Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendia naukowe dla doktorantów – otwarte konkursy

OPUS 18 - nauki chemiczne - Strategia APEX w syntezie funkcj(...) OPUS 18 - nauki chemiczne - Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4- diarylo-1,3- butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych [...]

Nazwa jednostki realizującej projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko dla doktoranta – stypendysty w dyscyplinie nauki chemiczne

Liczba stypendiów: 2

Zadania stypendysty to realizacja jednego z wątków projektu, a mianowicie: a) synteza dienów i dienofili, tj. pochodnych perylenu, acetylenu i 1,3-butadiynu; b) wykonywanie reakcji cykloaddycji oraz cykloaddycji-cykloizomeryzacji z wykorzystaniem reagentów z wątku (a) oraz reagentów handlowych; c) wykonywanie pomiarów fizykochemicznych dla reagentów i produktów; d) selekcja zsyntezowanych nanografenów do badań pre-aplikacyjnych; e) opracowywanie wyników badań, w tym udział w przygotowanou publikacji naukowych.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4- diarylo-1,3- butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych: nowe domino Diels-Alder cykloaddycja-cykloaromatyzacja”, UMO-2019/35/B/ST4/00115, PW-2004-103)  (tytuł i numer projektu) pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Krompca.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 2500 zł netto lub brutto (stypendium może być realizowane w formie stypendium naukowego dla osoby będącej już doktorantem lub jako stypendium doktoranckie)

Dokumenty należy złożyć do 15.09.2020 na adres e-mail: stanislaw.krompiec@us.edu.pl

szczegóły_projektu

OPUS 17 - nauki fizyczne - Korelacja między ograniczoną ro(...) OPUS 17 - nauki fizyczne - Korelacja między ograniczoną rozmiarowością i odziaływaniami z powierzchnią i ich wpływ na dynamikę molekularną materiałów ograniczonych przestrzennie dwuwymiarowo

Nazwa jednostki realizującej projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko dla doktoranta – stypendysty w dyscyplinie nauki fizyczne

Doktorant będzie zaangażowany w prowadzenie badań FTIR i Ramana w układach ograniczonych przestrzennie, aby uzyskać wgląd w wewnątrzcząsteczkową dynamikę i interakcję między substratem a matrycą.

Badania będą prowadzone w ramach projektu OPUS 17 NCN: „Korelacja między ograniczoną rozmiarowością i odziaływaniami z powierzchnią i ich wpływ na dynamikę molekularną materiałów ograniczonych przestrzennie dwuwymiarowo. Czy rozmiar zastosowanego ograniczenia przestrzennego ma znaczenie?”, UMO-2019/33/B/ST3/00500 pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Tarnackiej, prof. UŚ.

Wysokość stypendium: 3500 zł netto

Dokumenty należy złożyć do 20.09.2020 na adres e-mail: magdalena.tarnacka@us.edu.pl

szczegóły_projektu

Stypendia naukowe dla doktorantów - informacje ogólne

Doktoranci szkół doktorskich i studiów doktoranckich mogą uczestniczyć w konkursach na stypendia naukowe finansowane ze środków zewnętrznych, takich jak granty NCN, czy projekty NCBiR i NAWA.

Na tej stronie publikowane są informacje o konkursach ogłaszanych na Uniwersytecie Śląskim i na innych uczelniach, o ile kierownicy projektów dostarczą nam takie ogłoszenia. Zachęcamy kierowników konkursów do kontaktu ze Szkołą Doktorską UŚ: szkola.doktorska@us.edu.pl.

Biuro Szkoły doktorskiej odpowiedzialne jest za publikowanie informacji na niniejszej stronie, a także za organizację konkursów na stypendia doktoranckie. Za organizację konkursów na stypendia naukowe odpowiedzialni są kierownicy projektów i Dział Nauki i Badań – Zespół projektów badawczych krajowych.

Czym różni się stypendium naukowe od stypendium doktoranckiego?

Stypendium doktoranckie w nowym prządku tzw. Ustawy 2.0 to stypendium, które otrzymuje każdy doktorant w szkole doktorskiej przez cztery lata kształcenia. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Stypendium może być finansowane ze środków uczelni (doktoranci rekrutowani w trakcie podstawowej rekrutacji) lub ze środków zewnętrznych, takich jak granty. Niektóre programy grantowe, takie PRELUDIUM-BIS NCN, finansują wyłącznie stypendia doktoranckie. Więcej o stypendium doktoranckim.

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim ogłasza swoje konkursy na stypendia doktoranckie na swojej stronie internetowej.

Stypendium naukowe to rodzaj wynagrodzenia, które otrzymują osoby zaangażowane w pracę naukową w ramach grantów i innych projektów. W zależności od konkursu mogą różnić się wysokością, czasem trwania i grupą docelową (mogą być przeznaczone np. dla studentów i doktorantów).

W szczególnych przypadkach stypendium naukowe może zostać uznane za stypendium doktoranckie i albo zastąpić obecnie wypłacane doktorantowi stypendium doktoranckie, albo stać się podstawą do przyjęcia do szkoły doktorskiej osoby, która wygra taki konkurs stypendialny. Wymaga to uzgodnienia między kierownikiem projektu a dziekanem Szkoły Doktorskiej lub Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej UŚ przed ogłoszeniem konkursu i przeprowadzeniem rekrutacji.

return to top