Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo filozoficzne i coaching drugiego stopnia o profilu praktycznym, z programem sprofilowanym w postaci dwóch specjalności: 1) doradztwo indywidualne i life coaching, 2) doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy, to studia z filozofii praktycznej, nawiązujące do sapiencjalnej tradycji filozofii antycznej (filozofia jako sztuka życia, etyka jako filozofia praktyczna). Oprócz wiedzy filozoficznej i psychologicznej dają umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego osób i zmieniania struktur instytucjonalnych. Uczą odpowiedzialnej, opartej na głębokiej świadomości etycznej pracy doradczej (w podejściu niedyrektywnym) i coachingowej. Atutem studiów jest duża ilość modułów praktycznych o charakterze warsztatowym (metodyka coachingu, laboratorium doskonalenia umiejętności interpersonalnych, metodyka szkoleń rozwojowych, psychologia pozytywna, audyt etyczny, analiza transakcyjna, laboratoria coachingowe z superwizją, ćwiczenia z metodyki pracy doradcy filozoficznego, trening twórczego myślenia). Program studiów obejmuje również praktyki zawodowe z zakresu business coachingu i szkoleń rozwojowych (na specjalności doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy) oraz z zakresu life coachingu i doradztwa filozoficznego (na specjalności doradztwo indywidualne i life coaching). Studia te nawiązują do trendu obecnego już w innych krajach, gdzie absolwenci kierunków filozoficznych prowadzą działalność znaną jako philosophical counseling, a umiejętności rozwijane dzięki wykształceniu filozoficznemu są doceniane na rynku pracy. W Polsce wraz z postępującymi przemianami znajdują odzwierciedlenie tendencje obecne dziś w krajach zachodnich. Ponadto praktyczne znaczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych rozwijanych na studiach pozwalają absolwentom odpowiedzieć w sposób kreatywny na aktualne i przyszłe potrzeby społeczne związane z takimi zjawiskami, jak np. postępująca atomizacja życia, załamywanie się dawnych tradycji i wzorców życia, kryzys w sferze aksjonormatywnej, tabuizacja śmierci, cierpienia i starości powodująca wykluczanie osób starszych i chorych, szybkie zmiany na rynku pacy oraz rosnące zapotrzebowanie na nabywanie nowych kompetencji, procesy globalizacyjne i multikulturowość, wzrastające zainteresowanie kwestią świadomego życia, planowania kariery, rozwoju twórczego potencjału jednostek na różnych etapach życia. W Polsce następuje rozwój branży coachingu, czego wyraz stanowi działalność firm świadczących usługi coachingowe dla klientów indywidualnych i biznesu, ale również szeroka oferta kursów i studiów podyplomowych z tej dziedziny. Ponadto środowiska coachingowe w Polsce dostrzegają coraz większą potrzebę profesjonalizacji i standaryzacji usług, o czym świadczą chociażby inicjatywy Polskiej Izby Coachingu. Studia magisterskie wpisują się w nurt dbający o wysokie standardy przygotowania do działalności zawodowej w branży coachingu i kształtowania fundamentów odpowiedzialnego etycznie działania w tym zakresie. Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę: – doradcy filozoficznego, w tym animatora wsparcia dla osób borykających się z trudnymi doświadczeniami życiowymi (śmierć bliskich, żałoba, choroba, zanik poczucia sensu życia, zagubienie egzystencjalne); – life coacha; – business coacha; – specjalisty od spraw kultury organizacyjnej; – pracownika działu HR w organizacjach; – opiniodawcy etycznego i audytora (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji); – w zawodach wymagających wysokiej biegłości komunikacyjnej, umiejętności budowania relacji, racjonalnego planowania działań, wysokiej świadomości etycznej; – na rynku usług szkoleniowych.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S2DF15.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N2DF15.2019/1

 

Filologia angielska

Podstawę programu nauczania filologii angielskiej wspólną wszystkim specjalnościom stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka oraz literaturoznawstwa. Podstawę programu nauczania filologii angielskiej wspólną wszystkim specjalnościom stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego) kulturoznawstwo i literaturoznawstwo oraz językoznawstwo, które jest dyscypliną wiodącą dla kierunku filologia angielska. Obok przedmiotów, tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, program studiów obejmuje przedmioty ogólnohumanistyczne, języki obce oraz przedmioty specjalistyczne, tj. odpowiadające wybranej specjalizacji. Studia na II poziomie obejmują również, obok przedmiotów ogólnohumanistycznych i lektoratów, różnorodne moduły przedmiotowe odpowiadające wybranej specjalności

Studia prowadzone są zarówno  w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S2FA19.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-N2FA19.2019/1

 

Filologia germańska

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku filologia germańska dają studentowi wybór jednej z czterech ścieżek kształcenia. Prowadzone specjalności to: nauczycielska, studia interkulturowe z drugim językiem obcym, tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego oraz europejskie studia leksykograficzne (EMLex). W ramach specjalności studenci realizują trzy grupy modułów: A. kierunkowe (ogólne), B. specjalistyczne (wybierane przez rekrutację na daną specjalność albo wybierane dodatkowo w toku studiów), C. praktykę dydaktyczną i psychologiczno-pedagogiczną (dla specjalności nauczycielskiej), D. pozostałe (tu: dodatkowy język obcy, wychowanie fizyczne). W specjalności nauczycielskiej oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim student zdobywa kompetencje do prowadzenia lekcji języka obcego. Specjalność studia interkulturowe z językiem obcym oprócz to oferta dla absolwentów wszystkich specjalności studiów I stopnia na kierunku filologia germańska. Studenci mają możliwość wyboru głównego języka obcego (niemiecki lub szwedzki) oraz języka dodatkowego z propozycji na dany rok akademicki. Studia koncentrują się na szeroko pojętej kulturze regionów. Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza. Pakiet przedmiotów specjalistycznych pozwala studentom rozwijać umiejętności translatorskie w dziedzinie prawa i ekonomii. Europejskie studia leksykograficzne są studiami międzynarodowymi prowadzonymi przez konsorcjum EMLex, w skład którego wchodzą poza Uniwersytetem Śląskim: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Université de Lorraine, Universidade de Santiago de Compostela, Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Universidade do Minho Braga, Università degli Studi Roma Tre, University of Stellenbosch, Institut für Deutsche Sprache oraz Universität Hildesheim. Z większością tych uczelni Uniwersytet Śląski podpisał umowy o podwójnym dyplomie. Ponadto EMLex współpracuje z instytutami naukowymi i uczelniami na całym świecie (USA, Brazylia, Rosja). Specjalność skierowana jest do studentów, którzy na studiach II stopnia pragną pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej. Program obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: typologia słowników, metaleksykografia, historia leksykografii, badanie użycie słowników, funkcje słowników, warsztat leksykograficzny, leksykografię komputerową, korpusową, leksykografię ogólną i specjalistyczną, terminografię, a także gramatykę (morfologię i składnię), leksykologię czy etymologię.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2FG12.2019/1

 

Filologia klasyczna

Studia na kierunku filologii klasycznej obejmują intensywne studium dwóch języków starożytnych (greckiego i łacińskiego) oraz literatury greckiej i rzymskiej. Studenci studiów drugiego stopnia mogą w pogłębiony sposób zapoznać się z wybranymi aspektami antyku grecko-rzymskiego w czasie zajęć seminaryjnych oraz tutoriali. Absolwenci filologii klasycznej są cenionymi pracownikami archiwów, specjalistycznych wydawnictw, ale także placówek kulturalnych oraz instytucji związanych z turystyką.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2FK13.2019/1

 

Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Szczególny akcent pada również na konsekwencje przemian kulturowych dla języka i literatury oraz związki tych ostatnich z innymi dziedzinami życia społeczno-kulturalnego. Studia przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian cywilizacyjnych. Studia na kierunku filologia polskiej prowadzone są na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S2FP19.2019/1

 

Filologia romańska

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia Romańska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2FN19.2019/1

 

Filologia rosyjska

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami. W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia. Podstawę planu studiów na kierunku Filologia rosyjska stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji. Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały blok przedmiotów specjalnościowych, odpowiadających profilowi wybranej specjalności. Absolwent kierunku filologia rosyjska posiadający kwalifikacje pełne (dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i/lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra) ma zaawansowaną/pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą języka, literatury, historii oraz kultury, a także wiedzę szczegółową związaną ze studiowanym obszarem językowym. W połączeniu z elementami nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa autorskiego daje to kompetencje zawodowe, osobowe i społeczne, stanowiące o wszechstronnym przygotowaniu do samodzielnej pracy wymagającej znajomości języka rosyjskiego, a także angielskiego/niemieckiego (na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), kultury i przestrzeni publicznej oraz stosunków polsko-rosyjskich. Kompetencje te są rozwijane w ramach specjalności translatorskiej, języków specjalistycznych, realioznawczej. Absolwent potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do: – samodzielnego redagowania tekstów w języku obcym i ojczystym, ich tłumaczenia i klasyfikowania oraz przygotowywania do publikacji; posługiwania się językiem rosyjskim specjalistycznym: biznesu, prawnym i prawniczym, z zakresu turystyki, tłumaczenia audiowizualnego i przekładu artystycznego – dostrzegania i rozumienia odmienności kulturowej, przejawiającej się w języku, historii, tradycjach, wzorcach zachowań, co sprzyja dobrej komunikacji interkulturowej – umiejętności samodzielnego tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagających proces tłumaczenia i zarządzanie terminologią – organizacji i kierowania pracą indywidualną i w zespole – komunikowania się z otoczeniem na tematy specjalistyczne z użyciem specjalistycznej terminologii – formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2FR19.2019/1

 

Filologia słowiańska

Ze względu na swoją specyfikę, metodologię i przedmiot badań specjalności oferowane w ramach kierunku filologia słowiańska mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych. Podstawę procesu dydaktycznego stanowi doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie dwóch języków słowiańskich wraz z niezbędnymi elementami kulturowymi. Kształcenie obejmuje również pogłębioną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, przekładoznawczą i kulturoznawczą w określonym języku słowiańskim. Absolwenci każdej specjalności legitymują się zaawansowaną znajomością pierwszego i drugiego języka słowiańskiego oraz szeroką wiedzą o charakterze kulturowym. Celem procesu kształcenia we wszystkich oferowanych specjalnościach jest stworzenie studentom możliwości szczegółowego i dogłębnego zapoznania się z ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie zaawansowanych umiejętności, przygotowujących studentów do podjęcia pracy w obszarach wymagających bardzo dobrej znajomości języka i sprofilowanego przygotowania filologicznego.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2FS12.2019/1

 

Filozofia

Studia filozoficzne oferowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego umożliwiają zarówno zdobycie ogólnej wiedzy z historii idei i myśli filozoficznych, jak i praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, które są coraz częściej poszukiwane na coraz bardziej nasyconym specjalistami rynku pracy. Absolwent studiów filozoficznych przedstawia zatem wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, a ponadto dysponuje umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz dają podstawy do samodzielnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia. Nabyta wiedza pozwala na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów. Dodatkowo praktyczne umiejętności w zakresie krytycznej analizy informacji, uporządkowanego i logicznego myślenia, formułowania i uzasadniania opinii i rozumienia złożonych zjawisk współczesnego świata dają doskonałe narzędzia, jakimi posługuje się współczesny intelektualista, posiadający swoje własne zdanie, myślący krytycznie, abstrakcyjnie ale i twórczo, odrzucający obiegowe opinie, stereotypy i przesądy.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S2FI12.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N2FI13.2019/1

 

Historia

Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim z zakresu statystyki i demografii historycznej, metodologii historii i historii historiografii, historii ustroju Polski, historii Śląska oraz geografii politycznej i wykształcić szereg umiejętności (m.in. dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń, prowadzenia badań naukowych, analizy i interpretacji wydarzeń etc.). Dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników studia pozwalają na rozwój predyspozycji (zwłaszcza w zakresie wybranej epoki historycznej) oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S2HI19.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N2HI13.2019/1

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo łączą z dyscypliny bibliologii i informatologii (ang. library and information science; niem. Buch und Informationwisseschaft; ros. библиотечно–информационная деятельность) jej trzy główne działy wiedzy: naukę o książce, bibliotekoznawstwo, naukę o informacji. Ponadto studia te w sferze praktycznej zachowują związek z bibliografią, edytorstwem oraz księgarstwem, ochroną kulturowego dziedzictwa narodowego. Historia pierwszych działów tej dyscypliny jest długa, sięgająca starożytności. Zorganizowane kształcenie w Europie rozpoczęło się na przełomie XVIII i XIX wieku. Umiejętności, które rozwija dyscyplina informacji naukowej i bibliotekoznawstwo, służą gromadzeniu piśmiennictwa i innych rodzajów dokumentów (muzycznych, kartograficznych, dźwiękowych, elektronicznych) w bibliotekach i innych instytucjach pośredniczących w komunikacji społecznej, zapewniających wszystkim zainteresowanym dostęp do dokumentów lub do źródeł informacji o nich tradycyjnie oraz elektronicznie z użyciem technik komputerowych i Internetu, z zachowaniem norm prawnych. Studia drugiego stopnia adresowane są do dwóch grup kandydatów: do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów. Pierwsza grupa opanowała w trakcie studiów pierwszego stopnia wiedzę teoretyczną z zakresu bibliologii i informatologii oraz umiejętności praktyczne w zakresie typologii dokumentów drukowanych (książek, czasopism, map, dziel graficznych) dźwiękowych, elektronicznych (w tym dostępnych w sieci Inter-net), znormalizowanej ich rejestracji na potrzeby tworzenia baz danych (kata-logów dokumentów, baz danych), charakterystyki rzeczowej zbiorów dokumentów ze wszystkich działów wiedzy oraz kultury oraz opanowała podstawy umiejętności infobrokerskich. Poznała elementy wiedzy księgarskiej i wydawniczej. Została przygotowana do pracy bibliotekach różnego typu (szkolnych, publicznych, naukowych, fachowych) oraz w innych instytucjach, w których tworzone są zbiory informacji o dokumentach. Grupa, która po innych kierunkach studiów podjęła kształcenie się z zakresu informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, wniosła wiedzę dającą podstawy uzyskania umiejętności z bibliotekarstwa czy infobrokerstwa dziedzinowego (niezbędną elementarną wiedzę uzupełni fakultatywnie), w trakcie studiów nabędzie umiejętności zgodne z indywidualnym zainteresowaniem, wybrane z bloku treści i kompetencji szczegółowo sprofilowanych. Studia drugiego stopnia rozpoczynają się od poznania przez wszystkich kandydatów współczesnej struktury studiowanej dyscypliny, pokazanej wszechstronnie, gdyż praktyka pracy z dokumentami we współczesnych instytucjach (organizacjach) wymaga prócz umiejętności bibliotekarskich czy infobrokerskich lub edytorskich, także wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami, znajomości prawa bibliotecznego oraz ochrony własności intelektualnej i dziedzictwa kulturalnego oraz ogólnej polityki kulturalnej międzynarodowej, narodowej i lokalnej, nastawionej na wdrażanie idei społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa kreatywnego, pracującego na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego oraz gospodarki. Prócz procesu kształcenia mającego te jednolite cele, wszyscy studiujący wybierają jeden bloków treści szczegółowych, z różnymi efektami w zakresie opanowanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: Blok Nowoczesna biblioteka służy pogłębieniu lub zyskaniu prymarnie wiedzy oraz umiejętności bibliotecznych w zakresie organizacji pracy bibliotek naukowych, publicznych i specjalnych (np. branżowych związanych z techniką, medycyną, pedagogiką, prawem). Absolwent poznał, umie gromadzić, wyszukać, dostarczyć dokumenty (tradycyjne oraz cyfrowe, zdigitalizowane lub dostępne w sieci Internet), oczekiwane przez grupy użytkowników bibliotek. Potrafi tworzyć oraz obsługiwać właściwe dla takich grup bazy danych oraz wspomagać zainteresowanych klientów w docieraniu do niezbędnych im źródeł. Zna i umie w praktyce wykorzystać wiedzę o współdziałaniu z instytucjami zlokalizowanymi w regionie, kraju, zagranicą, w tym za pośrednictwem zawodowych zrzeszeń (SBP, IFLA, ISKO). Blok Młody czytelnik w świecie książki i mediów jest adresowany do osób, które zamierzają pracować w instytucjach krzewiących czytelnictwo w środowisku dzieci i młodzieży. Absolwent zna ideę i cele tworzenia Szkolnych Centrów Informacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zna podstawy oraz umie wykorzystać wiedzę o mediach w pracy z dziećmi i młodzieżą, zna procesy odbioru lektury oraz funkcje dydaktyczne różnych instytucji oświatowych. Blok Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych jest jedynym w Polsce takim programem na studiach informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, który dostarcza wiedzy oraz podstawowych wiadomości o możliwościach ochrony zagrożonych degradacją fizykochemiczną zbiorów druków. W trakcie warsztatów student uczestniczy w rozpoznawaniu zmian w strukturze papieru drukowego starych książek (w tym o wartości historycznej). Umie podjąć decyzję o zabezpieczeniu niszczejących dzieł, zastąpić dzieła zagrożone wersją zdigitalizowaną. Blok Kultura i edytorstwo książki łączy znajomość wiedzy o dawnych procesach publikowania książek i prasy z podstawowymi informacjami o współczesnym edytorstwie komputerowym oraz wiedzą o rynku publikacji. Zainteresowani pracą dydaktyczną mogą w ramach bloku fakultatywnych umiejętności uzyskać uprawnienia pedagogiczne w podstawowym zakresie kompetencji nauczyciela bibliotekarza, z dodatkowymi kompetencjami nauczyciela technologii informacyjnej, pod warunkiem zaliczenia dodatkowej praktyki pedagogicznej, przewidzianej w planie. Absolwent studiów drugiego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, który osiągnął wysokie kompetencje potwierdzone notą na dyplomie magistra oraz wykazujący się aktywnością naukową i organizacyjną, może ubiegać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2BN12.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N2BN12.2019/1

 

Kognitywistyka

Kognitywistyka korzysta z wielu źródeł. Interdyscyplinarne badania nad umysłem, procesami poznawczymi, ich neurobiologicznym podłożem, badania sztucznej inteligencji, korzystające ze zdobyczy informatyki, odwołujące się do psychologii, językoznawstwa i filozofii umysłu kształtują profil absolwenta kierunku. Potrafi on wszechstronnie analizować problemy i konflikty, wskazując ich podłoże. Stosuje narzędzia różnych dyscyplin takich jak logika, teoria poznania, neurobiologia czy informatyka. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zachowania człowieka, objętą zakresem psychofizjologii, etologii, socjobiologii, czy memetyki Nieobce są mu również języki programowania, uczenie maszynowe oraz analiza tekstów. Kognitywistyka jako interdyscyplinarny kierunek kształcenia oparta zostanie na dwu, często wzajemnie się uzupełniających, tradycjach i sposobach prowadzenia badań – filozofii oraz biologii, które zostają wzbogacone o ważne w kognitywistyce elementy informatyki i metod obliczeniowych. W wyznaczonych w ten sposób ramach mieścić się będą dodatkowo zagadnienia psychologiczne, lingwistyczne oraz antropologiczne. Współczesne badania neurobiologiczne, począwszy od neurobiologii komórkowej, neurochemii po socjobiologię i memetykę dają nową perspektywę funkcjonowania umysłu człowieka w świecie. Rozwijają nowoczesny obraz człowieka, dostarczając przyczynowo-skutkowych wyjaśnień dla zjawisk psychologicznych i społecznych, próbują dać odpowiedź na palące wyzwania współczesności. Zespolenie biologicznego rozumienia mechanizmów poznawczych z bogatą tradycją filozoficznych modeli, rozwiązań i problemów stawianych w ramach teorii poznania stanowi w dzisiejszej nauce podstawy nowych, ciekawych wyjaśnień, a także ubogaca wiedzę w takich dyscyplinach badawczych jak neurodydaktyka, neuroteologia czy neuromarketing. Studia drugiego stopnia mają nie tylko stanowić pogłębienie umiejętności, wiedzy oraz kompetencji absolwentów kognitywistyki stopnia pierwszego, lecz będą również ciekawą propozycją dla licencjatów kierunków takich jak biologia, filozofia, psychologia, matematyka, a także absolwentów studiów pierwszego stopnia uczelni technicznych. Absolwent studiów kognitywistycznych dysponować będzie wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do rynku pracy, przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich, dających możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania. Rozległa wiedza z różnych dziedzin (takich jak: filozofia, biologia, informatyka, matematyka, psychologia, językoznawstwo) pozwoli absolwentowi na pracę w wielu branżach – począwszy od działów R&D przez firmy związane z IT, badaniami rynku i zachowań konsumenckich po pracę w laboratoriach. Absolwenci kognitywistyki to przyszli członkowie zespołów projektujących produkty interaktywne: programy, urządzenia, czy interfejsy urządzeń (np. strony internetowe) optymalizujące ludzkie działanie czy wspomagające działanie osób o upośledzonych funkcjach poznawczych (np. osób starszych) oraz osoby zatrudnione w jednym z nowych zawodów, wymagających specyficznych zdolności i wiedzy na temat działania ludzkiej umysłowości i stymulowania procesów poznawczych (mediator, specjalista do spraw kultury firmy, pracownik policji czy instytucji kulturalnych). Perspektywa społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy wiąże się z koniecznością podjęcia wyzwań dotyczących nie tylko jednostek, lecz także działań w ramach określonych organizacji i instytucji. Absolwenci kognitywistyki uzyskają kompetencje pozwalające im wspierać procesy tworzenia, efektywnego działania i funkcjonowania odpowiednich zespołów, przede wszystkim poprzez uruchomienie tkwiących w jednostkach i w określonych zbiorowościach twórczych możliwości. Aktywizacja kreatywnego potencjału i eliminacja istniejących w tym względzie barier i ograniczeń indywidualnych i instytucjonalnych jest dzisiaj koniecznym warunkiem działania i życia w globalizującym się, coraz bardziej interdyscyplinarnym świecie.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S2KO19.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N2KO19.2019/1

 

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to interdyscyplinarny humanistyczny kierunek łączący ogólną teorię i historię kultury ze szczegółową wiedzą o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej. Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia nauki. W trakcie atrakcyjnych i niekonwencjonalnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, w dobrej i życzliwej atmosferze, mają szansę realizować swój potencjał intelektualny. Proponujemy studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury. Każdy student kończący studia II stopnia posiada świadomość złożonej natury tekstów kulturowych. Zdobywa umiejętność krytycznego myślenia i interpretowania otaczającej go rzeczywistości kulturowej. Jest wyposażony w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów audiowizualnych, języka, literatury i estetyki oraz przygotowany do poruszania się w świecie współczesnych zachowań komunikacyjnych, do ich identyfikacji i strategicznego wykorzystywania. Na wybranych zajęciach oferujemy praktyki terenowe, w trakcie których studenci samodzielnie prowadzą badania nad stanem kultury tradycyjnej i współczesnej. Dyscypliną wiodącą kierunku są nauki o kulturze i religii, a dyscyplinami dodatkowymi: nauki o sztuce oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Absolwenci kierunku posiadają wyspecjalizowane umiejętności predysponujące do pracy w: wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations. Mogą pełnić funkcje doradcze i eksperckie w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, są także przygotowani do nadzorowania projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach seminarium magisterskiego wybranej specjalności student przygotowuje pracę dyplomową, a po jej obronie uzyskuje tytuł magistra kulturoznawstwa.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2KU12.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N2KU12.2019/1

 

Kultury mediów

Kultury mediów na Uniwersytecie Śląskim to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, z antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Na studiach II stopnia student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w następujące ścieżki programowe: 1. historia – obejmuje elementy historii społecznej i politycznej, historii nauk humanistycznych i historii różnych sztuk, które tworzą wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi; 2. teoria – obejmuje teorię kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych oraz teorię różnych sztuk; 3. multimedialność – obejmuje wiedzę o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych i ich wykorzystywaniu (użytkowaniu) w pracy zawodowej, twórczości artystycznej, spędzaniu czasu wolnego i w życiu codziennym oraz o ich powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi; 4. nowe kompetencje komunikacyjne – obejmują wiedzę o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach życiowych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa; 5. transformacje technologicznej codzienności (poszerzanie paradygmatów kultury) – obejmują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu następujących sieci powiązań zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość. Dyscypliną wiodącą kierunku są nauki o kulturze i religii, a dyscyplinami dodatkowymi: nauki o sztuce oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Absolwenci otrzymują rzetelne przygotowanie do pracy w instytucjach medialnych, kulturalnych i artystycznych, w przedsiębiorstwach twórczych i usługowych oraz w organizacjach pozarządowych, pracy wymagającej nie tylko wiedzy oraz umiejętności sprawnego i użytecznego wykorzystywania Internetu i innych multimediów, ale również zdolności twórczych i prowadzenia działalności innowacyjnej. Program studiów uwzględnia dostęp do nowych mediów i technologii komunikacyjnych, do najbardziej wartościowych i aktualnych badań naukowych i prac popularnonaukowych poświęconych tej tematyce oraz do warsztatów nowomedialnych. Atrakcyjne zajęcia prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowanych pracowników nauki, twórców sztuki i zawodowych użytkowników multimediów, w atmosferze, która sprzyja zarówno indywidualizacji procesu dydaktycznego, jak i kształtowaniu postaw społecznych oraz motywacji i umiejętności zawodowych. Studenci mogą rozwijać i poszerzać własne zainteresowania poprzez aktywną działalność w kilku kołach naukowych. Poza standardowymi formami nauki i działania, takimi jak udział w warsztatach, zebraniach naukowych i konferencjach organizowanych przez inne uczelnie, mogą uczestniczyć w krajowych i zagranicznych studenckich programach badawczych i artystycznych. W ramach wybranych seminariów studenci przygotowują prace dyplomowe, a po zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskują tytuł magistra kultur mediów.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2KM14.2019/1

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N2KM14.2019/1

 

Międzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie II stopnia to kierunek studiów poświęcony językowi i kulturze polskiej (literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, obyczaje i zachowania, kultura medialna). Zasadniczym przedmiotem studiów są inter- i transnarodowe wymiary tych zjawisk. Ujęcia, dla których ważna jest lokalność, są uzupełniane studiami nad relacjami i stosunkami języka i kultury polskiej z językami i kulturami innych narodów oraz studiami z perspektywy ponadnarodowych wspólnot i regionów. Sferą szczególnego zainteresowania są językowe i kulturowe fenomeny, będące wytworem współczesnych tendencji globalizacyjnych i unifikacyjnych w Europie i w świecie. Studiom na temat Polski w świecie towarzyszy nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów. Perspektywy zawodowe Absolwent Międzynarodowych studiów polskich jest ekspertem do spraw komunikacji międzykulturowej. Studia są oferowane tym osobom, które chciałyby podjąć pracę w sektorach działalności kulturalnej i biznesowej, gdzie kultura stanowi przedmiot międzynarodowego transferu, jak również istotny kontekst różnorodnych form komunikowania międzynarodowego i komunikacji międzykulturowej. Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym, które zajmują się promocją kultury i wymianą kulturową, w mediach działających w obszarze międzynarodowej informacji kulturowej, w firmach i przedsiębiorstwach podejmujących działalność międzynarodową oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, które prowadzą politykę i działania międzynarodowe w sferze kultury. Student wybiera jedną z trzech specjalności kształtujących jego kompetencje i przygotowanie zawodowe: doradztwo kulturowe, publicystykę kulturową, translatorykę.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2MP13.2019/1

 

Środkowoeuropejskie studia historyczne

Środkowoeuropejskie studia historyczne są wspólną inicjatywą Uniwersytetów w Ostrawie, Banskiej Bystrzycy i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ten kierunek studiów przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych historią Europy Środkowej. Pozwala na studiowanie w trzech krajach partnerskich. Wspólne Środkowoeuropejskie studia historyczne mają przygotować historyka, który zna dobrze dzieje tego regionu Europy, a także tajniki warsztatu zawodowego historyków dziejów Czech, Polski i Słowacji. Ofertę studiów międzynarodowych kierujemy przede wszystkim dla absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować swą edukację historyczną. Prowadzone na wszystkich uczelniach Czech, Polski i Słowacji studia historyczne zamykają się w swoich „państwowych” czy „narodowych” granicach. Wykładana tam historia powszechna rzadko odnosi się do krajów sąsiednich. Zakładamy że istnieje spora grupa absolwentów studiów licencjackich z szeroko pojętego pogranicza polsko-czesko-słowackiego, którzy będą zainteresowani pogłębieniem swej wiedzy i możliwością studiowanie nie tylko w kraju, ale za granicą. Kierujemy swą ofertę także dla absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych czy z dziedziny nauk społecznych, który będą chcieli poszerzyć swe kompetencje zawodowe. Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich podczas studiów uczestnik będzie mógł zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nad nie tylko dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy. Wiedza o przeszłości Europy Środkowej będzie przydatna przykładowo dla socjologów, filologów czy absolwentów innych studiów zawodowych. Studia będą prowadzone równolegle we wszystkich partnerskich uczelniach. Studenci w pierwszym semestrze studiować będą na swoim uniwersytecie. Pierwszy semestr ma dać ogólne przygotowanie zawodowe pod kątem dziejów Europy Środkowej, historiografii oraz podstaw warsztatu zawodowego. W pierwszym semestrze prowadzony będzie także intensywny kurs języka czeskiego i słowackiego. Chcemy, aby nasi studenci mieli odpowiednie umiejętności językowe, kiedy w drugim i trzecim semestrze pojadą studiować do Ostrawy i Banskiej Bystrzycy. Tam studenci będą zapoznawać się z dziejami Czech i Słowacji oraz z warsztatem zawodowym historyka tamtejszych dziejów. Wyjazdy te będą opierać się o program Erasmus+, dający możliwość prowadzenia takich studiów. W ostatnim semestrze student wraca na swój macierzysty uniwersytet, gdzie kończy studia obroną pracy magisterskiej. Opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy trójstronnej. Program Środkowoeuropejskich studiów historycznych zakłada pełną wzajemność i współpracę. Podobnie jak nasi studenci w Polsce, także studenci czescy i słowaccy będą w pierwszym semestrze mieli niemal identyczny program w pierwszym i ostatnim semestrze studiów w swych macierzystych uczelniach. Także u siebie będą przechodzić przez intensywny kurs językowy, który pozwoli im studiować u nas w Katowicach. W Katowicach zapoznawać się będą z dziejami Polski oraz dorobkiem polskiej historiografii. Studia w Polsce mają za zadanie pozwolić im zrozumieć nie tylko polską historię, ale przede wszystkim poznać podstawy warsztatu zawodowego historyka dziejów polskich. Udział w zajęciach oraz uzyskana wiedza i umiejętności mają pomóc podwyższyć kwalifikacje absolwenta w zakresie wszelkiego typu działań, uwzględniających tematykę środkowoeuropejską (zwłaszcza z zakresu badań historycznych), a także koordynacji wszelkiego typu i rodzaju wydarzeń historycznych, powiązanych tematycznie z obszarem Europy Środkowej. Uzyskane kompetencje mają stać się odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju studia, przygotowując osoby przygotowane do podjęcia pracy w każdym z krajów (Czechach, Polsce, Słowacji) i świadome wspólnoty cywilizacyjnej tych obszarów. Proponowany przez Instytut Historii kierunek nauczania otwiera nowe możliwości zawodowe. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do podejmowania prac w zakresie upowszechniania jego historii i tradycji. Dyplom środkowoeuropejskich studiów historycznych będzie uznawany we wszystkich trzech krajach partnerskich. Przygotowanie zawodowe i językowe powinno dać zupełnie inne możliwości na rynku pracy niż studia tradycyjne.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S2ES16.2019/1

return to top