Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

język wykładowy: polski

Marzysz, by w przyszłości pracować z dziećmi i młodzieżą, chcesz pomagać i wspierać osoby, które tego potrzebują?
Studia pedagogiczne
I i II stopnia prowadzone są na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Na obu stopniach istnieje możliwość wybrania specjalności, która pozwoli pogłębić wiedzę w zakresie, który najbardziej Cię interesuje. Podczas studiów nabędziesz umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, a przede wszystkim z różnych subdyscyplin pedagogiki. Program kształcenia zawiera także treści z prawa karnego wykonawczego oraz nieletnich.
img
O kierunku O kierunku

Studia pedagogiczne – w zależności od wyboru specjalności – dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu oświaty (np. szkoła, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (np. dom dziecka) oraz resortu sprawiedliwości (np. zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny). Studenci przyswajają treści i umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, a przede wszystkim z różnych subdyscyplin pedagogiki, dzięki czemu w przyszłości mogą pracować jako wychowawcy, diagności, opiekunowie i terapeuci w internatach, placówkach oraz zakładach prowadzących oddziaływania oświatowo-wychowawcze z różnymi grupami odbiorców (uczniowie, rezydenci, podopieczni placówek, skazani).

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Pedagogika jest dyscypliną naukową, która bada proces wychowania przebiegający w różnych środowiskach wychowawczych (rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, kulturowym) oraz dostarcza metod i narzędzi diagnozowania pozytywnych i negatywnych zjawisk w obszarze wychowania człowieka, a także projektowania działań optymalizujących rozwój człowieka na różnych etapach przebiegu jego życia. Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką pozwala na pogłębione studia w obszarze zaburzonej socjalizacji skutkującej niedostosowaniem społecznym jednostki oraz nad podejmowanymi wobec niej reakcjami (resocjalizacja w środowisku zamkniętym lub otwartym). Studia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogicznej pozwalają zaś na zdobycie wiedzy z problematyki prawidłowego bądź zakłóconego sprawowania pieczy rodzicielskiej lub instytucjonalnej, a także z problematyki trudności w rozwijaniu umiejętności szkolnych przez dzieci i młodzież.

Specjalności Specjalności

Oferowane specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Wybór specjalności na studiach I stopnia następuje na drugim semestrze (specjalność realizowana od trzeciego semestru).

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku pedagogika wynosi 85 złotych. 

Praktyki i staże Praktyki i staże

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Zawody, które możesz wykonywać po ukończeniu studiów to m.in. nauczyciel-wychowawca w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, pedagog specjalny w ośrodku socjoterapii, szkole podstawowej i ponadpodstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, kurator sądowy, opiekun dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów w placówkach wpierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki społecznej. 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

return to top