Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doradztwo polityczne i publiczne - studia I stopnia, stacjonarne

język wykładowy: polski

Doradztwo polityczne i publiczne to jedyny taki kierunek w ofercie polskich uczelni. Łączy wiedzę z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa i psychologii oraz praktyczne umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole i występowania przed kamerą. W trakcie studiów poznasz m.in. zasady emisji głosu, techniki kreatywnego myślenia, podstawowe mechanizmy wpływu społecznego, sposoby badania opinii publicznej oraz mechanizmy rządzące wyborami i zachowaniami wyborców. Będziesz również samodzielnie projektować, przeprowadzać i prezentować wyniki badań. Dowiesz się też, jak stworzyć reklamę polityczną, jak dobrze wypaść w trakcie debaty oraz jak przekonująco komunikować się z różnymi grupami odbiorców (wyborcami, klientami i organizacjami pozarządowymi).

 

Czym się wyróżniamy?

 • Jesteśmy jedynym takim kierunkiem w Polsce, który uczy polityki praktycznie.
 • Nie zależy nam na dużej liczbie studentów, tylko na wysokiej jakości studiów.
 • Podchodzimy indywidualnie do każdego studenta – nie jesteś dla nas anonimowy, znamy twoje zainteresowania i staramy ci się pomóc w rozwijaniu twoich pasji.
 • Zajęcia prowadzone są również przez praktyków (pracowników mediów i lokalnych polityków).
 • Studenci w trakcie zajęć nie tylko zdobywają wiedzę, ale też praktyczne umiejętności (tworzenie spotów wyborczych, organizacja debat, występowanie przed kamerą, fotografii, prowadzenie rozmów politycznych, tworzenie podcastów).
 • Studia oferują wiele dodatkowych aktywności – spotkania z politykami, debaty polityczne, działalność w Kole Naukowym Doradztwa Politycznego (organizacja konferencji, studenckie projekty badawcze, publikacje studenckie, obozy naukowe), współpraca z innymi uniwersytetami oraz wyjazdy naukowe (również zagraniczne).

Gdzie pracują nasi absolwenci?

Nasi absolwenci z powodzeniem pracują w: instytucjach publicznych (m.in. w biurach poselskich i senatorskich), organizacjach pozarządowych, sztabach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich komitetów wyborczych. Zajmują się w nich: Public Relations, doradztwem politycznym i wizerunkowym, tworzeniem strategii marketingowych, obsługą mediów społecznościowych oraz planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych. Prowadzą również własne firmy zajmujące się doradztwem wizerunkowym.

 

Co potrafią nasi absolwenci?

 • myśleć kreatywnie, pracować w grupie i świadomie budować własny wizerunek;
 • budować wizerunek partii politycznych i polityków oraz tworzyć i zarządzać markami politycznymi;
 • samodzielnie projektować i organizować badania sprawdzające skuteczność kampanii społecznych i politycznych;
 • umiejętnie planować i realizować strategie marketingowe, oceniać profesjonalizm materiałów reklamowych i wyborczych oraz wybrać nośnik tych materiałów z uwzględnieniem odbiorcy docelowego (dokonywać segmentacji rynku).

 

Jeszcze Cię nie przekonaliśmy? Chcesz poznać nas lepiej? Wejdź na nasze social media i strony.

Facebook: https://www.facebook.com/doradztwopolityczneipubliczne

Instagram: https://www.instagram.com/doradztwo_polityczne/

Relacje ze spotkań z politykami, spoty i nagrania zrealizowane w trakcie zajęć: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7kQnIKh24k4WtFNPKo52Aj32QfT8Ricm

 

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Doradztwo polityczne i publiczne należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot jest umiejscowiony zarówno w otoczeniu teoretycznym (niezbędna wiedza z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa, filozofii) jak i praktycznym. Doradztwo polityczne i publiczne łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Doradztwo polityczne i publiczne to jedyny taki kierunek w ofercie polskich uczelni. Łączy wiedzę z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa i psychologii oraz praktyczne umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole i występowania przed kamerą. W trakcie studiów poznasz m.in. zasady emisji głosu, techniki kreatywnego myślenia, podstawowe mechanizmy wpływu społecznego, sposoby badania opinii publicznej oraz mechanizmy rządzące wyborami i zachowaniami wyborców. Będziesz również samodzielnie projektować, przeprowadzać i prezentować wyniki badań. Dowiesz się też, jak stworzyć reklamę polityczną, jak dobrze wypaść w trakcie debaty oraz jak przekonująco komunikować się z różnymi grupami odbiorców (wyborcami, klientami i organizacjami pozarządowymi).

Wejdź na nasze social media i strony.

Facebook: https://www.facebook.com/doradztwopolityczneipubliczne

Instagram: https://www.instagram.com/doradztwo_polityczne/

Relacje ze spotkań z politykami, spoty i nagrania zrealizowane w trakcie zajęć: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7kQnIKh24k4WtFNPKo52Aj32QfT8Ricm

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Nowa matura (po 2005 roku)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski  Język obcy nowożytny Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, język polski, język obcy nowożytny
waga = 30% waga = 30% waga = 40%
 • Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, zostaną przeliczone proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

Matura po 1991 roku

(ocena – punkty procentowe)

6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 40 % 3 — 50 %
2 — 30 %

Po przeliczeniu ocen na punkty procentowe, wyliczenie ostatecznego wyniku kandydata, przebiega według zasad ustalonych dla kandydatów z nową maturą.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB Poziom podstawowy: SL Poziom rozszerzony: HL
7 100% 100%
6 86% 85,71%
5 72% 71,43%
4 58% 57,14%
3 44% 42,86%
2 30% 28,57%
1 0% 14,29%
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB Egzamin maturalny („nowa matura”)
9,00 ÷ 10,00 100%
8,00 ÷ 8,95 90%
7,00 ÷ 7,95 75%
6,00 ÷ 6,95 60%
5,00 ÷ 5,95 45%
4,00 ÷ 4,95 30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydat, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom rozszerzony.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie, podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/ . W przypadku, gdy nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku doradztwo polityczne i publiczne wynosi 85 złotych. 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Czym się wyróżniamy:

 • Jesteśmy jedynym takim kierunkiem w Polsce, który uczy polityki praktycznie.
 • Nie zależy nam na dużej liczbie studentów, tylko na wysokiej jakość studiów.
 • Podchodzimy indywidualnie do każdego studenta – nie jesteś dla nas anonimowy, znamy twoje zainteresowania i staramy ci się pomóc w rozwijaniu twoich pasji.
 • Zajęcia prowadzone są również przez praktyków (pracowników mediów i polityków).
 • Studenci w trakcie zajęć nie tylko zdobywają wiedzę, ale też praktyczne umiejętności (tworzenie spotów wyborczych, organizacja debat, występowanie przed kamerą, tworzenie profesjonalnych fotografii, prowadzenie rozmów politycznych, tworzenie podcastów).
 • Studia oferują wiele dodatkowych aktywności – spotkania z politykami, debaty polityczne, działalność w Kole Naukowym Doradztwa Politycznego (organizacja konferencji, studenckie projekty badawcze, publikacje studenckie, obozy naukowe), współpraca z innymi uniwersytetami oraz wyjazdy naukowe (również zagraniczne).
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Gdzie pracują nasi absolwenci?

Nasi absolwenci z powodzeniem pracują w: instytucjach publicznych (m.in. w biurach poselskich i senatorskich), organizacjach pozarządowych, sztabach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich komitetów wyborczych. Zajmują się w nich: Public Relations, doradztwem politycznym i wizerunkowym, tworzeniem strategii marketingowych, obsługą mediów społecznościowych oraz planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych. Prowadzą również własne firmy zajmujące się doradztwem wizerunkowym.

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci po ukończeniu studiów potrafią:

 • myśleć kreatywnie, pracować w grupie i świadomie budować własny wizerunek;
 • budować wizerunek partii politycznych i polityków oraz tworzyć i zarządzać markami politycznymi;
 • samodzielnie projektować i organizować badania sprawdzające skuteczność kampanii społecznych i politycznych;
 • umiejętnie planować i realizować strategie marketingowe, oceniać profesjonalizm materiałów reklamowych i wyborczych oraz wybrać nośnik tych materiałów z uwzględnieniem odbiorcy docelowego (dokonywać segmentacji rynku).
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 18 14
https://us.edu.pl/wydzial/wns
aleksandra.galas@us.edu.pl
return to top