Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (filia w Cieszynie), studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Jeśli chciałbyś projektować i organizować wspaniałe wydarzenia kulturalne i artystyczne, rozwijać indywidualne zdolności i zdobywać doświadczenie, ten kierunek jest dla ciebie. Studia zapewniają zarówno szeroką wiedzę, praktyki i zajęcia terenowe, jak i obozy twórcze.

Jako student poznasz podstawy filozofii, socjologii, pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej oraz specyfikę literatury, teatru, filmu, plastyki, muzyki i tańca, ich odbiór i promowanie, wprowadzenie w problematykę mediów i dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia praktyczne o szerszym niż na innych uczelniach programie umożliwią konfrontację zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w zróżnicowanych środowiskach, z wykorzystaniem indywidualnych zainteresowań i działań twórczych. W trakcie studiów poznasz słownictwo specjalistyczne z języka obcego oraz odbędziesz praktyki zawodowe, które możesz zrealizować poza granicami kraju. Będziesz mógł wybrać także warsztaty artystyczne, teatralne, muzyczne, plastyczne oraz taneczne.

Dzięki temu uzyskasz kompetencje do:

 • pracy w rządowych i pozarządowych instytucjach kultury
 • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej oraz związanych z działalnością kulturalną
 • prowadzenia związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach
 • tworzenia autorskich form działania i instytucji związanych z animacją społeczno-kulturalną i edukacją kulturalną.

O kierunku O kierunku

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą połączyć namysł intelektualny nad istotą kultury z praktycznym uprawianiem życia kulturalnego (tworzeniem i upowszechnianiem). Ofertę kierujemy do artystów różnych dziedzin, którzy chcą wykorzystać swój potencjał kreatywny do pracy z ludźmi w różnym wieku i wywodzącymi się z różnych środowisk społecznych; do liderów lokalnych społeczności angażujących się w ich rozwój w zakresie kulturalnym, społecznym, naukowym, politycznym, religijnym, i innych; do wolontariuszy pracujących z grupami o różnych potrzebach; do członków różnych organizacji i amatorskich grup artystycznych; do osób rozmiłowanych w dziedzictwie kulturowym regionu i szukających możliwości jego upowszechniania; do osób wiążących swoje zawodowe ambicje z rynkiem usług turystycznych, które nie mają służyć konsumowaniu oferty ale wzbogacaniu uczestników lokalnych i międzynarodowych kontaktów; do osób poszukujących możliwości indywidualnego rozwoju kreatywnego; do osób związanych z instytucjami kultury, lub pragnącymi związać się z nimi zawodowo w zakresie pracy z ich publicznością, lub promocją oferty programowej; do lokalnych promotorów kultury i nauczycieli pragnących wprowadzić działania kulturalne do programów szkolnych; do liderów kreatywnych społeczności – do wszystkich, którzy ufają, że kultura i wartości z nią związane służą człowiekowi indywidualnie i całej ludzkiej gromadzie!

ASKEK: https://pl-pl.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/

Kampus: https://www.youtube.com/watch?v=uCd0J1AHa3c

Absolwenci:
https://pl-pl.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/videos/50-lat/2984571428495065/

https://pl-pl.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/videos/ask/577186586626609

Specjalności Specjalności

Na kierunku nie przewidziano specjalności.

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów:

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/AE/W6-S1AE19.2021/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Kampus Cieszyn to jeden z najpiękniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków i sal wykładowych znajdują się akademiki, sala sportowa i basen. Sam Cieszyn znajduje się na granicy polsko-czeskiej.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Animacja społeczno -kulturalna z edukacją kulturalną, chociaż jest kierunkiem teoretycznym, zapewnia studentom jeden z najwyższych wskaźników praktyki warsztatowej.
Studia odbywają się w bogatym pod względem kulturowym środowisku. Położenie Filii Uniwersytetu Śląskiego z jego Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji pozwala na bardzo szeroki udział w działalności kulturalnej i artystycznej miasta i regionu. Odległość campusu od centrum miasta Cieszyna umożliwia pełny dostęp do jego infrastruktury kulturalnej. Na terenie miasta działają znaczące w regionie instytucje kultury, w tym Teatr im. Adama Mickiewicza, Kino Piast, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, Książnica Cieszyńska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Dom Narodowy oraz liczne stowarzyszenia kulturalne i społeczne, fundacje oraz organizacje skupiające społeczników i artystów z pogranicza (na terenie powiatu cieszyńskiego działa 376 twórców kultury oraz ponad 140 zespołów artystycznych). Od wielu lat w mieście organizowane są imprezy kulturalne: Festiwal Filmowy Na Granicy, Festiwal Teatralny Bez Branic, Festiwal Kręgi Sztuki, Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Festiwal Wakacyjne Kadry, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, Kongres Kultury i Komunikacji, i inne. Te wyodrębnione z większej grupy przykłady zaświadczają, że Cieszyn jest miastem wielkiego potencjału społeczno-kulturalnego, który dla studentów kierunku jest najbliższym miejscem obserwacji i praktyki. W wiele tych działań angażują się studenci kierunku realizując własne pasje i zaliczając zajęcia praktyczne, przewidziane w programie studiów. Coraz częściej realizacje te odbywają się w całym regionie – studenci angażują się w przedsięwzięcia sportowe rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, a odbywające się w pobliskich Beskidach, uczestniczą w programach upowszechniających lokalny folklor, włączają się w wolontariaty edukacyjne, socjalne, pomocowe oraz korzystają z udziału w działalności zespołów artystycznych działających w mieście i regionie. Co ważne, i warte podkreślenia, ta bogata i otwarta dla studentów oferta kulturalna jest w przysłowiowym ”zasięgu ręki” !

Usytuowanie ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu umożliwia inicjowanie działań międzykulturowych i euroregionalnych, ale co równie ważne, pozwala na uczestnictwo w aktywnościach kulturalnych inicjowanych i realizowanych po obu stronach Olzy, w Cieszynie i Czeskim Cieszynie – przykładem są festiwale muzyczne, teatralny i filmowe organizowane corocznie jako zdarzenia „ponad granicami”.
Niewątpliwym atutem samego Wydziału jest połączenie w jego murach kierunków kształcących artystów sztuk plastycznych i muzyki oraz specjalistów od form ich upowszechniania- animatorów i edukatorów. Wzajemny wpływ wszystkich tych kierunków jest widoczny w sferze dydaktyki, która prowadzona jest z wykorzystaniem potencjału infrastruktury Wydziału, zapewniając maksymalnie sprzyjające środowisko do realizacji indywidualnych zadań twórczych, ale także kadry nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć warsztatowych odznaczających się najwyższą jakością- członkowie kadry akademickiej Wydziału to często uznani artyści i promotorzy sztuki w regionie. Wzajemny wpływ można zaobserwować także w sferze indywidualnej aktywności studenckiej organizowanej poza zajęciami: wspólne muzykowanie, organizacja przedsięwzięć artystycznych, przeglądów filmowych, a szczególnie corocznych Cieszynaliów jest możliwością do zintegrowania środowiska studenckiego i wymiany umiejętności zdobytych na specjalistycznych studiach.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Studia z zakresu animacji społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną pozwalają na zdobycie kwalifikacji do szeroko rozumianej działalności społeczno-kulturalnej, kulturalno-edukacyjnej. Studia wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające animowanie wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk do aktywności społecznej i świadomego uczestnictwa w kulturze współczesnej, zarówno lokalnej, jak i ponadlokalnej. Pozwalają teoretycznie i praktycznie poznać metody działań inspirujących aktywność kulturalną. Dostarczają wiedzy z zakresu podstawowych obszarów kultury artystycznej (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), medialnej, regionalnej i form ich upowszechniania (także instytucjonalnych), wprowadzają w problematykę dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami, dostarczają umiejętności niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, kulturalno-edukacyjnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Umożliwiają uczestnictwo w warsztatach aktywności twórczej i obozach twórczych, zajęciach terenowych, realizację spektakli teatralnych, organizowanie przeglądów filmowych, realizację autorskich działań artystycznych i przedsięwzięć o charakterze społeczno – edukacyjnym.

Atutem studiów jest połączenie pracy intelektualnej z praktyką twórczą i działaniem w otoczeniu społecznym Uniwersytetu. W programie studiów przewidziano ponad 100 godzin zajęć praktycznych, 120 godzin zajęć terenowych ( w tym letni obóz twórczy) oraz ponad 100 godzin zajęć warsztatowych.

Budowa programu studiów na kierunku odzwierciedla specyfikę przyszłego zawodu animatora i edukatora: refleksję i działanie. Dlatego w programie studiów przewidzieliśmy:

 • poznanie przez studentów podstaw filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplinach artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych), wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej;
 • przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim;
 • biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących, indywidualne predyspozycje, oczekiwania potencjalnych pracodawców zaproponowaliśmy studentom wariantowo kilka modułów do wyboru (w tym np. blok z zakresu turystyki kulturalnej i dziedzictwa kulturowego, które uważa się współcześnie za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo);
 • w stopniu szerszym aniżeli w tradycyjnych programach studiów praktyki i zajęcia terenowe oraz obozy twórcze umożliwiając aktywne formy konfrontowania zdobytych: wiedzy i umiejętności w pracy w zróżnicowanych środowiskach z otoczenia Uniwersytetu; szczególnym elementem tych działań jest ich praktyczny wymiar uwzględniający możliwość wykorzystania indywidualnych zainteresowań i działań twórczych studentów z różnych dziedzin aktywności: plastyki, teatru, tańca, muzyki, filmu, literatury, itd.
 • powyższe aktywności stanowią niejako przedłużenie działań warsztatowych, które oferujemy w programie studiów w formie warsztatów: artystycznych, teatralnych, muzycznych, plastycznych oraz tanecznych.
 • podnoszenie poziomu umiejętności językowych (w zakresie głównego języka obcego). Obok regularnie prowadzonych zajęć lektoratowych (120h) do programu kształcenia wprowadzono moduły specjalnościowe w języku obcym (60h), realizowane w ostatnim semestrze studiów jako podsumowanie dotychczasowych umiejętności i poszerzenie kompetencji o słownictwo specjalistyczne. Wprowadzenie zajęć tego typu wynika z przeświadczenia o konieczności kształcenia umiejętności wykorzystywania specjalistycznego języka komunikacji, zwłaszcza wówczas kiedy absolwenci kierunku korzystają z ofert zatrudnienia w zawodzie poza granicami kraju.

Przygotowaniem do tego typu pracy jest moduł praktyki zawodowej, którą student kierunku może zrealizować poza granicami kraju.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Praktyki zawodowe i indywidualne studenci kierunku askek realizują w cieszyńskich i regionalnych instytucjach kultury (m.in.: COK w Cieszynie, Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości), w stowarzyszeniach i fundacjach związanych z działalnością artystyczną, upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego (np. w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Pszczynie); w instytucjach upowszechniania kultury w Cieszynie (np. teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, w kinie Piast), w galeriach miejskich i BWA w Bielsku – Białej i Katowicach, w bibliotekach miejskich i czytelniach. Duża grupa studentów wybiera zajęcia praktyczne w ośrodkach pracy socjalnej, pomocowych i środowiskach współpracujących z emigrantami. Najczęstszym wyborem jest jednak udział w organizacji festiwali corocznie odbywających się w Cieszynie i okolicy. Studenci realizują wolontariat i praktyki zawodowe podczas: Festiwalu Filmowego Na Granicy, Festiwalu Teatralnego Bez Branic, Festiwalu Kręgi Sztuki, Biennale w Wenecji Cieszyńskiej czy Festiwalu Wakacyjne Kadry. Część studentów kierunku związana jest długoletnią współpracą ze środowiskami, z których wyrosły ich zainteresowania, dlatego w niemałym zakresie studenci realizują praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w środowiskach, z którymi związani są w pracy artystycznej czy społecznej, np. w amatorskich teatrach, grupach tanecznych, zespołach muzycznych oraz hufcach ZHP, grupach religijnych, stowarzyszeniach społeczno -politycznych, itp.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Sześciosemestralny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia ANIMACJA SPOŁECZNO – KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ prowadzony jest w kampusie cieszyńskim znajdującym się przy ulicy Bielskiej 62 w Cieszynie.

https://www.youtube.com/watch?v=uCd0J1AHa3c

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Kompetencje zdobyte w trakcie studiów umożliwiają naszym absolwentom na podejmowanie „nieszablonowych” zawodowych wyzwań na rynku pracy. Ścieżki zawodowe obrane przez liczne grono absolwentów potwierdzają, iż animator to nie tylko pracownik miejskiego domu kultury czy ogniska pracy twórczej; a jeśli z tym środowiskiem zawodowym zwiąże swoją zawodową przyszłość, to jego działania są nietuzinkowe i charakteryzuje je nowatorskie podejście do działalności kulturalnej. Animatorzy realizują swoje pasje zarówno w środowisku lokalnym, jak i szerzej, na arenie ogólnokrajowej. W zakresie ich działań jest m.in. organizacja imprez kulturalnych: od obsługi technicznej, logistycznej, merytorycznej po marketingową i PR-ową. Ważnym ich elementem jest także współpraca z artystami i promocja sztuki. Co więcej, wielu absolwentów spełnia się w roli twórców: w gronie absolwentów są m.in. pisarka Anna Cieplak, członkowie kabaretu Łowcy.B, dyrektorka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej – Karolina Małysz, Marek Żyła twórca teatru lakowego w Rybniku, Piotr Sechnal kierownik produkcji w Telewizji Polsat sp. z o.o., Ryszard Sypniewski, utytułowany aktor teatru Banialuka, Piotr Szczutowski, animator i organizator bielskich Fermentów; twórczynie i tancerki teatrów tańca współczesnego, Anna Krawczyk i Aleksandra Jurczyk, koordynatorzy festiwali filmowych i teatralnych – Anna Gańczarczyk i Stefan Mańka, lub artyści niszowych projektów artystycznych, jak twórczyni nowej muzyki, Natalia Zamilska.

Absolwenci kierunku spełniają się jako osoby zarządzające instytucjami kultury, ośrodkami społecznej i edukacyjnej aktywności, organizacjami turystycznymi w Suszcu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej czy Nowym Sączu. Znaczna część absolwentów prowadzi autorską działalność w ramach NGS, fundacji i stowarzyszeń. Tego typu aktywności sprzyjają przygotowanie do działania w sferze pozyskiwania środków czy też sponsorów prywatnych na konkretne wydarzenia artystyczne, wiedza i umiejętności w projektowaniu działań społecznokulturalnych z umiejętnością występowania o publiczne środki zewnętrzne, np. granty Ministra Kultury, aplikacje w ramach programów unijnych, jak i do współpracy z prywatnym sektorem, mediami czy twórcami treści internetowych np. mediów społecznościowych. Co więcej, wspieranie postaw kreatywnych studentów, trening komunikacyjny i przygotowanie do budowania relacji zawodowych, wypełniające znaczną część programu studiów, pozwalają absolwentom dostosowywać się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Daje to możliwość działań na polu zawodowym, na przykład w świecie nowych technologii czy pracy dla międzynarodowych korporacji, gdzie szczególnie ceniona jest elastyczność, dynamika i nieszablonowe podejście w pracy, jak i umiejętność pracy zespołowej.

https://pl-pl.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/videos/50-lat/2984571428495065/

https://pl-pl.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/videos/ask/577186586626609

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  sekretariat pionu dydaktycznego, pokój 7a:

tel. 33 8546 113 , e-mail: justyna.staron@us.edu.pl

return to top