Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

05.08.2020 - 11:22, aktualizacja 05.08.2020 - 11:23
Redakcja: nk

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

zdaję sobie sprawę, że wielu z Was (chciałbym, żeby wszyscy!) niecierpliwie oczekuje powrotu na naszą uczelnię. I ja nie mogę się doczekać, kiedy to nastąpi. Niestety, dane o nowych zachorowaniach w Polsce i na świecie zmuszają do bardzo ostrożnych planów przywrócenia kontaktowego kształcenia. Troska o nasze wspólne zdrowie sprawia, że przygotowujemy różne scenariusze, także na wypadek poprawy sytuacji epidemiologicznej, uznając jednak, że kształcenie zdalne będzie prawdopodobnie podstawową formą edukacji w nadchodzącym semestrze. 

W związku z tym uprzejmie informuję o następujących założeniach dotyczących organizacji studiów na  Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2020/2021, w szczególności w semestrze zimowym:

1. Nadal obowiązują rygorystyczne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie prowadzenia zajęć kontaktowych (https://www.gov.pl/attachment/add97c72-cd87-425c-a346-945524e59e09), co oznacza, że większość zajęć w najbliższym semestrze będzie prowadzona
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. A zatem:

a) wszystkie wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe byłyby realizowane w sposób zdalny;

b) w formie zdalnej byłyby prowadzone także ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria, zajęcia tutoringowe, z zastrzeżeniem niżej opisanych przypadków;

c) w formie kontaktowej odbywałyby się następujące rodzaje zajęć: laboratoria, ćwiczenia terenowe, praktyki i warsztaty, chyba, że istnieje możliwość realizacji całości lub części efektów kształcenia w formie zdalnej lub odpowiednio łączącej formę zdalną i kontaktową.

2. Nasz szczególny niepokój budzi sytuacja, w której studenci pierwszego roku nie będą mogli doświadczyć rzeczywistego studiowania w murach uczelni, razem koleżankami i kolegami, w obecności i pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Aby chociaż w części zapewnić Państwu rzeczywistą obecność w Uniwersytecie, poznanie środowiska oraz integrację ze wspólnotą akademicką, zakładamy, że na każdym kierunku studiów wybrane zajęcia będą prowadzone w formie kontaktowej. Szczegółowe decyzje w tej kwestii podejmą i ogłoszą władze poszczególnych wydziałów.

3. Główna inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października, natomiast po niej nastąpią inauguracje na każdym wydziale. Wszystkie wydarzenia będą transmitowane on-line. Na początku roku akademickiego zostaną zorganizowane dla Państwa szkolenia on-line z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo dla studentów pierwszych lat studiów zostaną zorganizowane specjalne szkolenia i kilkudniowy program adaptacyjny w formie zdalnej. W związku z tym początek zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszych lat planuje się na 12 października, a dla pozostałych roczników na 5 października br.

4. Rekomendowane narzędzia informatyczne do realizacji zajęć zdalnych:

  • platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams, Skype dla Firm);
  • platforma Moodle.

Studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą ustalić indywidualnie z prowadzącym zajęcia tryb nagrywania.

5. Każdy prowadzący zajęcia ma obowiązek prowadzenia zdalnych konsultacji dla Państwa w czasie rzeczywistym, w ustalonym terminie, z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa wyżej, w wymiarze min. 45 min. tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu terminów ze studentami możliwe jest prowadzenie konsultacji w siedzibie Uczelni, z zachowaniem powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

6. Do 20 września 2020 r. ci z Państwa, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w formie kontaktowej, winni zgłosić to w dziekanacie, podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, kierunek studiów i numer albumu. W razie zaistnienia okoliczności wyłączających udział w zajęciach kontaktowych mogą Państwo dokonywać zgłoszenia także w trakcie semestru. Zdalny kontakt z dziekanatami: https://us.edu.pl/student/zdalny-kontakt-z-dziekanatami-spnjo-oraz-cwfis/.

7. W trosce o umożliwienie wszystkim studentom  odbycia sesji egzaminacyjnej oraz realizacji zajęć dydaktycznych w niezakłócony sposób, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego powstały stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej. Stanowiska zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający odbycie zajęć i egzaminów w formie zdalnej. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania ze sprzętu są dostępne pod adresem: https://us.edu.pl/student/komunikaty/stanowiska-komputerowe-na-wydzialach/.

8. Zakwaterowanie w akademikach: zamiar zamieszkania w lipcu, sierpniu i wrześniu zgłasza się u kierownika/administratora danego akademika, bez potrzeby składania wniosków. Prawo zakwaterowania przysługuje osobom przestrzegającym zasad przebywania i nieposiadającym zaległości w opłatach za DS. Podanie na nowy rok akademicki (własnoręcznie podpisane) najlepiej przesłać do dziekanatu mailem w formie skanu lub zdjęcia (ew. listem poleconym), wniosek pobiera się ze strony internetowej https://us.edu.pl/student/wzory-drukow-dla-studentow/. Nowo przyjęci studenci składają podania o akademik po dokonaniu wpisu na studia.

Z uwagi na tegoroczne przesunięcie rekrutacji wszystkie wnioski będą rozpatrywane dopiero we wrześniu. Informacja o przyznaniu miejsca znajdzie się na indywidualnym koncie studenta w systemie USOSweb, w module „Akademiki”.

Uwaga: w domach studenckich obowiązują epidemiczne zasady dystansu społecznego i higieny, osoby niestosujące się do nich mogą być pozbawione miejsca.

9. Świadczenia: wszystkie rodzaje świadczeń są przyznawane na wniosek studenta. Wypełnione w systemie USOS wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnością lub o zapomogę należy złożyć wraz z wymaganą dokumentacją w dziekanacie (osobiście lub listem poleconym) do 10. dnia danego miesiąca. Świadczenia stypendialne przyznawane są na semestr. W przypadku złożenia wniosku do 10. dnia danego miesiąca świadczenie wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie – od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc. Zapomoga przysługuje studentowi dwa razy w ciągu całego roku akademickiego.

Trwają pracę nad elektronicznym wnioskiem o przyznanie stypendium rektora; będzie można wypełnić go w systemie USOSweb i złożyć w dziekanacie do 15 października lub, w przypadku gdy studia (II stopnia) rozpoczynają się od semestru letniego, do 30 marca.

Informacja o terminie składania wniosku o stypendium ministra ukaże się na stronie uczelni w odrębnym komunikacie.

Uwaga: obecne przepisy ustawowe związane z epidemią, dopuszczające e-mailowy tryb składania dokumentów stypendialnych, nie obejmują nowego roku akademickiego. O ewentualnych nowych regulacjach będą Państwo informowani na bieżąco.

Szanowni Państwo, powyższe założenia zostały przygotowane w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i analizę przebiegu epidemii. Jedno i drugie na pewno będzie ulegać zmianie, dlatego musimy być przygotowani na elastyczne działania także w trakcie semestru.
Na razie życzę Państwu, by wakacje przebiegały zdrowo i bezpiecznie. Drodzy Studenci, tęsknimy za Wami!

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Rektor elekt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kadencji 2020-2024

Prorektor ds. kształcenia i studentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach

return to top