Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Edukacja kulturalna (filia w Cieszynie), studia stacjonarne, drugiego stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja kulturalna jest świadomym uczestnikiem kultury. Potrafi poruszać się w niej samodzielnie, refleksyjnie, krytycznie i twórczo. Jest świadomy spełnianych przez nią misji – edukacji, pomocy w partycypacji, dostarczania rozrywki i emocji, integracji i łączeni ludzi z różnych grup społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę z wybranych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych uwzględniającej zjawiska współczesnego życia społeczno-kulturalnego. Jest doskonale przygotowany do pracy ze zróżnicowanym odbiorcą, diagnozowania jego potrzeb oraz tworzenia programów edukacyjnych, w tym interdyscyplinarnych, integrujących różne dziedziny kultury. Potrafi pracować z osobami z odmiennych środowisk i grup społecznych, różnych wiekowo, kompetencyjnie i pod względem sprawności.

Dzięki temu absolwent może podjąć pracę w różnych instytucjach kultury (teatrach, muzeach, galeriach, kinach, a także bibliotekach i instytucjach kultury muzycznej), w tym państwowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotach życia społecznego.

O kierunku O kierunku

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą połączyć namysł intelektualny nad istotą kultury z praktycznym uprawianiem życia kulturalnego (tworzeniem i upowszechnianiem), w tym absolwentów studiów artystycznych, humanistycznych, społecznych różnych specjalności. Ofertę kierujemy także do już działających artystów różnych dziedzin, którzy chcą wykorzystać swój potencjał kreatywny do pracy z ludźmi w różnym wieku i wywodzącymi się z różnych środowisk społecznych; do działających liderów lokalnych społeczności angażujących się w ich rozwój w zakresie kulturalnym, społecznym, naukowym, politycznym, religijnym, lub pragnących zająć się takimi aktywnościami; do wolontariuszy pracujących z grupami o różnych potrzebach; do członków różnych organizacji i amatorskich grup artystycznych myślących o budowaniu własnych inicjatyw zawodowo-oragnizacyjnych; do osób rozmiłowanych w dziedzictwie kulturowym regionu i szukających możliwości jego upowszechniania; do osób wiążących swoje zawodowe ambicje z rynkiem usług turystycznych, które nie mają służyć konsumowaniu oferty ale wzbogacaniu uczestników lokalnych i międzynarodowych kontaktów; do osób poszukujących możliwości indywidualnego rozwoju kreatywnego; do osób związanych z instytucjami kultury, lub pragnącymi związać się z nimi zawodowo w zakresie pracy z ich publicznością, lub promocją oferty programowej; do lokalnych promotorów kultury i nauczycieli pragnących wprowadzić działania kulturalne do programów szkolnych; do liderów kreatywnych społeczności – do wszystkich, którzy ufają, że kultura i wartości z nią związane służą człowiekowi indywidualnie i całej ludzkiej gromadzie!

Specjalności Specjalności

Nie przewidziano specjalności

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów:

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/EK/W6-S2EK19.2021/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Kampus Cieszyn to jeden z najpiękniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków i sal wykładowych znajdują się akademiki, sala sportowa i basen. Sam Cieszyn znajduje się na granicy polsko-czeskiej.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Studia odbywają się w bogatym pod względem kulturowym środowisku. Położenie Filii Uniwersytetu Śląskiego z jego Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji pozwala na bardzo szeroki udział w działalności kulturalnej i artystycznej miasta i regionu. Odległość campusu od centrum miasta Cieszyna umożliwia pełny dostęp do jego infrastruktury kulturalnej. Na terenie miasta działają znaczące w regionie instytucje kultury, w tym Teatr im. Adama Mickiewicza, Kino Piast, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, Książnica Cieszyńska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Dom Narodowy oraz liczne stowarzyszenia kulturalne i społeczne, fundacje oraz organizacje skupiające społeczników i artystów z pogranicza (na terenie powiatu cieszyńskiego działa 376 twórców kultury oraz ponad 140 zespołów artystycznych). Od wielu lat w mieście organizowane są imprezy kulturalne: Festiwal Filmowy Na Granicy, Festiwal Teatralny Bez Branic, Festiwal Kręgi Sztuki, Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Festiwal Wakacyjne Kadry, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, Kongres Kultury i Komunikacji, i inne. Te wyodrębnione z większej grupy przykłady zaświadczają, że Cieszyn jest miastem wielkiego potencjału społeczno-kulturalnego, który dla studentów kierunku jest najbliższym miejscem obserwacji i praktyki. W wiele tych działań angażują się studenci kierunku realizując własne pasje i zaliczając zajęcia praktyczne, przewidziane w programie studiów. Coraz częściej realizacje te odbywają się w całym regionie – studenci angażują się w przedsięwzięcia sportowe rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, a odbywające się w pobliskich Beskidach, uczestniczą w programach upowszechniających lokalny folklor, włączają się w wolontariaty edukacyjne, socjalne, pomocowe oraz korzystają z udziału w działalności zespołów artystycznych działających w mieście i regionie. Co ważne, i warte podkreślenia, ta bogata i otwarta dla studentów oferta kulturalna jest w przysłowiowym ”zasięgu ręki” !

Usytuowanie ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu umożliwia inicjowanie działań międzykulturowych i euroregionalnych, ale co równie ważne, pozwala na uczestnictwo w aktywnościach kulturalnych inicjowanych i realizowanych po obu stronach Olzy, w Cieszynie i Czeskim Cieszynie – przykładem są festiwale muzyczne, teatralny i filmowe organizowane corocznie jako zdarzenia „ponad granicami”.

Niewątpliwym atutem samego Wydziału jest połączenie w jego murach kierunków kształcących artystów sztuk plastycznych i muzyki oraz specjalistów od form ich upowszechniania- animatorów i edukatorów. Wzajemny wpływ wszystkich tych kierunków jest widoczny w sferze dydaktyki, która prowadzona jest z wykorzystaniem potencjału infrastruktury Wydziału, zapewniając maksymalnie sprzyjające środowisko do realizacji indywidualnych zadań twórczych, ale także kadry nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć warsztatowych odznaczających się najwyższą jakością- członkowie kadry akademickiej Wydziału to często uznani artyści i promotorzy sztuki w regionie. Wzajemny wpływ można zaobserwować także w sferze indywidualnej aktywności studenckiej organizowanej poza zajęciami: wspólne muzykowanie, organizacja przedsięwzięć artystycznych, przeglądów filmowych, a szczególnie corocznych Cieszynaliów jest możliwością do zintegrowania środowiska studenckiego i wymiany umiejętności zdobytych na specjalistycznych studiach.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Wypracowane dla kierunku edukacja kulturalna efekty odnoszą się do dwóch obszarów kształcenia: nauk humanistycznych i nauk społecznych. Odwołanie do obu obszarów nauki jest uzasadnione profilem kształcenia obejmującym zarówno efekty związane ze znajomością kultury w jej wymiarze humanistycznym, jak specyfiką działań i badań realizowanych w społecznym otoczeniu kultury, odwołujących się do społecznych mechanizmów i procesów. Proces kształcenia na kierunku, który łączy najlepsze europejskie tradycje w dziedzinie edukacji kulturalnej, integruje w spójną całość teorię z praktyką w szerokim spektrum zagadnień. Edukacja kulturalna, chociaż jest kierunkiem teoretycznym, zapewnia studentom jeden z najwyższych wskaźników praktyki warsztatowej opartej na indywidualnych zainteresowaniach studentów.

Opierając program kształcenia kierunku na podstawach teoretycznych i działalności prowadzonej w ramach modułów praktycznych student przygotowuje się do projektowania i realizacji programów edukacyjnych, animacyjnych i mediacyjnych dostosowanych do charakteru zróżnicowanych instytucji kultury, środowisk oraz warunków, w jakich działają. Efektywne funkcjonowanie w przyszłych rolach zawodowych i społecznych umożliwiają umiejętności budowania struktur inspirujących współpracę różnych podmiotów i integrowania podejmowanych przez nie działań związanych z edukacją kulturalną, a także umiejętności inicjowania, konstruowania i realizowania projektów kulturalno-edukacyjnych ze zdolnością do budowania wokół nich sieci współpracy. Ten zakres kompetencji absolwenta kierunku sprzyja włączaniu jednostek i grup w proces budowania kapitału społecznego, który wymaga dziś m.in. inicjowania, projektowania, animowania i organizowania różnorodnych form aktywności kulturalnej, w tym – twórczej i artystycznej. Działania w tym zakresie powinny uruchamiać zdolności i możliwości poszczególnych osób, ale także zdolności konstruktywnego współdziałania w grupie, nawiązywania więzi, budowania środowiskowych struktur społecznych służących aktywności społeczno-obywatelskiej. W tym ostatnim zakresie mieści się przygotowanie do uczestnictwa w procesach rewitalizacji rozumianych jako animacja społeczności miejskich i ich organizacja wokół pozytywnych zmian urbanistycznych i społecznych.

Studenci kierunku przygotowują się do podjęcia najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju regionu wyzwań zawodowych. Dziś do wiodących idei programowych rozwoju w regionie, i na świecie, obok technologii i zrównoważonej gospodarki, zalicza się rozwój nowych i cennych dla przyszłości wartości, takich jak integracja społeczna, postawy kreatywne i innowacyjne, umiejętność działania w sieciach współpracy w oparciu o zasady partnerstwa i otwartości m.in. poprzez organizowanie znaczących wydarzeń kulturalnych, artystycznych i naukowych, tworzenie nowych przestrzeni i obiektów kultury wysokiej, turystyki i rekreacji, sieci partnerstw wywiedzionych z praktyk kulturowych i odwołujących się do wartości wymiany międzykulturowej. W wyniku tych działań cały region ma się stać obszarem posiadającym sieć współpracujących ze sobą instytucji kulturalnych i turystycznych, prowadzących wspólne działania edukacyjne, promocyjno – informacyjne oraz popularyzatorskie. Dlatego absolwenci kierunku przygotowują się szczegółowo do organizaowania i kierowania procesami:

 • socjalizacji do określonych kompetencji kulturowych,
 • stymulowania uczestnictwa w kulturze (dzięki nabytym kompetencjom i dzięki odpowiedniemu zarządzaniu regułami dostępowymi do treści i wytworów kulturowych),
 • zapewniania ciągłości wzorów kulturowych, zarówno w sferze kultury materialnej jak i duchowej,
 • oraz stymulowania i wspierania produkcji artystycznej.

Absolwenci kierunku to specjaliści uznający, że kultura buduje społeczność świadomą swojej tożsamości, kreatywną i otwartą, stymuluje rozwój gospodarczy – zwiększa atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców, inwestorów i turystów.
Taka polityka rozwojowa wymaga specjalistycznie wykształconej kadry edukatorów kulturalnych.

Praktyki i staże Praktyki i staże

W programie studiów II stopnia na kierunku edukacja kulturalna przewidziano w sumie pond 100 godzin praktyk i zajęc terenowych. Placówki, w których
można realizować praktykę:
Instytucje podlegające samorządom i/lub Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz
organizacje pozarządowe, m.in.:

 • domy kultury;
 • teatry;
 • muzea;
 • kina;
 • filharmonie;
 • teatry tańca;
 • biblioteki i czytelnie;
 • galerie miejskie;
 • ogniska artystyczne;
 • świetlice szkolne i środowiskowe
 • inne instytucje tworzące, upowszechniające, powielające i przetwarzające dobra i wartości kultury.
 • stowarzyszenia i organizacje pozarządowe związane z kulturą;
 • instytucje dobroczynne i fundacje promujące kulturę;
 • redakcje prasowe i radiowe, czy telewizyjne
 • oficyny wydawnicze
 • przedsiębiorstwa promujące film. itd. WYKAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ORGANIZACJI PRAKTYK:
 • Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
 • Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
 • Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego; Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
 • Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
 • Galeria Studencka #klatka#, Wydział Artystyczny
 • Biblioteka Miejska w Cieszynie, Biblioteka dla Dzieci; Oddział Biblioteki Publicznej w Cieszynie
 • Starostwo Powiatowe w Cieszynie; Biuro Promocji Zdrowia
 • Kino Piast w Cieszynie
 • Stowarzyszenie „Kultura na Granicy” , www.kinonagranicy.pl
 • Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy w Cieszynie,
 • Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego Muzeum Śląska Cieszyńskiego, inne.
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Edukacja kulturalna – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim trwają dwa lata (cztery semestry) i odbywają się w Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, na campusie przy ulicy Bielskiej 62.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Potencjalne możliwości zatrudnienia absolwenta kierunku edukacja kulturalna:

 • edukator/animator/mediator w muzeum;
 • edukator/mediator w galerii sztuki;
 • pedagog/animator teatralny;
 • edukator /animator w instytucjach upowszechniania kultury filmowej;
 • edukator/animator w instytucjach upowszechniania muzyki
 • edukator/animator w instytucjach upowszechniania tańca
 • edukator /animator kultury regionalnej, narodowej i współpracy międzynarodowej w obrębie instytucji, stowarzyszeń i grup
 • specjalista ds. kontaktów i komunikacji w instytucjach życia kulturalnego
 • animator w świetlicach i ośrodkach pracy pozaszkolnej
 • animator/mediator w lokalnych środowiskach twórczych
 • animator w domach i centrach kultury różnego szczebla
 • specjalista ds. programów edukacyjnych, animacyjnych i mediacyjnych na szczeblu administracji samorządowej
 • inicjator , organizator lub badacz lokalnego życia społeczno – kulturalnego
 • prowadzący własną działalność w ramach samodzielnych autorskich działań animacyjnych. Absolwent będzie przygotowany również do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

Wprowadzony do programu zakres zajęć pogłębiających dotychczasowe umiejętności badawcze (proseminarium, seminaria magisterskie, tutoring) oraz zajęć wymagających obserwacji, analizy i ewaluacji efektów przygotowują absolwenta kierunku do podejmowania poszukiwań badawczych a także, w uzasadnionych indywidualnie przypadkach, studiów pogłębiających zainteresowania badawcze absolwenta.

Kompetencje absolwenta pozwolą mu uczestniczyć aktywnie w badaniach naukowych a także podejmować własne inicjatywy w tym zakresie na potrzeby praktyki społeczno-kulturalnej. Przygotowanie to jest efektem programu studiów, w ramach których przewidziano indywidualną, tutorską opiekę nad studentem, pozwalającą pomóc mu w wyborze zajęć i działań badawczych w oparciu o jego zainteresowania, uzdolnienia, posiadane kompetencje i wcześniejsze doświadczenia oraz udział w badaniach pod opieką tutora.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  sekretariat pionu dydaktycznego, pokój 7a:

tel. 33 8546 113 , e-mail: justyna.staron@us.edu.pl

return to top