Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Oświadczenie doktoranta na potrzeby ewaluacji

Każdy doktorant wskazuje jedną dyscyplinę, do której mogą zostać przypisane jego lub jej osiągnięcia naukowe. Doktorant składa oświadczenie przy przyjęciu do Szkoły Doktorskiej, a w przypadku zmiany dyscypliny składa je ponownie. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do zarządzenia nr 168/2020 rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Osiągnięcia naukowe przypisane do ewaluacji

Do końca listopada każdego roku kalendarzowego doktorant przekazuje do instytutu, do której jest przypisany, wykaz swoich osiągnięć za cały rok kalendarzowy, a w przypadku wykazu składanego po raz pierwszy – od dnia rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej. W przypadku braku osiągnięć doktorant przekazuje puste oświadczenie.

Dokument powinien zostać przekazany do instytutu formie papierowej z oryginalnym podpisem.

Wykaz osiągnięć – wzór do modyfikacji: Wykaz_osiągnięć_wzór

Osiągnięcia naukowe doktorantów w trakcie ewaluacji dyscyplin i dla innych potrzeb

Szkoła Doktorska przekazuje osiągnięcia ewaluacyjne swoich doktorantów do właściwych instytutów, które decydują o wykorzystaniu tych osiągnięć przy ewaluacji dyscypliny.

Zestawienie osiągnięć jest także gromadzone w Szkole Doktorskiej i może zostać wykorzystane do celów popularyzacyjnych lub statystycznych, a także może stać się podstawą przyznawania dodatkowych stypendiów (o ile zostaną ustanowione).

return to top