicznego rozumienia mechanizmów poznawczych z bogatą tradycją filozoficznych modeli, rozwiązań i problemów stawianych w ramach teorii poznania stanowi w dzisiejszej nauce podstawy nowych, ciekawych wyjaśnień, a także ubogaca wiedzę w takich dyscyplinach badawczych jak neurodydaktyka, neuroteologia czy neuromarketing. Absolwent studiów kognitywistycznych pierwszego stopnia dysponować będzie wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do rynku pracy, przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich, dających możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania. Rozległa wiedza z różnych dziedzin (takich jak: filozofia, biologia, językoznawstwo, informatyka, matematyka, psychologia, nauki medyczne) pozwoli absolwentowi na pracę w wielu branżach – począwszy od działów R&D przez firmy związane z IT, badaniami rynku i zachowań konsumenckich po pracę w laboratoriach. Absolwenci kognitywistyki to przyszli członkowie zespołów projektujących produkty interaktywne: programy, urządzenia, czy interfejsy urządzeń (np. strony internetowe) optymalizujące ludzkie działanie czy wspomagające działanie osób o upośledzonych funkcjach poznawczych (np. osób starszych) oraz osoby zatrudnione w jednym z nowych zawodów, wymagających specyficznych zdolności i wiedzy na temat działania ludzkiej umysłowości i stymulowania procesów poznawczych (mediator, specjalista do spraw kultury firmy, pracownik policji czy instytucji kulturalnych). Perspektywa społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy wiąże się z koniecznością podjęcia wyzwań dotyczących nie tylko jednostek, lecz także działań w ramach określonych organizacji i instytucji. Absolwenci kognitywistyki uzyskają kompetencje pozwalające im wspierać procesy tworzenia, efektywnego działania i funkcjonowania odpowiednich zespołów, przede wszystkim poprzez uruchomienie tkwiących w jednostkach i w określonych zbiorowościach twórczych możliwości. Aktywizacja kreatywnego potencjału i eliminacja istniejących w tym względzie barier i ograniczeń indywidualnych i instytucjonalnych jest dzisiaj koniecznym warunkiem działania i życia w globalizującym się, coraz bardziej interdyscyplinarnym świecie.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S1KO15.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N1KO15.2019/1 

 

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Studia nastawione są na kształtowanie w studentach praktycznych umiejętności w zakresie wielowymiarowej komunikacji społecznej i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na właściwie przygotowane kadry rzeczników, negocjatorów, specjalistów od promocji i logopedów. Studia kształcą umiejętność prowadzenia i kształtowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej poprzez dobrze zaplanowaną komunikację społeczną. Wymaga to kadr posiadających wiedzę gruntowną na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez właściwie kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Ponieważ we współczesnym świecie wyraźnie widać konflikty interesów ujawniających się w sposób konieczny i nieuchronny między podmiotami działającymi w sferze publicznej, studenci uczyć się będą rozwiązywania konfliktów poprzez działania negocjacyjne między rządami a społeczeństwem, między grupami społecznymi i grupami interesów, ale też konfliktów i zatargów ujawniających się w indywidualnych protestach, wreszcie negocjowania w sytuacjach zagrożenia życia. Studenci uczą się także działania w sytuacji, gdy kryzys mowy ma podłoże medyczne, osobowościowe, psychiczne.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:  https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1KP12.2019/1 

 

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to interdyscyplinarny kierunek łączący teorię i historię kultury, wiedzę o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej. W ramach studiów I stopnia student uczestniczy w zajęciach zintegrowanych w kilku blokach programowych:

  1. teoria – blok obejmuje teorię szeroko pojętej kultury oraz teorie widowisk, teatru, mediów audiowizualnych, języka, literatury, estetyki;
  2. historia kultury – blok obejmuje historię kultury starożytnej i kultury europejskiej od średniowiecza do współczesności, historię sztuki, historię filozofii, historię teatru, dzieje filmu i kinematografii;
  3. kultura polska – blok obejmuje historię Polski i historię obyczaju polskiego, historię i współczesność teatru polskiego, wiedzę o literaturze polskiej od wieku XIX do współczesności, folklor polski, estetykę i sztukę polską, historię filmu polskiego i film współczesny, kulturę języka polskiego;
  4. krytyka artystyczna przygotowuje do pracy w roli publicysty, krytyka, komentatora zjawisk z zakresu różnych dziedzin kultury artystycznej;
  5. współczesne zachowania komunikacyjne, w ramach których omawia się zagadnienia teorii komunikacji oraz komunikacji kulturowej (audiowizualnej, literackiej, językowej).

Dyscypliną wiodącą dla kierunku są nauki o kulturze i religii, a dyscyplinami dodatkowymi: nauki o sztuce oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1KU12.2019/1 

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N1KU13.2019/1

 

Kultury mediów

Kultury mediów na Uniwersytecie Śląskim to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, z antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Podobnie jak nie istnieje jedna kultura albo technika, tak nie istnieje też wyłącznie jedna kultura mediów. Kultura w szerokim rozumieniu wyłania z siebie rozmaite porządki medialne (materiałowo-semiotyczne): piśmienność, audiowizualność tradycyjnego, analogowego typu (kino, telewizja), audiowizualność nowego, cyfrowego typu (tzw. nowe media), rzeczywistość wirtualna. Mamy więc do czynienia z repertuarem różnych kultur medialnych odnoszonych do wielości praktyk kulturowo-medialnych. Te zaś definiują się przez generacje rozmaitych aparatów stanowiących ich bazę technologiczną oraz wytwarzanych przez nie tekstów kulturowych. Kultury mediów obejmują zatem szeroki horyzont funkcjonowania mediów w ich rozlicznych uwikłaniach praktyk kulturowych: artystyczno-estetycznych, informacyjnych, pragmatyczno-użytkowych, edukacyjnych, zespalających w jedno aspekty techniczne z kulturowymi, prowokujących różne style odbioru (uczestnictwa) oraz wywołujących rozmaite skutki antropologiczne (na przykład konwergencja mediów, hybrydyzacja tekstów). Na studiach I stopnia student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w następujące bloki programowe:

  1. historia – obejmuje elementy historii społecznej i politycznej, historii nauk humanistycznych i historii różnych sztuk, które tworzą wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi;
  2. teoria – obejmuje teorię kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych oraz teorię różnych sztuk;
  3. multimedialność – obejmuje wiedzę o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych i ich wykorzystywaniu (użytkowaniu) w pracy zawodowej, twórczości artystycznej, spędzaniu czasu wolnego i w życiu codziennym oraz o ich powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi;
  4. nowe kompetencje komunikacyjne – obejmują wiedzę o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach życiowych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa;
  5. transformacje technologicznej codzienności (poszerzanie paradygmatów kultury) – obejmują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu następujących sieci powiązań zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość.

Dyscypliną wiodącą dla kierunku są nauki o kulturze i religii, a dyscyplinami dodatkowymi: nauki o sztuce oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Absolwenci otrzymują rzetelne przygotowanie do pracy w instytucjach medialnych, kulturalnych i artystycznych, w przedsiębiorstwach twórczych i usługowych oraz w organizacjach pozarządowych, pracy wymagającej nie tylko wiedzy oraz umiejętności sprawnego i użytecznego wykorzystywania Internetu i innych multimediów, ale również zdolności twórczych i prowadzenia działalności innowacyjnej. Program studiów uwzględnia dostęp do nowych mediów i technologii komunikacyjnych, do najbardziej wartościowych i aktualnych badań naukowych i prac popularnonaukowych poświęconych tej tematyce oraz do warsztatów nowomedialnych. Atrakcyjne zajęcia prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowanych pracowników nauki, twórców sztuki i zawodowych użytkowników multimediów, w atmosferze, która sprzyja zarówno indywidualizacji procesu dydaktycznego, jak i kształtowaniu postaw społecznych oraz motywacji i umiejętności zawodowych. Studenci mogą rozwijać i poszerzać własne zainteresowania poprzez aktywną działalność w kołach naukowych. Poza standardowymi formami nauki i działania, takimi jak udział w warsztatach, zebraniach naukowych i konferencjach organizowanych przez inne uczelnie, mogą uczestniczyć w krajowych i zagranicznych studenckich programach badawczych i artystycznych. W czasie studiów obowiązuje odbycie praktyki zawodowej i zaliczenie jej w 6 semestrze.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1KM13.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N1KM13.2019/1

 

Logopedia

Logopedia to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące zaburzeń mowy, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii rozpoznanych w toku postępowania dysfunkcji mowy w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności: prowadzenia profilaktyki zaburzeń mowy, diagnozy logopedycznej polegającej na zbieraniu danych związanych z dysfunkcją mowy występującej u badanego człowieka. Potrafią wyjaśnić przyczyny obserwowanych nienormatywnych objawów z wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej, medycznej i psychologicznej. Istotnym wątkiem prowadzonego kształcenia jest także wyposażenie studentów w umiejętności planowania i prowadzenia terapii logopedycznej. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z lingwistyką, medycyną i psychologią oraz pedagogiką, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności metodycznych odnoszących się do działań ściśle logopedycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę lingwistyczno-medyczno-psychologiczno-pedagogiczną z najnowszymi doniesieniami logopedii polskiej i światowej. Kształcenie na studiach logopedia kierowane jest do osób pragnących zdobyć kwalifikacje w zawodzie logopedy i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1LO19.2019/1

 

Mediteranistyka

Kierunek mediteranistyka obejmuje studia nad literaturami i kulturami powstałymi w obrębie basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury klasycznej. Bloki przedmiotów pozwolą na zapoznanie się z językami Śródziemnomorza (propedeutyczny kurs języków klasycznych, propedeutyczny kurs wybranego języka semickiego i pogłębiony kurs jednego ze współczesnych języków używanych w obrębie Śródziemnomorza), historią oraz kulturą (w tym kulturą materialną) tego region. Curriculum studiorum zostało zaprojektowane tak, aby w sposób chronologiczny przedstawić wybrane zagadnienia – historię, historię literatury i kultury. Moduły takie jak “Życie prywatne w cywilizacjach śródziemnomorskich” czy “Kuchnia śródziemnomorska przez wieki” koncentrują się na określonym problemie, który przedstawiany jest w sposób chronologiczny, akcentując zarówno trwanie, jak i zmiany zachodzące w kulturze śródziemnomorskiej. Program studiów zwieńczony jest zajęciami stanowiącymi wstęp do kultury współczesnej krajów śródziemnomorskich oraz modułami o charakterze recepcyjnym, które koncentrują się na współczesnym rozumieniu i wykorzystaniu dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej. Katowicka mediteranistyka oferuje moduły unikalne w skali kraju, co wynika ze specyfiki badań prowadzonych przez pracowników Katedry Filologii Klasycznej. W programie znajduje się zatem historia Kartaginy oraz blok modułów z zakresu historii kultury i literatury bizantyńskiej. Katedra Filologii Klasycznej wyrasta w chwili obecnej na najsilniejszy polski ośrodek, w którym prowadzi się badania nad literaturą bizantyńską późniejszego okresu. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w turystyce oraz we wszelkiego rodzaju instytucjach promujących lub współpracujących z krajami basenu Morza Śródziemnego.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1MD14.2019/1 

 

Międzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie I stopnia są ofertą dla studentów krajowych i zagranicznych. Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę o szeroko rozumianej kulturze Polski (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) konfrontowanej z kulturami regionów europejskich i pozaeuropejskich, widzianych w świetle ich historii i tradycji oraz ich pozakulturowych uwarunkowań. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnych (Polska w regionach). Aspekty kulturowe organizacji wspólnot i regionów są uzupełnione oglądem przestrzeni kulturowych z perspektywy społecznej i historycznej. Region jest rozumiany jako wspólnota kulturowa jednonarodowa (np. kultura japońska), wielonarodowa (np. kultura Dalekiego Wschodu) lub transnarodowa (np. kultura śląska). Program studiów dzieli się na bloki modułowe. Blok pierwszy to moduły “narzędziowe”, które przygotowują studenta do samodzielnego gromadzenia wiedzy oraz analizy i opisu zjawisk i procesów kulturowych. Są to moduły: Badania kulturowe i językowe, Analiza tekstów kultury, Teoria wspólnot i regionów kulturowych, Komunikacja międzykulturowa, Psychologia społeczna, Komparatystyka i teoria recepcji, Warsztaty redakcyjne. Blok drugi to moduły “propedeutyczne”, które są wprowadzeniem do wiedzy zasadniczej – kierunkowej. Są to moduły: Filozofia i systemy religijne, Historia sztuki, Sztuka współczesna, Dzieje wspólnot i regionów, Antropologia kultury, Literatura światowa, Języki w świecie. Blok trzeci to moduły wiedzy zasadniczej dzielący się na trzy segmenty: a) program “studia polskie”, czyli program wiedzy o Polsce, b) program “studia regionalne I” i “studia regionalne II”, czyli programy wiedzy o regionach, które stanowią konteksty dla wiedzy o Polsce. Student studiuje wszystkie trzy segmenty, wybierając w ramach “studiów regionalnych” dwa konkretne programy regionalne spośród aktualnie oferowanych. W ofercie znajdą się programy pozaeuropejskie, jak również programy dedykowane regionom starej i nowej Europy, konstruowane także z perspektywy przewidzianych specjalności. Segment “studia polskie” zawiera moduły: Historia, struktura i zróżnicowanie języka polskiego, Polszczyzna współczesna, Polszczyzna w kontakcie z innymi językami, Literatura polska do 1918 r., Literatura polska po 1918 r., Historia polski, Kino polskie, Teatr polski, Sztuka polska, Światowe konteksty sztuki polskiej, Kultura polska – tradycja i dziedzictwo, Współczesna kultura polska, Historia i kultura regionów Polski, a także cztery Przedmioty do wyboru, które są poświęcone zagadnieniom skupionym wokół problemów: genealogii Polski, Polski współczesnej, Polski w świecie i pograniczy. Student uczestniczy w zajęciach każdego Przedmiotu do wyboru, wybierając zajęcia spośród oferowanych w ramach modułów. Segmenty “studia regionalne” mają ten sam schemat modułowy: Historia regionu, Kultura i cywilizacja regionu, Sztuka regionu, Języki regionu, Lektorat języka regionu, jak również cztery moduły monograficzne poświęcone osobliwościom i cechom charakterystycznym wybranych regionów z zakresu: estetyki i sztuk, folkloru i obyczajowości, religii, mitologii i polityki, dialogów interkulturowych. Student zalicza każdy przedmiot monograficzny w ramach obu studiów regionalnych. Czwarty blok modułowy to specjalności: kultura i komunikacja w biznesie (etykieta biznesowa), kultura i komunikacja w turystyce (turystyka kulturalna), kultura i komunikacja w dyplomacji (komunikacja interkulturowa w dyplomacji). Blokiem uzupełniającym studia w różnym zakresie są moduły: praktyki specjalnościowe, seminarium dyplomowe, lektorat języka obcego, wychowanie fizyczne.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1MP14.2019/1 

 

Sztuka pisania

Kierunek Sztuka pisania przeznaczony jest z jednej strony dla osób, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych (redakcje, portale internetowe, agencje reklamowe, wydawnictwa, etc), zaś z drugiej dla wszystkich tych, którym bliska jest myśl o samodzielnej karierze pisarskiej. Podstawę programu nauczania stanowią przedmioty teoretyczne przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa, kultury najnowszej, jak również teorii mediów, oraz przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie warsztatów prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki. Dzięki nim studenci nabędą umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych czy artystycznych oraz zyskają świadomość dotyczącą funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych, współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego i dziennikarstwa w dobie Internetu. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach, agencjach prasowych, portalach internetowych, wydawnictwach, sektorze usług medialnych, ale również jako samodzielny twórca. 

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1PI14.2019/1 

 

Turystyka historyczna

Studia licencjackie są studiami zawodowymi i nastawionymi na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy. Studia na kierunku turystyki historycznej adresowane są do wszystkich, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji wycieczek, opartych o dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy. Oferowany program nauczania wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju studia w społeczeństwie województwa śląskiego. W naszym górnośląskim regionie jest to program unikatowy, który przede wszystkim poszerza i unowocześnia ofertę studiów humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, wypełnia też brak odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie turystyki historycznej. Obok zawsze poszukiwanych pilotów i przewodników wy-cieczek, coraz częściej poszukiwani są znawcy, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy (zwłaszcza regionu przemysłowego). Cele i oparte o nowoczesne metody badawcze sposoby kształcenia (obejmujące m.in. zajęcia projektowe) dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb, wynikających ze specyfiki kierunku (m.in. potrzeby uzyskiwania wiedzy funkcjonalnej oraz umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy). Proponowany przez Instytut Historii kierunek nauczania otwiera nowe możliwości zawodowe. Już w okresie studiów stwarza pole dla podejmowania samodzielnych inicjatyw studentów, zwłaszcza przy formowaniu tematu dyplomowego. Przygotowuje słuchaczy do podejmowania prac w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego kraju i Europy. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, potrafi pozyskiwać i analizować informacje i wykorzystywać je dla zwiększenia efektywności swojej pracy, posiada wiedzę z zakresu historii, w tym zwłaszcza turystyki historycznej. W sposób praktyczny wykorzystuje nabytą wiedzę (m.in. potrafi projektować różnego rodzaju działania w ramach turystyki historycznej). Absolwent posiada także umiejętność pracy w zespole, przygotowanie niezbędne do podjęcia dalszych studiów oraz potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę tak praktyczną, jak i teoretyczną. Zna język obcy (zalecany angielski) zgodnie z odrębnymi regulacjami (zaleceniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwent ma możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S1TH13.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N1TH13.2019/1

return to top