Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (filia w Cieszynie), studia stacjonarne pierwszego
i drugiego stopnia

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej osoba studiująca ma możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej na wszystkich poziomach kształcenia, a także w zakresie pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Osoba studiująca ma możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, jak również doskonalenia umiejętności w zakresie m.in.: gry na fortepianie, gry na innym, wybranym instrumencie, śpiewu, dyrygowania, rytmiki, kompozycji, instrumentacji, improwizacji, akompaniamentu, jak również wyboru specjalności zgodnej z jej szczególnymi zainteresowaniami muzycznymi. Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczno-społeczną oraz języki obce. Ponadto osoba studiująca zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia na tym kierunku, czyli na studiach I i II stopnia). Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I stopnia – jest prowadzony według nowego modelu kształcenia licencjackiego,
w którym wprowadzone są moduły otwarte, które wzbogacają kształcenie kierunkowe i wiążą je
z wiedzą z innych dyscyplin obecnych w Uniwersytecie Śląskim.

O kierunku O kierunku

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizowany jest w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów. Osoba studiująca zdobywa pogłębioną wiedzę dotyczącą teoretycznych modułów muzycznych oraz kształci się w zakresie praktycznych umiejętności muzycznych. W programie kształcenia znajdują się specjalności uwzględniające węższe zainteresowania muzyczne osób studiujących:

 • rytmika w edukacji dziecka
 • muzyka estradowa
 • zespoły kameralne

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry. Osoba studiująca  zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą teoretycznych modułów muzycznych oraz doskonali się w zakresie praktycznych umiejętności muzycznych. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których osoba studiująca może poszerzać swoje kompetencje o treści odpowiadające jej specjalistycznym zainteresowaniom:

 • edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
 • muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo
 • zespołowa praktyka wykonawcza

Na studiach drugiego stopnia student zdobywa pełne kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela (pod warunkiem zrealizowania tzw. bloku pedagogicznego na studiach I stopnia na tym samym kierunku).

Specjalności Specjalności

Ukończenie specjalności Rytmika w edukacji dziecka (studia I stopnia) poszerza kwalifikacje absolwenta o dodatkowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę
i ruch.

Ukończenie specjalności Muzyka estradowa (studia I stopnia) poszerza kwalifikacje absolwenta
w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych, w obszarze zespołowej muzyki rozrywkowej (estradowej). Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie/śpiewu, improwizacji, aranżacji, akompaniamentu i gry zespołowej.

Ukończenie specjalności Zespoły kameralne (studia I stopnia) poszerza kwalifikacje absolwenta
w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych, w obszarze zespołowej muzyki klasycznej. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie, harmonii, improwizacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej.

Specjalność Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej (studia II stopnia) ma na celu poszerzenie kwalifikacji absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych, a także osób w wieku senioralnym. Absolwent nabywa podstawową wiedzę
z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu i tańca.

Specjalność Muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo (studia II stopnia) poszerza kwalifikacje absolwenta w obszarze szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych w zakresie muzyki rozrywkowej. Absolwent nabywa dodatkowe umiejętności z zakresu śpiewu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej w obszarze muzyki rozrywkowej, a także podstaw szeroko rozumianej pracy z dźwiękiem.

Ukończenie specjalności Zespołowa praktyka wykonawcza (studia II stopnia) poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, gry na wybranym instrumencie/śpiewu, umiejętności współdziałania w zespołach na różne składy wykonawcze. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w szeroko pojętym ruchu muzycznym i do pracy z różnego rodzaju zespołami muzycznymi.

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów:

studia stacjonarne, pierwszego stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/EM/W6-S1EM19.2020/

studia stacjonarne, drugiego stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/EM/W6-S2EM19.2022/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Cieszyn to stolica Śląska Cieszyńskiego i Euroregionu Śląsk Cieszyński, miasto położone na ruchliwym szlaku turystycznym, gdzie stykają się różne kultury, narodowości i wyznania. Trudno by więc było nie wykorzystać tak miejsca – pogranicza polsko-czeskiego – jak i tradycji oraz doświadczeń najbliższego sąsiada. Przekłada się to również na elementy programu kształcenia, choćby w zakresie realizacji wspólnych warsztatów muzycznych ściśle związanych z dydaktyką oraz wielu różnorodnych działań artystycznych realizowanych poza nią. To z pewnością jeden z powodów, dla którego warto u nas studiować. Niewątpliwie dużym atutem jest także urok cieszyńskiego kampusu, jednego
z najpiękniejszych ośrodków akademickich w kraju. Kameralna, niezwykła atmosfera, a w zasięgu ręki wszystko to, co jest niezbędne do nauki i spędzania wolnego czasu, w tym m. in. biblioteka, specjalistyczne pracownie, studio nagrań, nieograniczony dostęp do sal ćwiczeniowych wyposażonych
w fortepiany i pianina, sala baletowa, sala kameralna z nowymi organami, sale audiowizualne, gabinet słuchania muzyki, a także sala sportowa i nowy, piękny kryty basen.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Na kierunku realizowana jest od szeregu lat strategia nauczania polegająca na ścisłej relacji mistrz – uczeń, co jest możliwe nie tylko z uwagi na odbywające się zajęcia indywidualne, lecz także większość zajęć realizowanych w małych grupach. Indywidualizacja kształcenia ma zatem istotne znaczenie
w procesie dydaktycznym. Cechą wyróżniającą koncepcję kształcenia jest również szeroka oferta
w zakresie nauki gry na tzw. drugich instrumentach. Umożliwia to funkcjonowanie studenckiej orkiestry dętej i orkiestry smyczkowej, które to zespoły aktywnie uczestniczą w uczelnianych
i regionalnych wydarzeniach artystycznych. Wspomnieć należy także o tym, że integralną część programu nauczania – niezależnie od wybranej specjalności – stanowi blok modułów pedagogicznych uprawniających do uzyskania pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela.

W koncepcji kształcenia wyróżnia się specjalność Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej, której powstanie wiązało się z zaobserwowanym coraz większym zapotrzebowaniem rynku na specjalistów i edukatorów osób ze specjalnymi potrzebami i coraz częstszym zatrudnianiem muzyków w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i seniorów.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Program kształcenia na kierunku jest bardzo różnorodny. Kluczowymi, kierunkowymi modułami znajdującymi się programie są te, które dotyczą kształcenia umiejętności praktycznych dostosowanych do odpowiedniego poziomu studiów (m.in.: gra na fortepianie, gra na innym, wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, zespoły muzyczne) oraz zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych (historia muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, zasady muzyki, kompozycja, aranżacja). Program kształcenia zawiera również moduły specjalistyczne, w ramach których osoba studiująca może dokonać wyboru takiej ścieżki kształcenia, która odpowiada jej szczególnym zainteresowaniom. Oferujemy także możliwość rozwijania kompetencji językowych
i uzyskania kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Praktyki realizowane na kierunku związane są z kształceniem nauczycielskim. Czas trwania praktyki i jej rodzaj uzależniony jest od roku studiów. Praktyk nie można realizować w szkołach muzycznych. Celem pobytu studenta na praktykach jest zapoznanie się z procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz opiekuńczym szkoły podstawowej, a także ich różnorodną funkcją w polskim systemie oświatowym, zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce – nauczyciel muzyki, instruktor zajęć pozalekcyjnych, nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych i artystycznych, zgodnie z etyką zawodu nauczyciela, zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szkoły. Czas trwania praktyki jest zgodny z zawartą umową pomiędzy uczelnią a szkołą.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn

Instytut Sztuk Muzycznych

ul. J. U. Niemcewicza 2

43-400 Cieszyn

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka
i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Może zajmować się
w szczególności:

 • edukacją muzyczną;
 • animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych
  i kulturalnych;
 • organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych;
 • prowadzeniem amatorskich zespołów muzycznych;
 • prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej.

Absolwent studiów I stopnia w specjalności Rytmika w edukacji dziecka otrzymuje tytuł licencjata
i posiada dodatkowe kwalifikacje i przygotowanie z zakresu animacji ruchu i tańca, podstaw rytmiki
i metodyki, improwizacji fortepianowej do zajęć muzyczno-ruchowych. Absolwent, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, może prowadzić zajęcia muzyczno-ruchowe:

 • w placówkach przedszkolnych;
 • w szkołach podstawowych;
 • w placówkach oświatowych i kulturalnych.

Ukończenie specjalności Muzyka estradowa poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i posiada dodatkowe przygotowanie w zakresie śpiewu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, podstaw harmonii jazzowej, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej w obszarze muzyki rozrywkowej. Absolwent może:

 • prowadzić zajęcia muzyczne w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych);
 • podejmować pracę w instytucjach kultury;
 • prowadzić własną działalność artystyczną.

Ukończenie specjalności Zespoły kameralne poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i posiada dodatkowe przygotowanie w zakresie gry na wybranym instrumencie, improwizacji, harmonii, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej w obszarze muzyki klasycznej. Absolwent może:

 • prowadzić zajęcia muzyczne w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych);
 • podejmować pracę w instytucjach kultury;
 • prowadzić własną działalność artystyczną.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie powszechnej edukacji i animacji muzycznej. Może zajmować się w szczególności:

 • edukacją muzyczną na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych;
 • animacją muzyczną prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych
  i kulturalnych;
 • organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych;
 • prowadzeniem amatorskich zespołów muzycznych;
 • prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej.

Absolwent specjalności Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej otrzymuje tytuł magistra i uzyskuje kwalifikacje artysty–muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu i tańca. Dysponuje umiejętnością korelacji różnych metod, systemów, technik niezbędnych do realizacji działań o charakterze muzykoterapeutycznym. Absolwent może podjąć pracę:

 • w szkolnictwie specjalnym,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w warsztatach terapii zajęciowej
 • wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych
  i seniorów.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością Muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo otrzymuje tytuł magistra i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta w obszarze szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych w zakresie muzyki rozrywkowej i pracy z dźwiękiem. Absolwent jest przygotowywany do pracy w szkole, do pracy z różnego rodzaju zespołami muzycznymi ze szczególnym uwzględnieniem zespołów rozrywkowych. Otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego. Absolwent może również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością Zespołowa praktyka wykonawcza otrzymuje tytuł magistra i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, gry na wybranym instrumencie/śpiewu, umiejętności współdziałania w zespołach na różne składy wykonawcze. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w szeroko pojętym ruchu muzycznym i do pracy z różnego rodzaju zespołami muzycznymi. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

tel.338546117, e-mail: maria.tomczyk@us.edu.pl

return to top