Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej

 1. Każda osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej, nieposiadająca stopnia naukowego doktora, otrzymuje stypendium doktoranckie.
 2. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi:
  • 37% wynagrodzenia profesora – od początku kształcenia do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa. W  2023 r. wynagrodzenie profesora to 7210 zł brutto. Zatem kwota stypendium doktoranckiego wynosi 2667,70 zł brutto czyli ok. 2367,32 zł netto.
  • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena okresowa zakończona wynikiem pozytywnym. W 2023 roku stypendium doktoranckie po ocenie śródokresowej wynosi 4109,70 zł brutto czyli ok. 3646,95 zł netto.
 3. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w pkt 2.
 4. Stypendia są zwolnione z podatku, ale podlegają składce emerytalnej, rentowej i wypadkowej.
 5. Łączny okres otrzymywania stypendium w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
 6. Do okresu, o którym mowa w pkt 5, nie wlicza się okresu zawieszenia. Kształcenie, na wniosek doktoranta, może być zawieszone na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 7. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym, że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o którym mowa w pkt 2, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 8. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia, przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
 9. Stypendium doktoranckie może ulec zwiększeniu w przypadku posiadania przez uczelnię odpowiednich środków finansowych i może być też różnicowane ze względu na osiągnięcia poszczególnych doktorantów.

return to top