Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Najważniejsze akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst ujednolicony) /źródło – ISAP Kancelarii Sejmu RP/
Jest to dokument obowiązujący w stosunku do wszystkich szkół wyższych w naszym kraju. Zawarte są w nim m.in.: przepisy dotyczące powstawania i likwidacji uczelni, modelu kariery akademickiej, pomocy materialnej, organizacji studiów, praw i obowiązków studentów, samorządu i organizacji studenckich oraz postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.

Statut Uniwersytetu Śląskiego
Statut jest dokumentem regulującym organizację i działanie Uniwersytetu. Zawiera m.in. przepisy określające: ustrój, strukturę i organizację Uczelni oraz wybór jej organów.

Regulamin Studiów
Regulamin to studencka konstytucja, zawierająca przepisy regulujące prawa i obowiązki studentów w Uczelni, sposób uzyskiwania zaliczeń i podchodzenia do egzaminów oraz kwestie, takie jak: indywidualna organizacja studiów, indywidualny tok studiów, awanse, wpisy warunkowe, urlopy dziekańskie, egzaminy komisyjne.

Wróć do toku studiów

return to top