Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Indywidualny plan badawczy

Indywidualny plan badawczy jest opisem wykonanych i planowanych działań badawczych i rozwojowych, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Doktorant przedstawia dziekanowi Szkoły Doktorskiej swój plan badawczy, zatwierdzony przez promotora (promotorów/promotora i promotora pomocniczego) nie później niż w 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, w wersji polskojęzycznej lub wersji anglojęzycznej.

Plan powinien być na bieżąco aktualizowany i przedkładany w aktualnej wersji Dziekanowi nie rzadziej niż raz na rok (na zakończenie roku akademickiego).

Realizacja planu podlega ocenie przez komisję ewaluacyjną i jest jedną z podstaw oceny śródokresowej.

Formularz planu pracy badawczej

return to top