Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komisja ewaluacyjna w Szkole Doktorskiej

Komisja ewaluacyjna to komisja powoływana w jest celu realizacji ustawowego obowiązku przeprowadzenia oceny śródokresowej. W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską.
Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

W Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wszyscy członkowie komisji posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego, a komisja powoływana jest wcześniej niż wymaga tego ustawa – już na pierwszym roku kształcenia doktoranta.

Określana jest jako komisja ewaluacyjna, ponieważ dokonuje ewaluacji pracy doktoranta po każdym roku kształcenia. Dzięki temu komisja nie tylko wypełnia ustawowy obowiązek przeprowadzenia oceny śródokresowej, ale także wspiera rozwój doktoranta, opiniując jego indywidualny plan badawczy na etapie jego zatwierdzania i śledząc rozwój doktoranta przez kolejne lata jego kształcenia.

Po zakończeniu pierwszego roku komisja opiniuje złożony przez doktoranta indywidualny plan badawczy, a także ocenia pierwsze roczne sprawozdanie. Komisja może wtedy wydać ocenę pozytywną, negatywną lub warunkową.

Po zakończeniu drugiego roku odbywa się ocena śródokresowa.

Po zakończeniu trzeciego roku komisja ocenia dalszą realizację IPB, czyli  postępy i stopień przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) art. 202, art. 209 ust. 10.

Uchwała nr 75/2021 z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. § 17 i 18 (obowiązuje od 1.10.2021)

Uchwała nr 221/2021 z dnia 30-11-2021 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach § 17-19

Składy komisji ewaluacyjnych

return to top