Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Indywidualny plan badawczy

Indywidualny plan badawczy (IPB) jest wiążącym katalogiem zadań badawczych i rozwojowych, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Doktorant przedstawia dziekanowi Szkoły Doktorskiej swój plan badawczy nie później niż w 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, w wersji polskojęzycznej lub wersji anglojęzycznej. IPB i sprawozdania z jego realizacji są najważniejszymi dokumentami w trakcie oceny śródokresowej doktoranta.

IPB zawiera opisowe informacje o planowanej rozprawie doktorskiej, harmonogram prac nad rozprawą doktorską (w tym planowany termin jej złożenia), a także planowane publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy, staże i inne działania o charakterze istotnym dla planowanej rozprawy, a także budżet. Plan zawiera ponadto opinię promotora (promotorów, promotora pomocniczego).

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiedniego koordynatora obszarowej w Szkole Doktorskiej, IPB podlega ocenie komisji ewaluacyjnej. Ta ocena jest elementem zaliczenia pierwszego roku kształcenia.

Zarówno komisja, jak i koordynator obszarowy mogą proponować lub wymagać zmian do wprowadzenia w planie przed jego ostatecznym zatwierdzeniem przez dziekana Szkoły Doktorskiej. Szczegółowa procedura jest przedstawiana w postaci zarządzenia lub informacji od dziekana, oddzielnie dla każdego rocznika doktorantów Szkoły Doktorskiej.

return to top