Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

Indywidualny plan badawczy

Indywidualny plan badawczy (IPB) jest wiążącym katalogiem zadań badawczych i rozwojowych, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Doktorant przedstawia dziekanowi Szkoły Doktorskiej swój plan badawczy nie później niż w 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, w wersji polskojęzycznej lub wersji anglojęzycznej. IPB jest najważniejszym dokumentem w trakcie oceny śródokresowej doktoranta.

IPB zawiera opisowe informacje o planowanej rozprawie doktorskiej, harmonogram prac nad rozprawą doktorską (w tym planowany termin jej złożenia), a także planowane publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy, staże i inne działania o charakterze istotnym dla planowanej rozprawy, a także budżet. Plan zawiera ponadto opinię promotora (promotorów, promotora pomocniczego).

IPB podlega ocenie komisji ewaluacyjnej, a o jego zatwierdzeniu odpowiedniego koordynatora obszarowej w Szkole Doktorskiej. Zarówno komisja, jak i koordynator mogą proponować lub wymagać zmian do wprowadzenia w planie przed jego zatwierdzeniem przez dziekana Szkoły Doktorskiej. Szczegółowa procedura jest przedstawiana w postaci zarządzenia lub informacji od dziekana.

Nowy wzór IPB

dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wzór aneksu do IPB.

Treść zarządzenia: zarządzenie nr 1-2021

Wzory:

1. Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

2. Individual-research-plan_SD_US_2020-2021

3. Individual-research-plan_SD_US_2019-2020

4. Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

5. Annex_Individual_research_plan_SD_US_2020-2021

6. Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020_2021

Wzór aneksu obowiązuje także doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020. Wersja przygotowana dla tych doktorantów:

3a. Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019-2020

4a. Annex_Individual_research_plan_SD_US_2019-2020

5a. Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019_2020

img

Nowy wzór IPB dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie konsultacji z komisjami ewaluacyjnymi i promotorami dziekan Szkoły Doktorskiej zdecydowała o aktualizacji wzoru IPB obowiązującego dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020. Zwiększono liczbę danych do podania, a także dodano część opisową i miejsce na opinie.

Doktoranci zobowiązani są do zapoznania się z nowym dokumentem, do uzupełnienia braków i złożeniach poprawionego IPB najpóźniej do 8 stycznia do biura Szkoły Doktorskiej w dwóch identycznych pod względem treści wersjach, obu zawierających opinię promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego:

  • w postaci modyfikowalnego pliku (docx lub kompatybilne) na adres phd.plan@us.edu.pl
  • w papierowej wersji z podpisami doktoranta i promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego. W przypadku utrzymującego się lub zwiększonego zagrożenia epidemicznego należy dostarczyć skan dokumentu na adres phd.plan@us.edu.pl (w jednym mailu z wersją modyfikowalną), a wersję papierową dostarczyć w wyznaczonym przez biuro terminie.

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego – wersja polska: Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019_2020_ver_2_0

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego – wersja angielska: Individual research plan_SD_US_2019_2020_ver_2_1

Ważne uwagi dotyczące wypełnienia IPB

Przygotowanie planu powinno być precyzyjnym i długotrwałym procesem. Na jego przygotowanie doktorant ma cały rok i przez ten czas może korzystać ze wsparcia swojego promotora, prowadzących zajęcia, które dotyczą podobnej problematyki na pierwszym roku kształcenia (tutoring ekspercki, metodyka badań naukowych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, etyka badań, planowanie kariery naukowej i rozwój akademicki), a także biura Szkoły Doktorskiej (np. w zakresie planowania budżetu).

Przy planowaniu doktorant powinien brać pod uwagę obowiązania związane z cyklem kształcenia w Szkole Doktorskiej, a więc przede wszystkim obowiązek przygotowania projektu grantowego do końca drugiego roku i uczestnictwa w zagranicznym stażu lub prezentacji wyników swoich badań na zagranicznej konferencji naukowej do końca trzeciego roku kształcenia.

Doktorant przedstawia plan zadań na cały okres realizacji rozprawy doktorskiej. Także takie elementy jak publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy i staże powinny być zaplanowane na cały ten okres. Jest zrozumiałe, że w różnych dyscyplinach naukowych cykl publikacji i konferencji jest odmienny i najczęściej precyzyjne zaplanowanie np. wyjazdów konferencyjnych na 3 lata do przodu nie jest możliwe. To nie zwalnia jednak doktoranta z obowiązku zaplanowania tego, w jaki sposób będzie prezentował i upowszechniał wyniki swoich badań. Ma to duże znaczenie przy planowaniu budżetu projektu. Tworząc harmonogram zadań, doktorant planuje również czas zamknięcia kolejnych etapów pracy nad rozprawą doktorską. Znając czas planowanego zakończenia danego zadania, powinien więc móc zaplanować, że wyniki badań np. zaprezentuje na międzynarodowej konferencji naukowej. Planując długoterminowo nie trzeba więc, jeżeli brak takich danych, podawać precyzyjnych terminów czy organizatora konferencji, ale należy zaplanować liczbę i charakter takich działań.

return to top