Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Indywidualny plan badawczy

Indywidualny plan badawczy (IPB) jest wiążącym katalogiem zadań badawczych i rozwojowych, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Doktorant przedstawia dziekanowi Szkoły Doktorskiej swój plan badawczy nie później niż w 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, w wersji polskojęzycznej lub wersji anglojęzycznej. IPB i sprawozdania z jego realizacji są najważniejszymi dokumentami w trakcie oceny śródokresowej doktoranta.

IPB zawiera opisowe informacje o planowanej rozprawie doktorskiej, harmonogram prac nad rozprawą doktorską (w tym planowany termin jej złożenia), a także planowane publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy, staże i inne działania o charakterze istotnym dla planowanej rozprawy, a także budżet. Plan zawiera ponadto opinię promotora (promotorów, promotora pomocniczego).

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiedniego koordynatora obszarowej w Szkole Doktorskiej, IPB podlega ocenie komisji ewaluacyjnej. Ta ocena jest elementem zaliczenia pierwszego roku kształcenia.

Zarówno komisja, jak i koordynator obszarowy mogą proponować lub wymagać zmian do wprowadzenia w planie przed jego ostatecznym zatwierdzeniem przez dziekana Szkoły Doktorskiej. Szczegółowa procedura jest przedstawiana w postaci zarządzenia lub informacji od dziekana.

Wzór IPB dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wzór aneksu do IPB.

Treść zarządzenia: zarządzenie nr 1-2021

Wzory:

1. Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

2. Individual-research-plan_SD_US_2020-2021

3. Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

3a. Annex_Individual_research_plan_SD_US_2020-2021

 

Wzór sprawozdania z realizacji IPB, wprowadzony zarządzeniem nr 3-2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej:

1. Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020_2021

1a. Report IRP 2020-2021

 

Wzory IPB i sprawozdania dla doktorantów programu “Doktorat wdrożeniowy” przyjętych od roku akademickiego 2020/2021, wprowadzone zarządzeniem nr 8-2021:

Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 – doktorat wdrożeniowy (zał. nr 3 do zarządzenia nr 1/2021 Dziekana SD)

Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_doktorant wdrozeniowy (zał. nr 3 do zarządzenia 3/2021 Dziekana SD)

Nowy wzór IPB dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie konsultacji z komisjami ewaluacyjnymi i promotorami dziekan Szkoły Doktorskiej zdecydowała o aktualizacji wzoru IPB obowiązującego dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020. Zwiększono liczbę danych do podania, a także dodano część opisową i miejsce na opinie.

Doktoranci zobowiązani są do zapoznania się z nowym dokumentem, do uzupełnienia braków i złożeniach poprawionego IPB najpóźniej do 8 stycznia do biura Szkoły Doktorskiej w dwóch identycznych pod względem treści wersjach, obu zawierających opinię promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego:

 • w postaci modyfikowalnego pliku (docx lub kompatybilne) na adres phd.plan@us.edu.pl
 • w papierowej wersji z podpisami doktoranta i promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego. W przypadku utrzymującego się lub zwiększonego zagrożenia epidemicznego należy dostarczyć skan dokumentu na adres phd.plan@us.edu.pl (w jednym mailu z wersją modyfikowalną), a wersję papierową dostarczyć w wyznaczonym przez biuro terminie.

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego – wersja polska: Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019_2020_ver_2_0

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego – wersja angielska: Individual research plan_SD_US_2019_2020_ver_2_1

Wzór aneksu do IPB:

Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019-2020

Annex_Individual_research_plan_SD_US_2019-2020

Wzór sprawozdania z realizacji IPB:

Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019_2020

Report IRP 2019-2020

Procedura zatwierdzania IPB w roku akademickim 2020/2021

 1. Doktorant przygotowuje IPB we współpracy z promotorem.
 2. Najpóźniej do 13 września doktorant przesyła przygotowany i uzgodniony z promotorem dokument do odpowiedniego koordynatora obszarowego lub właściwego dla doktorantów wdrożeniowych (https://us.edu.pl/szkola-doktorska/86-2/). IPB należy przesłać mailem wformie pliku tekstowego otwartego na modyfikacje.
 3. Koordynator albo zgłasza uwagi i przesyła dokument do poprawy, albo informuje o jego zaakceptowaniu. Na poprawki doktorant ma nie więcej niż 7 dni.
 4. Doktorant drukuje zaakceptowany przez koordynatora IPB, podpisuje go, daje do podpisu promotorowi i dostarcza w wersji papierowej do biura Szkoły Doktorskiej (bezpośrednio, pocztą, przez kancelarię UŚ lub do skrzynki przy wejściu do budynku). W tej formie dokument musi być złożony nie później niż do 30 września.
 5. IPB zostaje zaopiniowany przez koordynatora i zatwierdzony przez dziekana.
 6. Dokument jest archiwizowany w biurze. Doktorant na życzenie otrzymuje skan gotowego dokumentu.

 

Uwaga dotycząca terminów

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej w innym terminie niż 1 października, składają IPB w tym samym terminie co pozostali, a więc do 30 września, i podlegają tym samym procedurom, ponieważ dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia pierwszego roku kształcenia i przystąpienia do pierwszego etapu oceny ewaluacyjnej.

 

Sprawozdanie z realizacji IPB

 1. Sprawozdanie z realizacji IPB należy złożyć do 30 września.
 2. Złożenie sprawozdania (konieczne są daty przy wszystkich podpisach) nie może nastąpić wcześniej niż zatwierdzenie IPB.
 3. Sprawozdanie wymaga podpisu wszystkich promotorów. Nie jest ono w żaden sposób zatwierdzane przez Szkołę Doktorską, ale jest przedmiotem oceny komisji ewaluacyjnej.

Ważne uwagi dotyczące wypełnienia IPB

Przygotowanie planu powinno być precyzyjnym i długotrwałym procesem. Na jego przygotowanie doktorant ma cały rok i przez ten czas może korzystać ze wsparcia swojego promotora, prowadzących zajęcia, które dotyczą podobnej problematyki na pierwszym roku kształcenia (tutoring ekspercki, metodyka badań naukowych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, etyka badań, planowanie kariery naukowej i rozwój akademicki), a także biura Szkoły Doktorskiej (np. w zakresie planowania budżetu).

Przy planowaniu doktorant powinien brać pod uwagę obowiązania związane z cyklem kształcenia w Szkole Doktorskiej, a więc przede wszystkim obowiązek przygotowania projektu grantowego do końca drugiego roku i uczestnictwa w zagranicznym stażu lub prezentacji wyników swoich badań na zagranicznej konferencji naukowej do końca trzeciego roku kształcenia.

Doktorant przedstawia plan zadań na cały okres realizacji rozprawy doktorskiej. Także takie elementy jak publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy i staże powinny być zaplanowane na cały ten okres. Jest zrozumiałe, że w różnych dyscyplinach naukowych cykl publikacji i konferencji jest odmienny i najczęściej precyzyjne zaplanowanie np. wyjazdów konferencyjnych na 3 lata do przodu nie jest możliwe. To nie zwalnia jednak doktoranta z obowiązku zaplanowania tego, w jaki sposób będzie prezentował i upowszechniał wyniki swoich badań. Ma to duże znaczenie przy planowaniu budżetu projektu. Tworząc harmonogram zadań, doktorant planuje również czas zamknięcia kolejnych etapów pracy nad rozprawą doktorską. Znając czas planowanego zakończenia danego zadania, powinien więc móc zaplanować, że wyniki badań np. zaprezentuje na międzynarodowej konferencji naukowej. Planując długoterminowo nie trzeba więc, jeżeli brak takich danych, podawać precyzyjnych terminów czy organizatora konferencji, ale należy zaplanować liczbę i charakter takich działań.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w przygotowanym przez zespół Szkoły Doktorskiej “przewodniku”:

return to top