Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (filia w Cieszynie), studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie

Program kształcenia na tym kierunku spełnia wymagania umożliwiające absolwentom otrzymanie uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Tych uprawnień absolwent nie może uzyskać na innych kierunkach studiów.

NA RYNKU PRACY JEST BARDZO DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE NA NAUCZYCIELI W PRZEDSZOLACH I W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Studia są kierowane do osób zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela przedszkola (wszystkie grupy wiekowe), klas I-III w szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

O kierunku O kierunku

Celem studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowanie studenta do pełnienia roli kompetentnego nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji wychowawczych.

W toku 5-letnich studiów (10 semestrów) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna student realizuje moduły, obejmujące przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, które ujęte zostały w następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy; praca z dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki pedagogiczne.

Czynnikami znacząco podnoszącymi jakość kształcenia w ramach kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są: udział studentów w praktykach specjalistycznych, co umożliwia nabycie profesjonalnych kompetencji organizowania i realizowania procesów edukacyjnych oraz wychowawczych; rozwój naukowy i podjęcie dodatkowych działań na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym i innymi środowiskami naukowymi w ramach działających kół naukowych m.in. Studenckiego Koło Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zakładają współpracę z podmiotami zewnętrznymi takimi jak przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym i bliskim – metodyka edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia warsztaty terenowe. Potencjalne możliwości zatrudnienia absolwenta kierunku: nauczyciel przedszkola, nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych, w szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Specjalności Specjalności

W ramach kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nie są realizowane specjalności (nie sa przewidziane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450 – załącznik 2).

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do:

 • programu studiów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – stacjonarne studia, jednolite magisterskie

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/long/PP/W6-SMPP19.2024/

 • programu studiów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – niestacjonarne studia, jednolite magisterskie

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/long/PP/W6-NMPP19.2024/

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna student realizuje moduły, obejmujące przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, które ujęte zostały w następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy (angielski i francuski); praca z dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki pedagogiczne.

Studia wieńczy obrona pracy magisterskiej i uzyskanie dyplomu magistra.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Na studiach większy nacisk został położony – zgodnie z nowymi i obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli – na kształcenie praktyczne, co oznacza że efekty kształcenia ukierunkowane są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.
 • Atutem studiów pedagogicznych w Cieszynie jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, prezentująca wysoki potencjał naukowy i doświadczenie praktyczne, metodyczne, a która ustawicznie podejmuje doskonalenie zawodowe (większość nauczycieli akademickich uczestniczyło w wielogodzinnych szkoleniach z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, tutoringu, wzmacniania kompetencji społecznych, pracy ze studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
 • Nauczyciele akademiccy – zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Międzykulturowej oraz w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym Oddział w Cieszynie (funkcjonującym przy Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji – link: https://www.facebook.com/ptpcieszyn/) podejmują wraz ze studentami kierunku Pedagogika działania na rzecz popularyzowania i rozwoju osiągnięć nauk pedagogicznych.
 • Dodatkowo niektóre przedmioty mogą być prowadzone (w kontakcie i w trybie zdalnym) przez nauczycieli akademickich z zagranicy – zatrudnionych na umowę o pracę oraz jako „visiting profesor” – i z wykorzystaniem najczęściej języka angielskiego.
 • Studia na cieszyńskim wydziale należą do bardzo atrakcyjnych, biorąc pod uwagę przede wszystkim jego specyfikę. Przejawia się ona w tym, że jest widoczna interdyscyplinarność – w jednym miejscu działają i podejmują współpracę naukową przedstawiciele nauk społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia) i humanistycznych (nauki o kulturze, etnologia, filozofia) oraz środowisk artystycznych – muzycznych i plastycznych. W efekcie tej współpracy dochodzi do podejmowania projektów badawczych, organizacji spotkań naukowych, urządzania sesji artystycznych, wydarzeń kulturalnych – studenci nie tylko mogą uczestniczyć w cyklicznie odbywających się konferencjach pedagogicznych (Edukacja małego dziecka, Edukacja międzykulturowa, Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym), ale brać udział w interdyscyplinarnych wykładach w ramach corocznej Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych, a także uczestniczyć w koncertach (w Sali Kameralnej), w wystawach prac organizowanych w Galerii 36.6 oraz w Galerii Uniwersyteckiej, w której też odbywają się wernisaże, heppeningi, warsztaty, konkursy artystyczne. Tym imprezom towarzyszy szczególna atmosfera, również wzbogacająca życie kulturalne cieszyńskiej uczelni.
 • Studenci mogą również włączyć się w wiele dodatkowych aktywności, które zaprocentują w późniejszej pracy zawodowej i pod względem rozwoju wielu umiejętności interpersonalnych: 1) mogą uczestniczyć w powszechnych, corocznych wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego – działając w samorządzie studenckim reprezentują społeczność akademicką, dbają o jej sprawy, wykazują się inicjatywą i pomysłowością w organizacji imprez; 2) już studenci I roku studiów stacjonarnych mają możliwość zgłoszenia się do wzięcia udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – celem jest wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej oraz podniesienie kompetencji studentów/ek i nauczycieli akademickich; 3) mogą zgłosić się do Akademickiego Związku Sportowego UŚ Cieszyn, który daje uprawnienia do uczestnictwa w licznych sekcjach sportowych.
 • Kandydaci na studia, studenci i absolwenci mogą na bieżąco śledzić aktualności na temat wydarzeń naukowych, dydaktycznych na pedagogicznych kierunkach studiów, odwiedzając fanpage na Facebooku: Pedagogika Cieszyn-UŚmiechnięta Pedagogika https://www.facebook.com/USmiechnietaPedagogika
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

W większości zajęcia odbywają się w Budynku Głównym Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Bielska 62. Zajęcia o charakterze sportowym, artystycznym i lektoraty odbywają się w specjalistycznych pracowniach i salach (np. hala sportowa, sala baletowa) w innych budynkach stanowiących integralne części kampusu (ul. Bielska 62). Zajęcia praktyczne z metodyki wychowania przedszkolnego i metodyki edukacji wczesnoszkolnej odbywają się w placówkach przedszkolnych i szkolnych w najbliższym środowisku lokalnym.
Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna student realizuje moduły, obejmujące przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, które ujęte zostały w następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy (angielski i francuski); praca z dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki pedagogiczne.
Studia wieńczy obrona pracy magisterskiej i uzyskanie dyplomu magistra.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne ustala się obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 300 godzin: a) ZAJĘCIA TERENOWE pozwalające poznać pracę placówek pedagogicznych i możliwości ich wykorzystania we wsparciu rozwoju dziecka w I semestrze w wymiarze 30 godzin; b) ŚRÓDROCZNA PRAKTYKA SPECJALIZACYJNA – Metodyka wychowania przedszkolnego – zajęcia praktyczne w I, II, III semestrze studiów w łącznym wymiarze 75 godzin; c) ŚRÓDROCZNA PRAKTYKA SPECJALIZACYJNA – Metodyka edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia praktyczne w II, III, IV semestrze studiów w łącznym wymiarze 75 godzin; d) PRAKTYKA ZAWODOWA CIĄGŁA realizowana w wymiarze 120 godzin po II i IV semestrze studiów.

Praktyki są realizowane w przedszkolach i szkołach: śródroczne – w przedszkolach i szkołach środowisku lokalnym, ciągłe – w przedszkolach i szkołach wybranych przez studenta (który może skorzystać z listy placówek, z którymi wydział ma podpisaną umowę o współpracy).                                                            Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk pedagogicznych określają w każdym roku akademickim harmonogramy, regulamin i programy praktyk.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia dydaktyczne są realizowane na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – ulica Bielska 62 (mapa – link do Google Maps: https://www.google.pl/maps/place/Wydzia%C5%82+Sztuki+i+Nauk+o+Edukacji+Uniwersytetu+%C5%9Al%C4%85skiego/@49.7484393,18.6461691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471403f51416f613:0x623e85484a71a4b6!8m2!3d49.7484393!4d18.6483578).

Jest on unikatowy w skali całej uczelni i stanowi mocny akcent architektoniczny, urbanistyczny okolicznej zabudowy, wkomponowany w duży kompleks zieleni, sprzyjający nauce i relaksowi. W bliskim sąsiedztwie na jednej wspólnej przestrzeni zlokalizowane są sale wykładowe, stołówka, kawiarnia, strefa studenta, zmodernizowany basen, odnowiona hala gimnastyczna, akademiki (mapa Kampusu UŚ w Cieszynie: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Nieprzypisane/Mapa-kampusu-w-Cieszynie.pdf)

Na miejscu jest dostęp do biblioteki uniwersyteckiej (wypożyczalni, czytelni), w której znajdują się publikacje (książki, czasopisma) oraz elektroniczne bazy publikacji potrzebne na przygotowanie się do zajęć, a ponadto istnieje możliwość, aby Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zamówiła niezbędną publikację z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach (w skrócie CINiBA, która udostępnia zbiory gromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) oraz jest możliwość skorzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej (biblioteka umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych).

Infrastruktura uczelni przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kampus w Cieszynie – filmy:

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/kampus-cieszyn/

https://www.facebook.com/ptpcieszyn/posts/352119706900272?__cft__[0]=AZVDqPzw8xTm18I0l39HsKdcjTVbmaySQ0lTs6M8g6aBPxFwu3k2sScBo5jS8RGElOSkb5gkSLYBceWZtOs68SxMa7S41iN0uNFuE7ebVWUnzX_0NClRHqdede6VfnLAOwWEqIpP5F7Or-PDzJGBTMUHSQqMkRDeoKt3QZZhDp0f0A&__tn__=%2CO%2CP-R

Zajęcia praktyczne z metodyki wychowania przedszkolnego i metodyki edukacji wczesnoszkolnej odbywają się w placówkach przedszkolnych i szkolnych w najbliższym środowisku lokalnym.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, klas I-III w szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto może wykonywać pracę opiekuna dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Absolwent dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej lub środowiskowej, jest również w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego). Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie. Przykładowe wypowiedzi  studentów i absolwentów:

https://www.facebook.com/103538158480957/posts/369869465181157/?app=fbl

https://www.facebook.com/WSNEwCieszynie/videos/863622020799565/

https://fb.watch/cW38IqbLrX/

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 1. Bielska 62

43-450 Cieszyn

agnieszka.kmiotek@us.edu.pl  (33 85 46 112), justyna.staron@us.edu.pl (33 85 46 113)

return to top