Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Media

Karina Atłas Karina Atłas

dr n. społ. Karina Atłas
karina.atlas@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Karina Atłas – psycholog, pedagog, dydaktyk.
Badania w zakresie psychologii osobowości, podstaw psychologii, współtworzenie polskiej wersji Triarchicznej Miary Psychopatii, zainteresowanie ciemnymi stronami osobowości człowieka i ich związkami z pożądanymi społecznie zachowaniami np. heroizmem.

Lidia Baran Lidia Baran

dr Lidia Baran
lidia.baran@us.edu.pl
tel. 323599739
Instytut Psychologii

Lidia Baran – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe zdobywała w trakcie wyjazdów szkoleniowych na National University of Ireland (Irlandia), University of Jyväskylä (Finlandia) oraz Universiteit Gent (Belgia). Absolwentka podyplomowych studiów dotyczących uważności i współczucia oraz licznych szkoleń z zakresu kontekstualnej nauki o zachowaniu. Jej zainteresowanie badawcze dotyczą terapii akceptacji i zaangażowania, teorii ram relacyjnych, elastyczności psychologicznej, uważności oraz nieuczciwości. Członkini Association for Contextual Behavioral Science, Association for Contextual Behavioral Science Polska oraz bazy ekspertów NAWA.

Adam Bartoszek Adam Bartoszek

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
adam.bartoszek@us.edu.pl
tel. 032 359 1889

Adam Bartoszek – od 1981 roku pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako badacz problemów struktur społecznych, zagadnień z zakresu socjologii pracy i organizacji, problemów motywacji pracowniczej w powiazaniu z zasobami kapitałów społecznych i kulturowych. Ponadto zajmuje się badaniami mechanizmów komunikacji społecznej i debaty publicznej a także problemami społecznymi w zarządzaniu lokalnym w tym warunkami życia w miastach, problemami seniorów w różnych środowiskach zamieszkania, zarządzaniem przestrzeniami publicznymi i społeczeństwem prosumenckim w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jest autorem i współautorem 14 książek oraz około 150 artykułów i raportów badawczych. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z historii socjologii, teorii zarządzania i kultur organizacyjnych, teorii kapitałów społecznych i komunikacji politycznej, z zarządzania emocjami i rozwojem kariery; teorii wartości społecznych; teorii sieci i komunikacji w społeczeństwie informacyjnym oraz systemy komunikacji w innowacyjnej organizacji; problemy socjologii edukacji.

Ewa Bielska Ewa Bielska

dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ
ewa.bielska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Ewa Bielska – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina pedagogika, publikacje z zakresu kulturowych reprezentacji traumy, interdyscyplinarnej specyfiki opisu traumy (w nurcie paradygmatu psychologicznego i społeczno-kulturowego).

Wioletta Bojda Wioletta Bojda

dr hab. Wioletta Bojda
wioletta.bojda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Wioletta Bojda – jest literaturoznawcą i zajmuję się literaturą współczesną zarówno kierowaną do dorosłych odbiorców, jak i do dzieci i młodzieży. Opublikowała szereg tekstów naukowych i popularnych (m. in. recenzji i wywiadów), jest współautorem Leksykonu literatury dla dzieci i młodzieży, a także pięciu monografii poświęconych twórczości Anny Świrszczyńskiej, Władysławowi Broniewskiemu i in. Zajmowała się ponadto współredakcją naukową dwóch monografii zbiorowych.
Osobny krąg zainteresowań stanowi literatura dla dzieci i młodzieży, a także czytelnictwo dzieci wczesnoszkolnych i różnorodne formy jego promocji, nad czym obecnie pracuje.

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

dr hab. Katarzyna Borzucka –Sitkiewicz
katarzyna.borzucka-sitkiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany w dyscyplinie pedagogika, absolwentka dwóch kierunków studiów magisterskich: pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii, w trakcie szkolenia całościowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii pod kierunkiem Prof. dr hab. Barbary Józefik. Autorka i współautorka 7 publikacji zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktor dwóch monografii naukowych. W swoich publikacjach zajmuje się zagadnieniami związanymi z zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi, szczególnie w odniesieniu do zdrowia psychospołecznego, socjalizacyjnymi uwarunkowaniami zachowań zdrowotnych oraz problematyką dotyczącą edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Katarzyna Brzoza-Kolorz Katarzyna Brzoza-Kolorz

dr Katarzyna Brzoza – Kolorz
katarzyna.brzoza@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Katarzyna Brzoza- Kolorz – ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w 2010 roku uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji na temat „System lokalnego komunikowania masowego Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”. Od roku 2013 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z teorii komunikowania masowego i komunikowania politycznego oraz konwersatoria monograficzne. Główne zainteresowania naukowe obejmują women’s media studies, komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, system komunikowania lokalnego. Dotychczas opublikowano ponad 30 artykułów naukowych jej autorstwa. Uczestniczyła w ponad 20 konferencjach naukowych. Jest wykonawcą w projekcie OPUS „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Ośmioletnie doświadczenie zawodowe w jednostce samorządowej.

Rafał Cekiera Rafał Cekiera

dr Rafał Cekiera
rafal.cekiera@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Rafał Cekiera – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne obszary zainteresowań: socjologia migracji, kultury, religii i komunikacja międzykulturowa.
Autor książek „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS 2014), „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (TMR 2016) oraz (z U. Swadźbą i M. Żak) „Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów” (Wyd. UŚ 2019), a także kilku monografii pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów w różnych periodykach naukowych.
Publikuje teksty w prasie popularnej (m. in. „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „W drodze”), dzieli się swoją wiedzą ekspercką przez komentarze i wywiady w mediach (m. in. „Gazeta Wyborcza”, TOK FM, TVP Polonia, TVP3, TVN24, Ale Kino+, „Gość Niedzielny”, „Dziennik Zachodni”, „Charaktery”, Radio Katowice, Radio Bielsko, wp.pl, portal bomiasto.pl). Popularyzuje naukę również przez organizowanie seminariów naukowych, wystąpienia i prelekcje (np. na zlecenie instytucji takich jak Katowice-Miasto Ogrodów, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej czy Instytucja Filmowa Silesia Film). Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego „Szczęśliwe miejsce, które ma poetę” (2019).

Maria Chełkowska-Zacharewicz Maria Chełkowska-Zacharewicz

dr Maria Chełkowska-Zacharewicz
maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Maria Chełkowska-Zacharewicz – absolwentka psychologii oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, psycholog muzyki i trener. W Instytucie Psychologii prowadzi badania naukowe z obszaru psychologii muzyki oraz zajmuje się pracą dydaktyczną, m.in. realizując swój autorski kurs „Psychologia muzyki”. Reprezentantka regionalna i członek Zarządu European Society for the Cognitive Sciences of Music.
Jest autorką bloga www.psychologiamuzyki.pl, na którym pisze o ciekawostkach naukowych z psychologii muzyki.
Stworzyła Strefę Harmonii aby pomagać muzykom w efektywnym ćwiczeniu i radzeniu sobie z tremą oraz innymi trudnościami związanymi z tą profesją. Wspiera muzyków na różnych etapach kariery m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów stacjonarnych oraz online, opierając się na badaniach naukowych.

Andrzej Czerkawski Andrzej Czerkawski

dr Andrzej Czerkawski
andrzej.czerkawski@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Andrzej Czerkawski – doktor nauk humanistycznych (mgr pedagogiki i psychologii).
Zainteresowania badawcze:
– z zakresu resocjalizacji,
– terapii w resocjalizacji,
– patologii społecznej.

Małgorzata Domagała Małgorzata Domagała

dr Małgorzata Domagała
malgorzata.domagala@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Małgorzata Domagała
Zainteresowania badawcze: koncentrują się wokół zagadnień związanych z przemianami systemów politycznych, instytucji ustrojowych, decentralizacji, samorządu terytorialnego i władz lokalnych w ujęciu porównawczym.
Doświadczenie organizacyjne: wielokrotne przewodniczenie oraz członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Członek Senatu UŚ w kadencji 2008-2012,
w latach 2012-2019 Kierownik Studiów Niestacjonarnych.

Daniela Dzienniak-Pulina Daniela Dzienniak-Pulina

Dr Daniela Dzienniak-Pulina
daniela.dzienniak-pulina@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Daniela Dzienniak – Pulina – w swoim doświadczeniu zawodowym od lat zajmuje się szeroko rozumianą komunikacją społeczną i medialną. Jej obszarami zainteresowań badawczych są komunikacja reklamowa, funkcjonowanie stereotypów w przekazie reklamowym i medialnym, od kilku lat zainteresowania skupiają się w obszarze socjologii wizualnej, a szczególnie w fotograficznych reprezentacjach krajobrazu postindustrialnego. Z zamiłowania jest także tłumaczem języka francuskiego.

Sebastian Fikus Sebastian Fikus

dr hab. Sebastian Fikus, prof. UŚ
sebastian.fikus@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa

Sebastian Fikus – medioznawca, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom polsko- niemieckim na antenie TVP i Polskiego Radia. Wieloletni korespondent największej niemieckiej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005. Pracę habilitacyjna poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec obronił 2014 w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Prezes spółki Arminius Media, spółka z.o.o. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jacek Filus Jacek Filus

Mgr Jacek Filus
jacek.filus@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Jacek Filus – dziennikarz, aktor (słuchowiska i audycje literackie), kompozytor, poeta i autor tekstów piosenek (m.in. dla Orkiestry Rozrywkowej Jerzego Miliana). Zwycięzca konkursu na piosenkę z okazji XXX-lecia SPODKA.
Staż pracy dziennikarskiej: 38 lat – Polskie Radio.
W latach 1989-1992 współpracownik Sekcji Polskiej BBC i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Maria Flakus Maria Flakus

Mgr Maria Flakus
maria.flakus@us.edu.pl
tel. (032) 359 97 46
Instytut Psychologii

Maria Flakus – magister psychologii. Asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii (od 2014 r.), w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pt. „Uwarunkowania świadomości metodologicznej psychologów i studentów psychologii”. Zainteresowania naukowe: metodologia badań, statystyka w badaniach naukowych, uwarunkowania osiągnięć akademickich, postawy wobec badań naukowych i statystyki, psychologia nudy, psychologia kliniczna i psychoterapia. Psychoterapeuta psychodynamiczny, ze szkoleniem ukończonym w Krakowskiem Centrum Psychodynamicznym. Psycholog uprawniony do badania kierowców i psychodiagnostyki.

Monika Frania Monika Frania

dr Monika Frania
monika.frania@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Frania– absolwentka studiów magisterskich w zakresie dwóch kierunków: pedagogiki oraz komunikacji społecznej i dziennikarstwa. W swojej pracy badawczej oraz edukacyjnej łączy oba obszary, zajmując się w szczególności zagadnieniem edukacji medialnej oraz technologiami w dydaktyce.
Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie jako kierownik i wykonawca w projektach grantowych finansowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. MNISW, Visegrad Fund, MSES Chorwacja i in. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie współpracy z prasą (ogólnopolski miesięcznik branżowy) oraz z biznesem (w firmie szkoleniowej w ramach programu „Staż Sukcesem Naukowca”; STER B+R).

Marian Gierula Marian Gierula

dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ
marian.gierula@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Marian Gierula – medioznawca zajmujący się badaniem polskiego systemu medialnego. Szczególnie zainteresowania badawcze dotyczą mediów lokalnych i regionalnych w Polsce w obszarze badania środowiska dziennikarskiego, zawartości mediów i ich społecznego odbioru i funkcjonowania. Zainteresowania badawcze dotyczą także transformacji i współczesnego funkcjonowania mediów masowych w Rosji i wybranych krajach byłego ZSRR.

Dagmara Głuszek-Szafraniec Dagmara Głuszek-Szafraniec

dr Dagmara Głuszek – Szafraniec
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Dagmara Głuszek – Szafraniec – absolwentka nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), redaktor mediów niemieckojęzycznych w latach 2001-2007, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Od 2013 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, sekretarz redakcji czasopisma „Political Preferences” (od 2016), wykonawca w dwóch grantach NCN Opus 6 (2013-2016) i Opus 10 (2016-2020), członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2013), zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2019). Zainteresowania badawcze: media na świecie, relacje elit politycznych i medialnych, badania analizy zawartości mediów, media regionalne w Hiszpanii.

Andrzej Górny Andrzej Górny

dr Andrzej Górny
andrzej.gorny@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Andrzej Górny – pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie metodologii badań, technik analizy danych, metod i technik badań społecznych. Działalność naukową koncentruje wokół kwestii związanych z funkcjonowaniem młodzieży we współczesnych realiach społecznych, przemianami rodzin oraz rolą i znaczeniem Internetu we współczesnych realiach społecznych.
Posiada kompetencje w zakresie planowania i realizacji badań społecznych oraz zaawansowanych analiz statystycznych. Współpracował z wieloma podmiotami zewnętrznymi (m. in. jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, firmami i przedsiębiorcami.

Damian Guzek Damian Guzek

dr Damian Guzek, prof.UŚ
damian.guzek@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Damian Guzek – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce ze specjalnością z nauk o mediach. Zdobywał doświadczenie badawcze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Keele University, Uppsala University oraz University of Edinburgh. Kierownik i wykonawca projektów badawczych związanych z mediami, religią oraz polityką (m.in. Narodowe Centrum Nauki, the Swedish Institute). W swoich projektach badawczych wykorzystuje podejścia ilościowe, jakościowe oraz metodologie mieszane (analiza dyskursu, analiza zawartości, analiza sieciowa, badania ankietowe, wywiady pogłębione, teoria ugruntowana). Jest autorem trzech książek oraz ponad trzydziestu artykułów publikowanych m.in. w czasopismach takich, jak „Journalism”, „Journalism Studies”, czy „Social Compass”.
Jest autorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej; uczestniczy w pracach kapituły „Student” w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek; gościnnie wykładał w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rumunii oraz Turcji. W latach 2013-2018 reprezentował młodych badaczy w sekcji Media i Religia przy European Communication Research and Education Association (ECREA).

 

Magdalena Hyla Magdalena Hyla

dr Magdalena Hyla
magdalena.hyla@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Magdalena Hyla – jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologia, terapeutką ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania), arteterapeutką i instruktorką terapii ekspresywnych i relaksacyjnych. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskieg w Katowicach. Prowadzi konsultacje i psychoterapię w oparciu o model elastyczności psychologicznej w terapii ACT, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Zajmuje się zarówno pracą z dydaktyczną i praktyczną, jak i pracą naukową, w której interesuje się tematyką poczucia własnej wartości, relacji ze sobą, kosztów jakie ponosimy ze względu na trudności psychiczne oraz tematyką dobrego życia. Zajmuje się badaniami nad kontekstualną nauką behawioralną, modelem elastyczności psychologicznej oraz relacjami między sztuką i psychologią. Jest autorką publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (Czasopismo Psychologiczne, Psychologia Społeczna, Polish Psychological Bulletin, Journal of Research in Personality), uczestniczyła w szeregu konferencji naukowych z obszaru psychologii, psychometrii i psychoterapii, w tym wielu międzynarodowych konferencjach Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Szkoliła się pod okiem wielu specjalistów, w tym także twórców tego kierunku psychoterapii oraz podczas naukowych stażów zagranicznych (Ghent University w Belgii, National University of Ireland, University of Jyväskylä w Finlandii). Jest członkiem zarządu Association for Contextual Behavioral Science Polska, stowarzyszenia promującego i rozwijającego Terapię Akceptacji i Zaangażowania w Polsce.

Łukasz Jach Łukasz Jach

dr Łukasz Jach
lukasz.jach@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Łukasz Jach – psycholog i socjolog. Autor publikacji z zakresu psychologii zdrowia, psychologii jakości życia, psychologii ewolucyjnej, psychologii ekonomicznej oraz psychologii nauki. Zdarza mu się popularyzować psychologię w tekstach ukazujących się na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Prowadzi badania w zakresie związków współczesnej mentalności ze sposobami odnoszenia się do zdrowia oraz psychologicznych kontekstów sposobu ustosunkowywania się ludzi do nauki, naukowców, naukowych odkryć oraz zastosowań wiedzy naukowej.

Renata Kleszcz-Szczyrba Renata Kleszcz-Szczyrba

dr Renata Kleszcz-Szczyrba
renata.kleszcz-szczyrba@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Renata Kleszcz-Szczyrba – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się głównie w psychoterapii ericksonowskiej i systemowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologicznych aspektów śmierci, umierania i żałoby, w tym żałoby specyficznej jaką jest śmierć dziecka w okresie prenatalnym, perinatalnym i neonatalnym. Interesuje się także psychologicznymi skutkami doświadczeń traumatycznych (w tym traum pierwotnych) i sposobami pracy terapeutycznej służącymi odzyskiwaniu równowagi.

Sara Knapik-Szweda Sara Knapik-Szweda

dr Sara Knapik-Szweda
sara.knapik-szweda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Sara Knapik-Szweda – doktor nauk społecznych, certyfikowany muzykoterapeuta, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykładowca. Pracuje klinicznie jako muzykoterapeuta z różnymi uczestnikami pod względem wieku oraz zaburzenia (z wcześniakami i ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, z kobietami w ciąży oraz z seniorami). Prowadzi swój własny gabinet muzykoterapeutyczny MuzKa, którym organizuje sesje indywidualne i grupowe dla osób w różnym wieku (tam prowadzi działalność kliniczną i badawczą).Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą przedstawiając prezentacje i/lub postery badawcze. Autorka artykułów z zakresu muzykoterapii i autyzmu.
Zainteresowania badawcze: wiążą się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pod względem społecznym i komunikacyjnym; fenomenologicznym aspektem relacji podczas procesu muzykoterapeutycznego pomiędzy uczestnikami terapii; wpływem muzyki/muzykoterapii na kobiety w ciąży oraz wcześniaki i ich rodziny; podejściem rozwojowym i opartym na zasobach (Resource-Oriented Music Therapy) u osób z niepełnosprawnością, sprzężeniami czy trudnościami podejściem Family-Centered Music Therapy.

Tomasz Kubin Tomasz Kubin

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ
tomasz.kubin@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Tomasz Kubin – adiunkt, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).
Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi.

Barbara Lewicka Barbara Lewicka

dr Barbara Lewicka
barbara.lewicka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Barbara Lewicka – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku. Zainteresowania badawcze wiąże z problematyką socjologii przestrzeni i miasta oraz socjologii sztuki.

Agnieszka Lewko Agnieszka Lewko

mgr Agnieszka Lewko
agnieszka.lewko@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Lewko – pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki. (przygotowanie dysertacji doktorskiej nt. Lokalny system wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna). Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; wspomagania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne i specjalista w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, kierownik w integracyjnej placówce wsparcia dziennego. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zainteresowania naukowe: system wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu; sylwetka pedagoga specjalnego; seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną; potencjał rozwojowy u osób z niepełnosprawnościami; funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnościami w placówkach wspierających; wizerunek społeczno-kulturowy osób z niepełnosprawnościami.

Eugenia Mandal Eugenia Mandal

prof. dr hab. Eugenia Mandal
eugenia.mandal@us.edu.pl
tel. 32 3599771 (sekretariat)
Instytut Psychologii

Eugenia Mandal – profesor psychologii. Pracuje w Uniwersytecie w Instytucie Psychologii, w przeszłości Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej.
Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią bliskich związków, rodziną i małżeństwem, kobiecością i męskością, psychologią wpływu społecznego oraz psychologią władzy. Prowadzi badania m.in. nad atrakcyjnością, adonizacją, władzą, wywieraniem wpływu i dynamiką stanów emocjonalnych w bliskich związkach.Założycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Bliskich Związków. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, Zespołu Badania Wpływu Społecznego, European Association of Social Psychology, European Network on Conflict, Gender, and Violence.
Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Social Psychological Bulletin, Current Issues in Personality Psychology, Polish Journal of Applied Psychology, The New Educational Review (Subject Editor – Psychology), Chowanna – (Subject Editor – Social Psychology), Horyzonty Psychologii.

Zbigniew Markowski Zbigniew Markowski

mgr Zbigniew Markowski
zbigniew.markowski@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Zbigniew Markowski – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowiach, w specjalności dziennikarskiej, pracownik TVP Katowice (reporter – dyrektor programowy), prezes zarządu TV Rondo, redaktor naczelny „Auto – Klub – Magazyn”, dyrektor Diskau Advertising, wydawca prasy: „Pielgrzym Piekarski” i „Kronika Tarnogóska”, ekspert medialny NSZZ Solidarność, publicysta, autor publikacji prasowych, telewizyjnych oraz internetowych.

Maciej Marmola Maciej Marmola

dr Maciej Marmola
maciej.marmola@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Maciej Marmola – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracował przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych (m.in. badania elektoratu w ramach projektu “Preferencje Polityczne” – 7 edycji, “Gra o regiony. Wybory do Sejmików Wojewodztw” – 2 edycje). Współautor koncepcji i realizator serii dokumentalnej Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich realizowanej we współpracy Muzeum Powstań Śląskich oraz Muzeum Historii Polski (seria otrzymała prestiżowy tytuł Wydarzenia Historycznego Roku 2016 w kategorii Edukacja i Multimedia). Scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych emitowanych na antenach ogólnopolskiej telewizji. Pełni funkcję rzecznika prasowego Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Magdalena Marekwia Magdalena Marekwia

mgr Magdalena Marekwia
magdalena.marekwia@us.edu.pl
tel. 323599760
Instytut Pedagogiki

Magdalena Marekwia – asystent w Instytucie Pedagogiki. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Pedagogiki. Zainteresowania naukowe: edukacja matematyczna.

Agnieszka Miarka Agnieszka Miarka

mgr Agnieszka Miarka
agnieszka.miarka@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Agnieszka Miarka – asystent w Instytucie Nauk Politycznych. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie nauk o polityce. Magister politologii (spec. współczesne stosunki międzynarodowe).
W trakcie studiów pełniła rolę przewodniczącej Koła Stosunków Międzynarodowych oraz jest współzałożycielką Doktoranckiego Koła nauk o Polityce. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych. Członkini Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia na kierunkach Politologia, Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, Doradztwo Polityczne i Publiczne. Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Specjalizuje się w następujących obszarach: separatyzmy na obszarze poradzieckim, Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki Armenii), polityka zagraniczna państw Europy Wschodniej, konflikty zbrojne, interwencje zbrojne ze względów humanitarnych.

Marek Migalski Marek Migalski

dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ
marek.migalski@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Marek Migalski – pisarz, naukowiec, publicysta, reduktarianin.
Obszary badawcze:
– narody i nacjonalizm
– polityka a neurobiologia, kognitywistyka i prymatologia
– partie i systemy partyjne
– polska polityka wewnętrzna
– polityka europejska
– teoria demokracji.

Marian Mitręga Marian Mitręga

dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ
marian.mitrega@us.edu.pl
Instytut nauk Politycznych

Marian Mitręga – politolog i ekonomista lat 67. Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prywatyzacji, ekspert PKA.
Autor ponad 100 artykułów w tym 5 monografii z zakresu polityki społecznej. Znawca społecznych problemów Górnego Śląska.

Rafał Muster Rafał Muster

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ
rafal.muster@us.edu.pl
tel. 32 359 18 89
Instytut Socjologii

Rafał Muster :
– Doktorat w 2004 roku na podstawie rozprawy: Zarządzanie potencjałem społecznym w instytucji finansowej – na przykładzie ING BSK SA
– Habilitacja w 2016 roku na podstawie monotematycznego cyklu publikacji: Procesy zachodzące na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Diagnoza kategorii osób defaworyzowanych na rynku pracy.
Koordynator merytoryczny i uczestnik licznych projektów badawczych – także współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Autor ośmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy oraz ponad stu artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Cyklicznie współpracujący z publicznymi służbami zatrudnienia oraz samorządem wojewódzkim.

Edyta Nieduziak Edyta Nieduziak

dr Edyta Nieduziak
edyta.nieduziak@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Edyta Nieduziak– doktor nauk humanistycznych Pedagog, oligofrenopedagog, teatrolog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Zajmuje się zastosowaniem ekspresji artystycznej i twórczości, zwłaszcza teatralnej, w procesach terapeutycznych i rozwojowych. Autorka publikacji z tego zakresu. Członkini Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka oraz Sekcji Naukowej Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi:w przygotowywaniu oraz realizacji projektów skierowanych do osób zagrożonych marginalizacją. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podczas których wykorzystuje doświadczenie wyniesione z własnej pracy pedagogicznej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek terapeutycznych (wtz, śds, świetlice socjoterapeutyczne).

Róża Norström Róża Norström

dr n. społ. Róża Norström
roza.norstrom@us.edu.pl
tel. 32 3591761
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Róża Norström – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilkunastu publikacji w języku polskim, angielskim i szwedzkim z zakresu mediów i komunikowania społecznego oraz nauk o polityce. Od 2014 roku współpracuje z czasopismem naukowym Central European Journal of Communication, gdzie pełni rolę koordynatora zgłoszeń.

Tomasz Okraska Tomasz Okraska

dr Tomasz Okraska
tomasz.okraska@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Tomasz Okraska – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz problemy wewnętrzne państw tego regionu. Udział w ponad 20 projektach badawczych. Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej w Katowicach i Poznaniu, Klubami Jagiellońskimi w Katowicach i Poznaniu, Akademią Dyplomacji, kilkunastoma szkołami ponadgimnazjalnymi w województwie śląskim, „Gazetą Uniwersytecką UŚ” i innymi mediami. W latach 2010-2017 redakcja czasopisma naukowego „Pisma Humanistyczne”. Organizacja kilkunastu konferencji naukowych oraz innych wydarzeń.

Agata Olszanecka-Marmola Agata Olszanecka-Marmola

Mgr Agata Olszanecka-Marmola
agata.olszanecka-marmola@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Agata Olszanecka-Marmola – asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracowała przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych (m.in. badania elektoratu w ramach projektu “Preferencje Polityczne” – 7 edycji). Scenarzystka filmów promocyjnych i dokumentalnych. Pełni funkcję rzecznika prasowego Instytutu Nauk Politycznych. W latach 2011-2016 i 2018-2019 brała udział w ogólnopolskich badaniach elektoratu w ramach projektu “Preferencje Polityczne”, a w latach 2014-2015 w projekcie badawczym “Vademecum Śląsk”, którego celem było gromadzenie danych empirycznych i prowadzenie analiz teoretycznych związanych ze specyfiką Śląska i jego mieszkańców. Współpracowała przy realizacji badań dla instytucji publicznych (m.in. Parku Śląskiego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego). Doradzała wizerunkowo przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego. Od 2019 roku współtworzy serię dokumentalną „Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy”. Tworzy również filmy promocyjne dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje z Centrum Badawczym Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych.

Agnieszka Pasztak-Opiłka Agnieszka Pasztak-Opiłka

dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka
agnieszka.pasztak@us.edu.pl
tel. 32 3599 732
Instytut Psychologii

Agnieszka Pasztak-Opiłka – adiunkt w Instytucie Psychologii. Koordynator przedmiotów: Diagnoza psychologiczna (3 rok, psychologia), Zastosowanie skali Inteligencji Stanford- Binet 5 w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży (F6 – 5 rok, psychologia; posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie stosowania skali) oraz Zachowania żywieniowe – ich uwarunkowania oraz związek z funkcjonowaniem systemów rodzinnych (seminarium magisterskie dla 4 i 5 roku, psychologia). Psycholog kliniczny, od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi i z ich rodzicami w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesiąca życia, w diagnozie dzieci starszych i młodzieży. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z trudnościami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami lękowymi. Oprócz praktyki klinicznej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń (wykłady, warsztaty) dla różnych grup zawodowych. Jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, działającej przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Od wielu lat zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Słoneczniki na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci (rejon Śląsk). Od lat reprezentuje w mediach Uniwersytet Śląski jako ekspert w dziedzinie psychologii (prasa, radio, telewizja).

Sabina Pawlas-Czyż Sabina Pawlas-Czyż

dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. UŚ
sabina.pawlas-czyz@us.edu.pl
tel. 32 2591724
Instytut socjologii

Sabina Pawlas-Czyż – jest autorką dwóch monografii, współredaktorką trzech prac zbiorowych. Opublikowała 58 artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach naukowych i monografiach.
Pierwsze publikacje, w tym pierwsza autorska monografia zogniskowane były wokół obszaru komunikowania medialnego, jednak zainteresowania naukowe rozwijane w trakcie pracy naukowo-dydaktycznej na kierunku Praca Socjalna, związane m.in. ze zgłębianiem wiedzy dotyczącej metodyki pracy socjalnej w odpowiedzi na zróżnicowane problemy społeczne, skupiły się na problematyce, której wiodącym tematem na przestrzeni lat stały się:
I. Praca socjalna wobec problemów społecznych,
w obszarze tym podejmowano:
• problematykę osób zależnych oraz ich rodzin:
problematykę wieku senioralnego
problematykę społecznego funkcjonowania osób z niepełną sprawnością
problemy osób chorych przewlekle, osób chorych terminalnie
• problemy społeczne rozpatrywane w kategoriach sytuacji kryzysowych: doświadczenie bezrobocia, ubóstwa i przemocy.
II. Praca socjalna z rodziną i kształcenie do pracy socjalnej z rodziną ukierunkowane na wsparcie opiekunów i osób zależnych.
III. Jednostkowe i społeczne doświadczenie choroby onkologicznej.
Osoba chora i opiekun nieformalny jako podmiot profesjonalnej pracy socjalnej, czyli onkologiczna praca socjalna
Linia rozwoju moich naukowych zainteresowań biegła od różnych kategorii problemów społecznych, wśród których szczególną uwagę poświęcono problemom osób zależnych: osobom z niepełną sprawnością, osobom przewlekle i terminalnie chorym, osobom w wieku senioralnym. Rozpatrywane były głównie w nurcie ekosystemowym, bliskim mi w większości podejmowanych rozważań. Stąd też w orbicie moich poznawczych zainteresowań znalazła się rodzina osób doświadczających zróżnicowanych sytuacji kryzysowych i ich najbliższe otoczenie społeczne. Odpowiedzi związanych z organizacją profesjonalnych działań wspierających w konfrontacji z sytuacjami przerastającymi możliwości jednostki i rodziny poszukiwałam między innymi w metodzie pracy socjalnej z rodziną i w rozwijaniu środowiskowej pracy socjalnej. Swą uwagę kierowałam też w stronę możliwości kształcenia i dokształcania pracowników socjalnych do pracy z rodziną, co miało odzwierciedlenie nie tylko na stronach publikowanych tekstów, ale stanowiło jednocześnie obszar mojej aktywności organizacyjnej i dydaktycznej. W ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny kierowałam merytoryczną stroną prowadzonych kursów, angażowałam się w opracowanie programu zajęć, prowadzenie zajęć dydaktycznych poświęconych realizacji pracy socjalnej z różnymi kategoriami klientów: z niepełną sprawnością, doświadczających przemocy, cierpiących na zaburzenia psychiczne, z osobami bezrobotnymi i uzależnionymi.
Wśród problemów dotykających jednostki i rodziny szczególną uwagę zwróciłam na obszar choroby zagrażającej życiu. Początkowo rozwijałam znajomość problematyki choroby terminalnej w rodzinie, a poszukiwania istniejących w naszym kraju rozwiązań pomocowych wiodły głównie ku ruchowi paliatywno-hospicyjnemu oraz działalności organizacji pozarządowych. Rozpoczęłam zatem eksplorowanie tematyki związanej z możliwościami podejmowania działań wspierających rodzinę w kryzysie choroby onkologicznej w ramach pracy socjalnej. Działalność tego typu pozostawała poza głównym nurtem zarówno pomocy społecznej jak i pracy socjalnej, tak w sferze działań praktycznych, jak i w obszarze zainteresowań akademickich.
Wieloletnie zainteresowania psychospołecznymi aspektami chorób onkologicznych, widzianymi z perspektywy jednostek, rodzin i społeczeństwa ewoluowały w kierunku problematyki podnoszenia jakości życia w obliczu choroby nowotworowej, stawiając w centrum zainteresowania postać opiekuna nieformalnego osoby chorującej onkologicznie. Uwagę z wcześniejszego zainteresowania terminalną fazą choroby przeniosłam na całą trajektorię choroby od okresu okołodiagnostycznego, przez fazy procesu leczenia i rehabilitacji, okres remisji, życia po raku oraz w sytuacji wznowy choroby i okresu u schyłku życia. Rozpoznając w sposób gruntowny poszczególne obszary potrzeb i trudności opiekunów nieformalnych osób chorujących onkologicznie, zmieniających się w zależności od etapu choroby stopniowo rozwijałam zainteresowanie optymalnym systemem kompleksowego wsparcia. W ten sposób podjęłam refleksję, nie podejmowaną do tej pory w naszym kraju na szerszą skalę, nad możliwościami stosowania onkologicznej pracy socjalnej, odpowiadającej na zmiany powodowane przez chorobę i jej leczenie w sferze funkcjonowania psychospołecznego opiekunów i osób chorych dla umożliwienia im możliwie jak najlepszego realizowania dotychczasowych ról społecznych.
Problematyka rozwijana przeze mnie na łamach publikacji w ostatnich latach (od 2009 roku), wpisuje się w cele procesu społecznej normalizacji choroby, podejścia promowanego m.in. przez Susan Sontag, podkreślającego potrzebę spostrzegania choroby jako stanu, który może być odbierany jako spodziewany, naturalny, stanowiący immanentną cechę egzystencji każdej jednostki. Świadomość nieuniknionego charakteru choroby, pewności znalezienia się w sytuacji konfrontacji z nią, gdzie zasadniczą niewiadomą jest czas jej wystąpienia, może stanowić istotny czynnik normalizowania tego doświadczenia. Normalizowanie choroby jest warunkiem otwartości na wiedzę dotyczącą wszelkich jej aspektów.
Utrwalenie w szerszej społecznej świadomości obrazu choroby jako integralnego elementu ludzkiej biografii może stanowić siłę potrzebną do prowadzenia otwartej, konstruktywnej debaty publicznej na temat rzeczywistych zadań w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i ich opiekunów. To ważny krok w budowaniu porozumienia na rzecz wywierania presji na społeczne systemy, by wywiązywały się z roli organizowania profesjonalnego wsparcia dla chorujących i wspierających.
W 2018 roku ukazała się monografia mojego autorstwa „Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie.
Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia opiekunów nieformalnych osób chorych onkologicznie.
Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną”, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Zawarte na łamach książki refleksje stanowią wynik rozważań prowadzonych w obrębie perspektyw teoretycznych i analiz badawczych, kluczowych dla pogłębienia dociekań nad rozwojem profesjonalnego wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad onkologicznie chorym członkiem rodziny.

W działalności dydaktycznej wykorzystuje przygotowanie akademickie z zakresu psychologii i socjologii; jest zaangażowana w prowadzenie wykładów i seminariów specjalizacyjnych z kilkunastu przedmiotów. Zajęcia dydaktyczne realizuje na kierunkach: praca socjalna, socjologia, socjologia reklamy i komunikacji społecznej, politologia, dziennikarstwo:
1) Rozwój człowieka w cyklu życia
2) Działania interpersonalne w pracy socjalnej
3) Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej
4) Interwencja kryzysowa
5) Socjologia małżeństwa i rodziny
6) Trening interpersonalny
7) Aksjologia w pracy socjalnej
8) Psychologiczne aspekty mediacji i negocjacji
9) Projekt socjalny
10) Seminarium dyplomowe/ Seminarium magisterskie
11) Psychologiczne aspekty reklamy
12) Psychologia społeczna z elementami psychologii ogólnej
13) Wprowadzenie do psychologii
14) Psychologia komunikowania medialnego

Jest promotorką ponad 20-tu prac licencjackich.
Występowała w roli konsultanta prac dyplomowych Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Robert Pyka Robert Pyka

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
robert.pyka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Robert Pyka – od 2019 roku Prodziekan ds. badań i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Społecznych.
Założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W swoich badaniach mieszczących się w obrębie socjologii i antropologii polityki koncentruje się głównie na problematyce związanej z kondycją i przyszłością państwa oraz ewolucji pozycji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia (governance). W ostatnich latach skoncentrował swoje badania przede wszystkim na funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych i metropolii w Polsce, we Francji oraz w Kanadzie.

Adrian Pyszka Adrian Pyszka

dr Adrian Pyszka
adrian.pyszka@us.edu.pl
tel. do Katedry Zarządzania: 32 359 24 83

Adrian Pyszka– badacz świata organizacji, zwłaszcza z perspektywy zmian organizacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz programów wsparcia zwalnianych pracowników. W ramach swoich zainteresowań naukowych, ale i praktycznych zajmuje się zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystaniem ich do tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach z udziałem różnych grup interesariuszy.Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, odbył szereg wizyt zagranicznych, zarówno na międzynarodowych konferencjach, jak i wyjazdach z programu Erasmus+. W swojej praktyce doradzał w programie restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie oraz realizował szkolenia dla różnych grup, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MŚP w projektach z Unii Europejskiej, zwłaszcza z zakresu społecznie odpowiedzialnych innowacji i elastycznych form zatrudnienia, czy modelowania biznesu, także opartego na ekonomii współdzielenia (sharing economy) i gospodarce obiegu zamkniętego (circular economy). Ekspert PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Innowacji) i NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Współpracuje z samorządem w kierunku aktywizacji lokalnych społeczności i rozwijania inicjatyw lokalnych, także poprzez organizację dużych imprez zarówno rozrywkowych, jak i tematycznych np. proekologicznych.

Robert Rajczyk Robert Rajczyk

dr n. hum. Robert Rajczyk
robert.rajczyk@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Robert Rajczyk – dziennikarz i politolog, zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki: samorządu terytorialnego, komunikowania lokalnego i publicznego, dyplomacji cyfrowej oraz zagadnień dotyczących systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, Republiki Mołdawii, Rumunii, Kosowa oraz państw Grupy Wyszehradzkiej.

Izabela Rajska-Kulik Izabela Rajska-Kulik

Dr Izabela Rajska-Kulik
izabela.rajska-kulik@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Izabela Rajska-Kulik – adiunkt, pracownik dydaktyczny, od 26 lat praktyk w obszarze psychologii klinicznej, psychopatologii, interwencji kryzysowej.

Jagoda Sikora Jagoda Sikora

dr Jagoda Sikora
jagoda.sikora@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Jagoda Sikora – jest psychologiem dziecięcym, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Zajmuje się tematyką stresu i zdrowia psychicznego u dzieci, młodzieży i rodziców a także tematyką powrotu kobiety na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty oraz wystąpienia na konferencjach dotyczących nauki samoregulacji – kanadyjskiej metody Self-Reg, wspierającej radzenie sobie ze stresem. Na co dzień poza pracą badawczą na Uniwersytecie, wspiera rodziców i ich pociechy w trudach hospitalizacji podczas pobytu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Natalia Stankowska Natalia Stankowska

dr Natalia Stankowska
natalia.stankowska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Natalia Stankowska
Zainteresowania badawcze:
Pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka.
Tematyka: zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, proces resocjalizacji, patologie społeczne, polityka penitencjarna.

Małgorzata Suchacka Małgorzata Suchacka

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ
malgorzata.suchacka@us.edu.pl
tel. 32 3591383
Instytut Socjologii

Małgorzata Suchacka – kierownik grantu naukowego w latach 2010-2012, członkini kilku projektów naukowych oraz ekspertka licznych projektów badawczych związanych z analizami szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego oraz wpływu technologii na życie społeczne. Jest autorką ponad stu publikacji z zakresu zarzadzania na poziomie regionalnym, organizacji gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach – krajowych i zagranicznych, współpracuje z wieloma instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz samorządem wojewódzkim. Kilkukrotnie odbywała staże naukowo-dydaktyczne w ramach programu LLP/ERASMUS i Erasmus+ w University of Palacky w Ołomuńcu, University of Charles w Pradze i Comenius University w Bratysławie.

Monika Sulik Monika Sulik

dr Monika Sulik
monika.sulik@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Sulik – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, w Instytucie Pedagogiki. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze rozwijam przede wszystkim w obszarze zagadnień związanych z rozwojem człowieka dorosłego w ujęciu interdyscyplinarnym, z szczególnym uwzględnieniem kontekstów biograficznych. Jestem entuzjastką inicjatyw oraz przedsięwzięć skierowanych dla osób dorosłych, szczególnie osób w wieku senioralnym, czego wyrazem są podejmowane przeze mnie zadania dydaktyczne, organizacyjne jak i naukowe. (m.in. działalność w Akademickim Towarzystwie Andragogicznym oraz Stowarzyszeniu Gerontologów Społecznych). Certyfikowany trener i mentor akademicki. Od 2018 roku sprawuję funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Edukacja Dorosłych”. Również od roku 2018 jestem ambasadorką elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE, pełniąc rolę eksperta z zakresu andragogiki.

Marek Stanisław Szczepański Marek Stanisław Szczepański

prof. Marek Stanisław Szczepański
marek.s.szczepanski@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Marek Stanisław Szczepański – zainteresowany przede wszystkim socjologią miasta i przestrzeni, metropolią górnośląską i zagłębiowską, transformacją RP oraz historią idei społecznych. Jest autorem bądź współautorem ponad 350 prac naukowych. Przez kolejne kadencje pełni funkcje członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (przewodniczący Sekcji I – Nauki Humanistyczne i Społeczne), a od 2017 także członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczący Komitetu Socjologii PAN.

Patrycja Szostok-Nowacka Patrycja Szostok-Nowacka

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
patrycja.szostok@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Patrycja Szostok-Nowacka – badaczka mediów i komunikowania lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem sfery samorządowej. Autorka licznych opracowań dotyczących instrumentów polityki komunikacyjnej samorządów oraz społecznego odbioru działań komunikacyjnych. Zajmuje się również psychologicznymi aspektami wpływu mediów, komunikowaniem politycznym i organizacyjnym. Bada zagadnienia związane z wpływem komunikacji na aktywność w różnych sferach działalności, w tym między innymi w przestrzeniach samorządów terytorialnych, relacjach pacjentów z lekarzami i personelem medycznym, organizacjach.

Monika Szynol Monika Szynol

mgr Monika Szynol
monika.szynol@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Monika Szynol– asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w zakresie nauk o polityce. Magister politologii, specjalność: samorządowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W latach 2010-2015 realizatorka projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), a także konsultantka ds. europejskich w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działającym w ramach sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską (2011-2016) oraz konsultantka ds. międzynarodowych w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach, działającym w ramach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2013-2015). Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział Katowice.Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej państwa; terroryzm międzynarodowy; upadek państw w stosunkach międzynarodowych; integracja europejska (ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia UE, polityki rozwojowej UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE).

Magdalena Ślawska Magdalena Ślawska

Dr Magdalena Ślawska, prof. UŚ
magdalena.slawska@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Magdalena Ślawska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka filologii polskiej i politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediolingwistycznych metod badań, badań nad gatunkami medialnymi i nad dziennikarstwem. Szczególnie interesuje ją świadomość gatunkowa nadawców i odbiorców mediów oraz stylistyka i pragmatyka tekstu medialnego.
Jest autorką monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (Katowice 2014) oraz Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Katowice 2019) a także współredaktorką tomów Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną.
Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim.

Katarzyna Ślebarska Katarzyna Ślebarska

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ
katarzyna.slebarska@us.edu.pl
tel. 32 3599824
Instytut Psychologii

Katarzyna Ślebarska – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Laureatka I nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na najlepsze prace doktorskie (2010) i trzykrotna stypendystka DAAD. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Berlinie i Norymberdze. Naukowo interesuje się problematyką braku pracy, tranzycji bezrobocie – praca (aktywizacja i reintegracja zawodowa) oraz socjalizacji organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i proaktywnego radzenia sobie w nowym miejscu pracy. W ramach dydaktyki prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej, zarówno w podejściu teoretycznymi, jak i aplikacyjnym

Iwona Tomas Iwona Tomas

 

dr Iwona Tomas
iwona.tomas@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Iwona Tomas – absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna (2010) oraz edukacja plastyczna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (2012). Dyplom artystyczny pod tytułem „Ilustracje ze słów wyśpiewanych” obroniła w roku 2012 pod opieką dydaktyczno-artystyczną Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tam też ukończyła studia uzupełniające z zakresu edukacji artystycznej). Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2012) i doktor nauk społecznych ( Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2019). W chwili obecnej pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i – w dalszym ciągu – prowadzi w różnych miejscach zajęcia (także projektowe), dotyczące aktywności plastycznej, sztuki współczesnej, technik graficznych, rzeźbiarskich, malarskich oraz pozłotniczych. Jest również koordynatorem Wydziału Pantokrator Śląskiej Szkoły Ikonograficznej w Zabrzu. Aktywnie uczestniczy w organizacji takich przedsięwzięć, jak Dni Katowickiej Arteterapii i Festiwal Ekspresji Dziecięcej organizowany corocznie przez Zakład Pedagogiki i Ekspresji Dziecka. W związku z wykonywaną pracą podejmuje działalność wystawienniczą (uczestnictwo w Festiwalach Sztuki Wysokiej w Bytomiu), badawczą (realizowane projekty badawcze) oraz dydaktyczną (prowadzenie zajęć, ale i udział w rozmaitych kursach i szkoleniach).

Anna Watoła Anna Watoła

dr n. hum. Anna Watoła
anna.watola@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anna Watoła – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie jest adiunktem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog oraz dyrektor przedszkola. Rzeczoznawca do spraw podręczników z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partner i koordynator merytoryczny wielu międzynarodowych projektów naukowo – badawczych. Członek Kapituły Założycielskiej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski.
Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu edukacji dziecka oraz dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauczania – uczenia się, zarządzania i kierowania placówką oświatową wydanych w języku polskim jak również w języku angielskim. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zarządzaniem placówkami edukacyjnymi. Aktualnie prowadzi badania naukowe we współpracy z nauczycielami – praktykami i pracownikami naukowymi uniwersytetów ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Stanów Zjednoczonych, Indii, Wenezueli, Chin i Norwegii. Ostatnie zainteresowania naukowe dotyczą edukacji dzieci z krajów afrykańskich szczególnie Kenii i Tanzanii.

Edyta Widawska Edyta Widawska

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
edyta.widawska@us.edu.pl
tel. 32 3599721
Instytut Pedagogiki

Edyta Widawska – doktorka habilitowana w zakresie pedagogiki, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagożka społeczna, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Trenerka umiejętności miękkich w zakresie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (mediacji, facylitacji, negocjacji), komunikacji bez przemocy oraz asertywności. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularno-naukowych. Pracę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

Kazimierz Wolny-Zmorzyński Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
kazimierz.wolny-zmorzynski@us.edu.pl

– Twórca polskiej genologii dziennikarskiej, autor systematyki gatunków dziennikarskich (w tym reportażu oraz fotograficznych gatunków dziennikarskich);
– Twórca modelu odbiorcy fotografii dziennikarskiej;
– Twórca metody oceny i wartościowania fotograficznych gatunków dziennikarskich;
– Znawca zagadnień związanych z działalnością korespondentów zagranicznych;
– Znawca źródeł informacji dla dziennikarzy;
– Znawca funkcjonowania mediów lokalnych i regionalnych;
– Znawca twórczości reportażowej Melchiora Wańkowicza i Ryszarda Kapuścińskiego.

Ewa Wysocka Ewa Wysocka

dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ
ewa.wysocka@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Ewa Wysocka – pedagog i psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zagrożeń rozwojowych młodzieży, teorii wychowania młodego pokolenia, w obszarze metodologii nauk społecznych oraz w diagnostyce psychopedagogicznej. Autorka, współautorka i redaktorka 23 opracowań zwartych i ponad 350 artykułów. Do najważniejszych książek zalicza: Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000); Religijność a tolerancja – obszary zależności (Wydawnictwo Nomos, Kraków 2000); Człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy (Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007); Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008/2009); Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009/2010); „Kim jestem i kim mogę się stać”. Niektóre problemy okresu dorastania związane z wyborem zawodu (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011); Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001; współautor A. Nowak); Diagnoza psychopedagogiczna (Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006; współautor E. Jarosz); Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie – zagrożenia rozwojowe i społeczne (redakcja; Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012); Diagnostyka pedagogiczna, Oficyna Impuls, Kraków 2013), Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, część I, Wyd. UŚ, Katowice 2015; Diagnoza w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka, część II, Wyd. UŚ, Katowice 2018). Kierownik, koordynator i wykonawca w wielu grantach z funduszy unijnych, ministerialnych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, których celem było opracowanie warsztatu diagnostycznego pedagoga. Autorka i współautorka wielu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do oceny różnych wymiarów funkcjonowania młodego pokolenia, m. in. wykorzystywanych w poradnictwie oraz w doradztwie zawodowym.

Bożena Zasępa Bożena Zasępa

dr Bożena Zasępa
bozena.zasepa@us.edu.pl

Bożena Zasępa – absolwentka kierunku politologia i nauki społeczne specjalność polityka społecznana na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktor nauk humanistycznych.
Od wielu lat łączy badania naukowe i proces dydaktycznyz aktywnością i działaniami praktycznymi, wspierając istotne dla regionu i poziomu lokalnego działania i inicjatywy, podejmowane przez władze samorządowe i organizacje społeczne.
Profil naukowy poparty doświadczeniem praktycznym, obejmuje problematykę:
· demografii, w tym polityki ludnościowej,
· polityki rodzinnej,
· zabezpieczenia społeczego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej i kwestii dotyczących systemu emerytalnego,
· rynku pracy i dialogu społecznego,
· instytucji prawa rodzinnego w konteście działań podejmowanych w różnych obszarach polityki społecznej.

Agata Zygmunt Agata Zygmunt

dr Agata Zygmunt
agata.zygmunt@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Agata Zygmunt – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. W centrum jej zainteresowań naukowo-badawczych leżą zagadnienia z obszaru demografii społecznej, polityki społecznej, socjologii problemów społecznych, a także problematyka płci kulturowej i zagadnienia z obszaru socjologii internetu. Jest autorką wielu artykułów naukowych, opublikowanych w pracach zbiorowych i w periodykach naukowych, jak również uczestniczką oraz prelegentką konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto działalność badawczą związaną z projektowaniem i realizacją badań empirycznych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych), jest autorką i współautorką koncepcji metodologicznych około 30 projektów badawczych oraz licznych raportów z badań. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowywaniu dokumentów strategicznych (np. strategii rozwiązywania problemów społecznych) oraz programów wdrażanych przez instytucje pomocowe (autorstwo programów rozwoju pieczy zastępczej).

return to top