Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Czym jest ocena śródokresowa?

Ocena śródokresowa, to ocena realizacji indywidualnego planu badawczego, którą każdy doktorant szkoły doktorskiej przechodzi w połowie kształcenia. Ocenę przeprowadza trzyosobowa komisja, w której skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską.

Ocena kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Negatywna ocena jest podstawą do skreślenia doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej. Pozytywny wynik oceny śródokresowej oznacza, że od kolejnego miesiąca po ocenie stypendium doktoranta wynosi co najmniej 57 procent minimalnego wynagrodzenia profesora (przed oceną jest to co najmniej 37 proc.). Doktorant po ocenie śródokresowej może też już być zatrudniony jako nauczyciel akademicki, przy czym wówczas otrzymuje pomniejszone stypendium doktorskie (do 40 proc. z kwoty przypadającej doktorantowi po ocenie śródokresowej).

Sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej określa regulamin szkoły doktorskiej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) art. 202, art. 209 ust. 10.

Komisja ewaluacyjna w Szkole Doktorskiej

Komisja do oceny śródokresowej powołana jest już na pierwszym roku kształcenia doktoranta. Określana jest jako komisja ewaluacyjna, ponieważ dokonuje ewaluacji pracy doktoranta po każdym roku kształcenia.

Po zakończeniu pierwszego roku komisja dokonuje oceny złożonego przez doktoranta indywidualnego planu badawczego. Komisja może wtedy wydać ocenę pozytywną, negatywną lub warunkową pozytywną.

Po zakończeniu drugiego roku odbywa się ocena śródokresowa opisana poniżej.

Po zakończeniu trzeciego roku komisja ocenia dalszą realizację IPB, czyli  postępy i stopień przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

Podstawa prawna:

Regulamin Szkoły Doktorskiej, stanowiący załącznik do uchwały nr 430/2019 z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ. § 17, ust. 4 (obowiązuje do 30.09.2021)

Uchwała nr 75/2021 z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. § 17 i 18 (obowiązuje od 1.10.2021)

Przebieg oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej

Podstawowymi dokumentami w ocenie śródokresowej są indywidualny plan badawczy i sprawozdanie z jego realizacji – więcej na stronie Indywidualny plan badawczy.

Ocenę śródokresową inicjuje doktorant, składając wniosek do dziekana Szkoły Doktorskiej. Wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli doktorant zamknął rok, to znaczy: uzyskał wszystkie obowiązkowe zaliczenia, odbył praktykę dydktyczną i złożył sprawozdanie z realizacji IPB.

Formularz wniosku: wniosek o przeprowadzenie oceny śródokresowej

Po 30 września, jeżeli doktorant nie złoży wniosku, ocena inicjowana jest przez dziekana Szkoły Doktorskiej.

Ocena jest trzyetapowa:

  1. Komisja zapoznaje się dokumentacją złożoną przed doktoranta (indywidualny plan badawczy, sprawozdanie z realizacji kształcenia i indywidualnego planu badawczego i załączone do niego publikacje i inne dokumenty).
  2. Doktorant prezentuje swoją pracę badawczą na posiedzeniu rady naukowej instytutu odpowiedniej dyscypliny; w części obrad poświęconej prezentacji uczestniczą członkowie komisji ewaluacyjnej oraz promotor.
  3. Komisja ewaluacyjna na odrębnym posiedzeniu podejmuje decyzję o wyniku oceny śródokresowej. Komisja może zażądać spotkania z doktorantem lub jego promotorem w celu uzyskania wyjaśnień.

Oceny przeprowadzane po 1 października 2021 roku będą odbywały się na podstawie nowego Regulaminu i w związku z tym odmiennego porządku:

  1. Wystąpienie przed radą instytutu.
  2. Rozmowa z doktorantem (obligatoryjnie) i z promotorem (fakultatywnie).
  3. Posiedzenie końcowe i ustalenie oceny.

Po zakończeniu oceny śródokresowej komisja ewaluacyjna wypełnia i podpisuje protokół. Formularz protokołu:

protokol_komisja_srodokresowa_2019_2020

 

Podstawa prawna:

Regulamin Szkoły Doktorskiej, stanowiący załącznik do uchwały nr 430/2019 z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ. § 17, ust. 4 (obowiązuje do 30.09.2021)

Uchwała nr 75/2021 z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. § 17 i 18 (obowiązuje od 1.10.2021)

Scenariusz oceny śródokresowej 2021

Dla ułatwienia przebiegu całej procedury Szkoła Doktorska opracowała scenariusz przebiegu oceny śródokresowej, uwzględniający przede wszystkim szczegóły wystąpienia doktoranta przed radą instytutu. Wszystkie osoby, które będą zaangażowane w postępowanie w 2021 roku zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. Scenariusz może ulegać modyfikacjom. Obowiązkowo zapoznać się z nim muszą wszyscy doktoranci uczestniczący w tej ocenie.

ocena śródokresowa 2021 – scenariusz1

img
return to top