Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Informacje o otwartych naborach na miejsca stypendialne w ramach grantów i programów stypendialnych

PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Rekonstrukcja historycznych (...) PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Rekonstrukcja historycznych (V wiek p.n.e. – XIX wiek n.e.) metod wytopu metali na terenie Polski

Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: doktorant w dyscyplinie nauki o Ziemi

Stypendium dotyczy badań odpadów hutniczych z terenu Polski. celem badań jest rekonstrukcja metod wytopu metali w okresie od V wieku p.n.e. do XIX wieku n.e. Badania będą prowadzone w ramach projektu Preludium-BIS, finansowanego z funduszy NCN, pt.: „Rekonstrukcja historycznych (V wiek p.n.e. – XIX wiek n.e.) metod wytopu metali na terenie Polski” (UMO-2019/35/O/ST10/00313) pod kierownictwem prof. dr. hab. Aleksandry Gawęda.

Wysokość stypendium: 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej

Dokumenty należy złożyć do 15.08.2020 na adres e-mail: aleksandra.gaweda@us.edu.pl

 

Szczegóły ogłoszenia

PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Biomorfodynamika stoków zal(...) PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznych

 Stanowisko: doktorant – stypendysta w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku.

Jednostka realizującej projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka kształcenia doktoranta: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Doktorant-stypendysta będzie aktywnie wspierał działania Zespołu Badawczego Biomorfodynamiki Geoekosystemów Górskich poprzez realizację projektu doktorskiego. Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za systematyczne prowadzenie badań, opracowanie wysokiej jakości wyników studiów własnych, ich publikację i prezentację na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Szczegóły ogłoszenia

 

 Position: PhD student in Earth Sciences discipline

Unit of the project realization: Faculty of Natural Sciences – University of Silesia in Katowice

Unit realizing the PhD student education: Doctoral School at the University of Silesia in Katowice

A PhD student, through his/her work on the PhD project, will actively support the main scientific aims of Biomorphodynamics of Mountain Geoecosystem Research Team. A PhD student will be responsible for systematic research and production of high-quality results, their publication and presentation during domestic and international conferences.

Research will be carried out in the frame of the project of Preludium-BIS, financed from NCN sources, entitled: „BIOFORCLIM – biomorphodynamics of forested hillslopes driven by forest ecosystem disturbances due to hurricane wind events and their relation to changing climate conditions ” (number 2019/35/O/ST10/00032) under supervision of Łukasz Pawlik, PhD, associate professor.

Project details

Aktualne ogłoszenie o naborze w ramach podstawowych miejsc stypendialnych w otwartym, międzynarodowym konkursie rekrutacyjnym znajdują się w zakładce Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021.

return to top