Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Konkurs na miejsce stypendialne – nauki biologiczne

19.05.2021 - 13:07 aktualizacja 22.07.2021 - 16:52
Redakcja: Ryszard Knapek
Tagi: embriologia zwierząt, histologia, nauki biologiczne

Struktura, funkcjonowanie oraz ewolucja jajników dżdżownic i pokrewnych im pierścienic – badania mikroskopowe i molekularne

Kierownik projektu badawczego OPUS19 pt. „Struktura, funkcjonowanie oraz ewolucja jajników dżdżownic i pokrewnych im pierścienic – badania mikroskopowe i molekularne” (2020/37/B/NZ4/00560), prof. dr hab. Piotr Świątek, ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysta/Doktorant w ramach tego projektu.

Projekt jest realizowany w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegóły tego konkursu wraz z wymaganiami, opisem zadań, zakresem obowiązków, warunkami zatrudnienia i informacjami dodatkowymi zamieszczono poniżej oraz ogłoszono na stronie Narodowego Centrum Nauki:

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=186231

Termin składania ofert: 11 czerwca 2021, 23:59 Forma składania ofert: elektronicznie, w postaci plików PDF na adres e-mail: piotr.swiatek@us.edu.pl

Kierownik projektu zastrzega sobie możliwość rozmów kwalifikacyjnych (on-line) w terminie po uzgodnieniu z kandydatami.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.09.2021 r.

img

Wymagania

1. Tytuł magistra (lub równoważny) – ukończenie uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia) lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w jednostkach naukowych i uczelniach wyższych na kierunku biologia, biotechnologia lub kierunku pokrewnym, lub status doktoranta w szkole doktorskiej, lub uczestnictwo w studiach doktoranckich lub status studenta I lub II roku studiów magisterskich na w/w kierunkach.

2. Zainteresowanie pracą naukową w obszarze morfologii, histologii i ultrastruktury tkanek zwierząt bezkręgowych (pierścienic) z zastosowaniem metod mikroskopowych. Zainteresowanie pracą w zakresie pozyskania DNA, amplifikacji i sekwencjonowania wybranych genów pierścienic.

3. Wiedza i umiejętności w pracy badawczej z wykorzystaniem technik badawczych stosowanych w histologii i embriologii zwierząt.

4. Podstawowe umiejętności obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach histologicznych tj. mikroskopu świetlnego, mikroskopu stereoskopowego oraz mikrotomu.

5. Podstawowe umiejętności w technikach wykorzystywanych do pozyskania DNA i jego amplifikowania (technika PCR).

7. Dobra praktyczna znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentacje referatów z zakresu biologii rozwoju zwierząt.

8. Ogólne kompetencje – kreatywność, samodzielność naukowa, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole naukowym.

Kandydat powinien ponadto spełniać wymagania formalne dotyczące stypendiów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Opis zadań

Stypendysta/Doktorant będzie uczestniczyć zadaniach badawczych związanych z analizami mikroskopowymi układów rozrodczych pierścienic, szczególnie jajników, oraz w wykonaniu analiz molekularnych polegających docelowo na pozyskaniu sekwencji DNA wybranych genów jądrowych i mitochondrialnych. Badania te są prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu OPUS 19 o numerze rejestracyjnym 2020/37/B/NZ4/00560 pt. „Struktura, funkcjonowanie oraz ewolucja jajników dżdżownic i pokrewnych im pierścienic – badania mikroskopowe i molekularne”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Piotr Świątek.

Zadania badawcze:

1. Przygotowanie badanych tkanek (jajników) do analiz mikroskopowych, tj. sekcjonowanie dżdżownic, utrwalenie tkanek, przygotowanie ich do odpowiednich technik mikroskopowych, np. przygotowanie bloczków z żywic epoksydowych i/lub akrylowych.

2. Wykonanie skrawków półcienkich i ultracienkich badanych jajników przy użyciu mikrotomów.

3. Wykonanie barwień uzyskanych skrawków i ich analiza w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Interpretacja i obróbka uzyskanych wyników.

4. Wykonanie analiz badanych tkanek w mikroskopie fluorescencyjnym przy zastosowaniu odpowiednich fluorochromów.

5. Przygotowanie materiału biologicznego i jego analiza w skaningowym mikroskopie elektronowym.

6. Pozyskanie DNA i jego amplifikacja. Udział w analizie pozyskanych sekwencji DNA.

Zakres obowiązków Stypendysty/Doktoranta:

1. Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie w zakresie badań histologicznych i ultrastrukturalnych dżdżownic oraz ich analiz molekularnych (w ramach wskazanych zadań badawczych),

2. Przygotowywanie prezentacji w celu opisu postępów badań oraz manuskryptów dotyczących wyników tych badań,

3. Prezentacja wyników badań na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych.

Szczegóły formalne

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 11 czerwiec 2021, 23:59

Forma składania ofert: elektronicznie, w postaci plików PDF na adres e-mail: piotr.swiatek@us.edu.pl

Warunki zatrudnienia

  1. Stypendium w wysokości 3000 PLN miesięcznie wypłacane przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 24 miesiące.
  2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.09.2021 r.
  3. Uczestnictwo w procedurze rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2021. W przypadku zakwalifikowania, rozpoczęcie studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego z dn. 01.10.2021 r. wraz z uzyskaniem pełnych praw doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Warunek ten nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia.

Dodatkowe informacje

1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

a. podanie, którego adresatem jest: prof. dr hab. Piotr Światek, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice, Bankowa 9, e-mail: piotr.swiatek@us.edu.pl;

b. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu, który zawiera oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów w trakcie studiów; lub poświadczenie stwierdzające, że kandydat jest studentem I lub II roku studiów magisterskich,

c. list motywacyjny zawierający ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie;

d. życiorys naukowy opisujący posiadane umiejętności, w tym doświadczenie w pracach laboratoryjnych w zakresie histologii i embriologii zwierząt oraz zawierający informacje o:

– znajomości podstawowych metod mikroskopowych i molekularnych,

– aktywnym udziale w kołach i organizacjach naukowych, konferencjach naukowych, praktykach i kursach naukowych, itp.

– ewentualnym autorstwie lub współautorstwie w publikacjach/doniesieniach naukowych, wyróżnieniach, nagrodach i stypendiach itp.;

e. mile wiedziane są dane kontaktowe 2 osób, ze stopniem co najmniej doktora nauk biologicznych, mogących udzielić referencji oraz wskazać jaką rolę pełnili we współpracy naukowej z kandydatką/kandydatem.

f. w podaniu Kandydat(ka) jest zobligowany/a do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”).

2. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: piotr.swiatek@us.edu.pl, (temat wiadomości: Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant) do 1 czerwca 2021, 23:59

3. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

 

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Prorektora ds. nauki i finansów prof. dr hab. Michała Daszykowskiego. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki) z dnia 14 marca 2019 r.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów oraz prowadzenia (przynajmniej części) rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

return to top