Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Administrowanie środowiskiem

Administrowanie środowiskiem to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący kształcenie w zakresie dwóch obszarów nauki – nauk społecznych i przyrodniczych.

Jest on odpowiedzią na rosnące problemy środowiskowe we współczesnym świecie. Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska wyposażonych w kompetencje, umożliwiające im efektywne działanie poprzez wyszukiwanie rozwiązań administracyjnych i prawnych zabezpieczających interesy pracodawcy, zgodnych jednocześnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Treści merytoryczne programu studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów:

Pierwszy blok, czyli moduły obowiązkowe, pozwala zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji, jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska.

Drugi blok to moduły przybliżające narzędzia, które wspierają realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy m.in. z zakresu prawnych i środowiskowych aspektów energetyki, czy zasad gospodarowania na obszarach chronionych.

W ramach trzeciego bloku studenci poznają systemy zarządzania środowiskowego oraz zasady sprawozdawczości środowiskowej, nabywają umiejętność dokonywania oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Istotą studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem jest współpraca z gospodarczym otoczeniem uczelni. Od samego początku ten kierunek studiów był opracowywany w ścisłej korelacji z podmiotami rynku pracy, zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorców.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Studia drugiego stopnia
– 2 lata (4 semestry)
– stacjonarne

Język wykładowy: polski

Specjalności Specjalności

brak specjalności

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości działalności naukowej i badawczo–rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

• Otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej.

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jako jedyny w Polsce otrzymał GLOBAL LEADERSHIP AWARD przyznaną w trakcie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 25 w Madrycie, za zasługi i wkład na polu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

• W 2021 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z zakresu stosowania prawa unijnego. W szkoleniach w ramach Projektu Unijnego TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law uczestniczyli adwokaci, komornicy i notariusze.

• Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Na liście naszych partnerów w ramach Erasmus+ znajduje się ponad siedemdziesiąt uczelni z państw Unii Europejskiej i spoza (m.in. Turcji).

• Współpraca z uczelniami z Chin daje studentom możliwość wyjazdu i nauki także na uczelniach partnerskich w państwie środka.

• Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.
• Na wydziale działają szkoły prawa obcego. Dwie z językiem wykładowym angielskim: prawa amerykańskiego i chińskiego oraz z językiem hiszpańskim – prawa hiszpańskiego i praw krajów Ameryki Łacińskiej. W ramach szkół zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy z danego kraju.

• Studenci współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) w zespołach kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału. Owocem zaangażowania studentów jest m.in. publikacja E-sport. Prawne aspekty, w której studenci są autorami wszystkich rozdziałów!

• Studenci mają możliwość doskonalenia praktycznej umiejętności stosowania prawa w ramach kół naukowych (na wydziale działa ponad 30!), Studenckiej Poradni Prawnej oraz poprzez program praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

• Prace dyplomowe naszych absolwentów są nagradzane w wielu krajowych konkursach. Min. pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

• Wydziałowe drużyny regularnie biorą udział i zdobywają najwyższe laury w międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują najlepsze zespoły z całego świata biorąc udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, zwykle polegających na sporządzaniu pism i uczestniczeniu w wystąpieniach ustnych. W 2021 roku nasi studenci wywalczyli nagrodę Best Oralist for Respondent na 1st Lviv Pre-Moot oraz drugie miejsce w Ljubljanie na konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court””.
• W siedzibie naszego Wydziału położonej w centrum Katowic (wystarczy 10 minut spaceru, by znaleźć się na Rynku, ulicy Mariackiej albo przed siedzibą NOPR lub Spodkiem!) znajduje się szereg udogodnień:
• Windy umożliwiające dotarcie na każde piętro budynku
• Świetnie wyposażona Biblioteka Prawnicza z dostępem do 150 tys. książek (także obcojęzycznych), 200 tytułów prasy oraz baz prawniczych.
• Księgarnia specjalistyczna, gdzie każdy może zaopatrzyć się w podręczniki, skrypty i komentarze.
• Punkt ksero.
• Kafejki oferujące napoje i posiłki.
• Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom. Koniecznie musisz też zobaczyć kultową kładkę rozpiętą nad holem na wysokości II piętra!

Kryteria kwalifikacji 2024/2025 Kryteria kwalifikacji 2024/2025

Administrowanie środowiskiem

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub
równoważny (tj. uznany z polskim dyplomem w przypadku ukończenia studiów za granicą) uzyskany na dowolnym kierunku.Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.
Absolwentom, którzy ukończyli kierunki: prawo, administracja, ochrona środowiska — średnia studiów, pomnożona zostanie przez przelicznik 2.

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Administrowanie Środowiskiem II stopnia – stacjonarne

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się (oraz ich procentowy udział w kształceniu):
– nauki prawne (dziedzina nauk społecznych) [dyscyplina wiodąca]: 65%
– nauki biologiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 35%

Tytuł zawodowy: magister

Studia na kierunku AS może podjąć absolwent kierunków niezwiązanych z prawem, administracją czy też ochroną środowiska.
Tak skonstruowaliśmy program studiów, że każdy po ich ukończeniu będzie miał wiedzę zarówno prawną, jak i „środowiskową”.
Studia są prowadzone wspólnie przez Wydziały: Prawa i Administracji oraz Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dalsze studia – możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Celem kształcenia na kierunku Administrowanie środowiskiem (AS) jest wykształcenie ekspertów swobodnie poruszających się w obszarze zagadnień znajdujących się na styku prawa i nauki o środowisku tj.: odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi, kreowanie polityki proekologicznej, ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka na elementy środowiska przyrodniczego, czy rekultywacja terenów zdegradowanych. Dzięki nabyciu umiejętności wnioskowania prawniczego oraz poszerzonej wiedzy na temat wykładni prawa administracyjnego absolwent będzie miał niezbędne kompetencje do obejmowania stanowisk merytorycznych w administracji samorządowej oraz instytucjach publicznych i prywatnych związanych ze stosowaniem prawa ochrony środowiska.
Rozszerzenie tych kompetencji o pogłębioną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska, ochrony prawa autorskiego i rozwoju form przedsiębiorczości, otwiera absolwentom perspektywy zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wśród potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku Administrowanie środowiskiem wymienić zatem można:
• instytucje administracji publicznej;
• instytucje oferujące rozwiązania wspierające ideę zrównoważonego rozwoju;
• przedsiębiorstwa poszukujących wysokiej klasy menadżerów w procesie produkcji bazującym na zasobach środowiska naturalnego,
• fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne,
• instytucje UE i organizacje międzynarodowe ,
• podmioty działające w zakresie rekultywacji terenów poprzemysłowych (hutniczych, górniczych).

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Anna Kostur
tel.: 32 359 2064
e-mail: anna.kostur@us.edu.pl

return to top