Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program kształcenia

Rozpoczynając kształcenie doktorant zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z obowiązującym programem kształcenia.

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 479 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku.

Link: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/6902/5/

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 342 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Link: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/6058/5/

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

Uchwała nr 219 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 listopada 2021 r.

link: https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/5412/5/

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 389 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2019 roku.

Link: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/3264/5/

Cykl kształcenia w Szkole Doktorskiej

Kształcenie w Szkole Doktorskiej ma zindywidualizowany charakter. Doktoranci wybierają zajęcia zgodnie z przypisanym do nich programem kształcenia. Samodzielnie decydują m.in. o wyborze tutorów i zajęć fakultatywnych, a także o czasie realizacji niektórych zajęć (to ostatnie nie dotyczy programu 2019/2020). Swoje indywidualne potrzeby wpisują w czteroletni cykl kształcenia, na który składają się poniżej opisane „kamienie milowe”.

Do końca I roku

 • wniosek o powołanie promotora (promotorów/promotora i promotora pomocniczego) do 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia – szczegóły
 • realizacja zajęć wymaganych programem kształcenia
 • przygotowanie i złożenie Indywidualnego planu badawczego – szczegóły
 • możliwość przystąpienia do wspólnego program kształcenia z zagranicznymi partnerami (zobacz: Uniwersytet Sapienza w Rzymie)

Ocena śródokresowa po II roku kształcenia

 • realizacja zajęć wymaganych programem kształcenia
 • złożenie wniosku grantowego
 • prezentacja projektu przed radą naukową instytutu i ocena komisji ewaluacyjnej – szczegóły

Do końca III roku kształcenia

 • zagraniczny staż naukowy lub udział w zagranicznej konferencji naukowej

Do końca IV roku kształcenia

 • realizacja zajęć przewidzianych programem kształcenia
 • realizacja trzech cykli tutorskich – szczegóły
 • seminarium obszarowe – szczegóły
 • możliwość wydłużenia terminu złożenia rozprawy na warunkach opisanych w Regulaminie SD
 • złożenie rozprawy doktorskiej – szczegóły

Indywidualne aspekty kształcenia

Obok zajęć organizowanych przez Szkołę Doktorską doktorant ma zadania, których organizacja i planowanie leży po jego stronie, we współpracy z promotorem.

Seminarium doktorskie

Doktorant realizuje swoje seminarium doktoranckie z promotorem (promotorami). Termin, miejsce i sposób realizacji seminarium ustalany jest indywidualnie. Promotor może część pracy w ramach seminarium zaplanować z promotorem pomocniczym.

Seminarium zaliczane jest w cyklu rocznym. Zakończenie czwartego roku seminarium następuje na podstawie złożenia rozprawy doktorskiej.

img

Złożenie wniosku o finansowanie z zewnętrznych źródeł (grant)

Każdy doktorant zobowiązany jest do tego, aby ubiegać się o zewnętrzne finansowanie swoich badań. Żeby wesprzeć to działanie, SD organizuje zajęcia Planowanie i realizacja projektu badawczego. Zajęcia powinny być zaliczone do oceny śródokresowej, a ich zaliczenie polega na złożeniu wniosku grantowego. Przedłużenie terminu dla tego obowiązku wymaga uzasadnienia.

Z tego obowiązku mogą być zwolnieni doktoranci, którzy mają zapewnione pełne środki na badania (na przykład jako uczestnicy grantów), a także wykażą się doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków.

Typ grantu oraz termin złożenia wniosku doktorant podaje w Indywidualnym planie badawczym.

img

Umiędzynarodowienie badań

Do końca trzeciego roku kształcenia doktorant zobowiązany jest do podjęcia zagranicznego stażu naukowego (nie krótszego niż 7 dni) lub uczestnictwa w zagranicznej konferencji naukowej (nie liczy się uczestnictwo online).

Za realizację tego obowiązku przyjmuje się także przeprowadzenie kwerendy w zagranicznej instytucji oraz badania terenowe lub laboratoryjne prowadzone za granicą.

Doktorant powinien zapewnić sobie środki na wyjazd, np. pozyskując  finansowanie (granty, mobilności NAWA, instytucje wspierające badania, takie jak fundacje czy towarzystwa naukowe, wyjazd na koszt instytucji goszczącej) lub uczestnicząc w jednym z projektów organizowanych przez uczelnię (program Erasmus+, program PROM, wewnętrzne konkursy SD, inne środki które zapewnia uczelnia).

img

Tutoring ekspercki

Każdy doktorant powinien zrealizować trzy dziesięciogodzinne cykle tutorskie w trakcie swojego kształcenia. Czas ich realizacji i przeznaczenie zależy od decyzji doktoranta i promotora.

Zobacz: planowanie, opis i formalności związane z tutoringiem

img

Seminarium obszarowe

Na ostatnim etapie przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktoranci prezentują swoje projekty w ramach seminariów obszarowych. Prezentacja odbywa się w formie otwartego seminarium organizowanego w instytucie, w którym doktoranci przygotowują swoje rozprawy.

Seminarium organizują sami doktoranci, ze wsparciem wybranych nauczycieli akademickich.

Zobacz: zasady organizacji i harmonogram seminariów w danym roku akademickim

img

System Zapewniania Jakości Kształcenia

Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest, monitorowane i ewaluowane zgodnie z procedurami Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, uchwalonymi przez Radę Szkoły Doktorskiej dnia 9 stycznia 2020 roku.

Treść dokumentu: Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia SD UŚ

return to top