Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Missions imPOSSIBLE, czyli trudne sytuacje w procesie studiowania

Stając się członkiem wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, powinieneś znać zakres praw i obowiązków wynikających z obowiązujących na uczelni aktów prawnych. Warto mieć również świadomość trudnych sytuacji, które mogą Cię spotkać, sposobów reagowania na nie oraz następujących konsekwencji, jeśli to Ty posuniesz się do nieprzepisowych zachowań. 

Poniżej znajdziesz garść informacji na temat zachowań kwalifikujących się pod odpowiedzialność dyscyplinarną, trudnych sytuacji, które mogą Cię spotkać, a także sposobów reagowania i radzenia sobie w nich.

Czym jest odpowiedzialność dyscyplinarna i jakich sytuacji dotyczy?

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci i doktoranci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta/doktoranta. Studenci i doktoranci powinni być świadomi, że swoją uczelnię reprezentują również w czasie wolnym od zajęć i poza kampusem uniwersyteckim, także w internecie.

Zachowania podlegające pod odpowiedzialność dyscyplinarną:

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ I STALKING 

Zgodnie z polskim prawem nękanie za pośrednictwem elektronicznych nośników przesyłania informacji jest przestępstwem. Zgodnie z art. 190a § 1 Kodeksu karnego: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Co możesz zrobić?

  • zgłosić sprawę na policję;

 

 • zachować wszelkie wiadomości – będą stanowić materiał dowodowy w późniejszym postępowaniu dyscyplinarnym (jeżeli dotyczą członka wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego) lub w postępowaniu karnym;
 • pisemnie powiadomić o tym fakcie rektora uczelni;
 • skonsultować się z rzecznikiem praw studenta i doktoranta (rps@us.edu.pl) – konsultacja jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością uruchamiania procedur;

 

ZACHOWANIA AGRESYWNE

Zachowania agresywne to takie, które prowadzą do dezorganizacji zajęć. Mogą przybierać formę fizycznych manifestacji agresji (uderzanie w ławkę, rzucanie przedmiotami, trzaskanie drzwiami) lub manifestacji werbalnych (groźby, hejt, głośne rozmowy niezwiązane z tematyką zajęć). Ważna jest również świadomość występowania biernej agresji, wyrażającej się poprzez ignorowanie treści zajęć (np. w postaci czytania książki lub przeglądania zawartości internetu w telefonie komórkowym).

Co możesz zrobić?

 • jeśli istnieje możliwość bezpośredniego zagrożenia życia i/lub zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, oraz powiadomić ochronę budynku o zaistniałej sytuacji;
 • zadbać o bezpieczeństwo własne i osób w najbliższym otoczeniu, zapewniając sobie drogę ucieczki, a jeśli to niemożliwe, odseparować się od agresywnej osoby, wykorzystując np. krzesło czy stolik;
 • poprosić innych o pomoc w opanowaniu sytuacji, zwracając się do konkretnych osób, a w razie konieczności wezwać odpowiednie służby, takie jak: ochrona, policja, pogotowie ratunkowe (numer alarmowy 112);
 • zachować spokój, lecz równocześnie wyraźnie i stanowczo wyrazić brak przyzwolenia na agresywne zachowania, unikać jednak kierowania krytycznych uwag wobec osoby agresywnej.

DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE

Dyskryminacja to niesprawiedliwe, krzywdzące, gorsze traktowanie osoby lub grupy osób w porównaniu do innych ze względu na określoną cechę. Powodem dyskryminacji są najczęściej: płeć, wiek, rasa, niepełnosprawność, orientacja seksualna, cechy fizyczne, religia, przynależność do grupy etnicznej, narodowej lub społeczno-kulturowej, przekonania polityczne albo inne, a także status materialny, pochodzenie społeczne czy różne pojawiające się okoliczności.  

Co możesz zrobić?

 • zwrócić uwagę osobie dyskryminującej, że zachowuje się niewłaściwie, natomiast jeśli jesteś świadkiem powtarzających się aktów dyskryminacji ze strony nauczyciela akademickiego, należy powiadomić o tym dyrektora kierunku lub prodziekana ds. kształcenia i studentów;
 • pisemnie powiadomić o tym fakcie rektora uczelni;
 • skonsultować się z rzecznikiem praw studenta i doktoranta (rps@us.edu.pl) – konsultacja jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością uruchamiania procedur;
 • skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej (psycholog@us.edu.pl).

 

MOLESTOWANIE SEKSUALNE 

Zgodnie z ustawą o równym traktowaniu i kodeksem pracy przez molestowanie seksualne rozumie się każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.  

Co możesz zrobić?

 • w sytuacji bezpośredniego zagrożenia natychmiast powiadomić pracowników ochrony lub służby ratownicze oraz policję (numer alarmowy 112);
 • pisemnie powiadomić o tym fakcie rektora uczelni; 
 • skonsultować się z rzecznikiem praw studenta i doktoranta (rps@us.edu.pl) – konsultacja jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością uruchamiania procedur;
 • skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej (psycholog@us.edu.pl).

 

TRUDNE SYTUACJE

ZABURZENIA PSYCHICZNE 

Zaburzenia psychiczne definiujemy jako takie zjawiska i zachowania, które w poważnym stopniu zagrażają dobru osoby, u której występują, lub społeczności, do której ona należy. Stanowią one istotne odchylenie od normy. Zachowania takie można określić jako nietypowe, uciążliwe, nieuzasadnione i nieadaptacyjne.

Uniwersytet Śląski oferuje następujące formy wsparcia:

 • bezpłatne konsultacje psychologiczne i (w uzasadnionych przypadkach) również konsultacje psychiatryczne. Aby umówić się na konsultację psychologiczną, wystarczy napisać e-mail na adres psycholog@us.edu.pl
 • w sytuacji, w której problemy natury psychologicznej utrudniają lub wręcz uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w procesie kształcenia, może on skorzystać z indywidualnego dostosowania studiów (IDS) lub urlopu zdrowotnego. 

Ponadto w sytuacji kontaktu z osobą przeżywającą trudności psychologiczne: 

 • w okolicznościach zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999, i poinformować operatora o psychicznym podłożu problemu. Jeśli to możliwe, warto towarzyszyć takiej osobie do czasu przyjazdu służb ratowniczych;
 • można przekazać informację o bezpłatnej pomocy udzielanej w poradni zdrowia psychicznego czy zakładzie opieki zdrowotnej, jeśli jest tam lekarz psychiatra (by skorzystać z pomocy psychiatry w ramach NFZ, nie trzeba mieć skierowania – skierowanie do psychologa może natomiast wystawić psychiatra lub lekarz rodzinny), ośrodkach oferujących pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, izbach przyjęć przy szpitalnych oddziałach psychiatrycznych;
 • można poinformować o bezpłatnym Kryzysowym Telefonie Zaufania (116 123) albo zgłosić się do Centrum Interwencji Kryzysowej w swoim mieście.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Każdy student pierwszego roku musi odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, które kończy się wpisem do indeksu. Szkolenie BHP odbywa się w całości w formie online i jest dostępne pod adresem: us.edu.pl/student/studia/obowiazkowe-szkolenia

Jeśli masz do czynienia z nieprawidłowościami związanymi z BHP: 

 • zgłoś ten fakt prowadzącemu zajęcia lub innemu pracownikowi uczelni. Pracownik w razie wypadku zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy, a także do powiadomienia swojego przełożonego oraz Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej o sytuacji, jaka miała miejsce;
 • jeśli istnieje możliwość bezpośredniego zagrożenia życia i/lub zdrowia, niezwłocznie powiadom odpowiednie służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, oraz powiadom ochronę budynku o zaistniałej sytuacji.
return to top