Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendium doktoranckie na studiach doktoranckich

 1. Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres 12 miesięcy.
 3. W roku akademickim 2019/2020 wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim wynosi 1470 zł.
 4. Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będą w dalszym ciągu zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, a także nie będą pomniejszane o składki na ubezpieczenie społeczne.
 5. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie.
 6. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.
 7. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
 8. W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje się wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 1. Zgodnie z art. 286. ust. 1. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) doktoranci, wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego na zasadach dotychczasowych.
 2. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Liczbę ułamkową zaokrągla się w dół do jedności.
 3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej jest przyznawane na okres 12 miesięcy.
 4. Szczegółowe zasady wyłaniania uprawnionych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie.
 5. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

return to top