Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Oświadczenie doktoranta na potrzeby ewaluacji

Każdy doktorant wskazuje jedną dyscyplinę, do której mogą zostać przypisane jego lub jej osiągnięcia naukowe. Doktorant składa oświadczenie przy przyjęciu do Szkoły Doktorskiej, a w przypadku zmiany dyscypliny składa je ponownie. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do zarządzenia nr 168/2020 rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Osiągnięcia naukowe przypisane do ewaluacji

Doktorant, który opublikował artykuł w punktowanym czasopiśmie albo wydał monografię lub opublikował rozdział w monografii wydanej w jednym z wydawnictw znajdujących się na liście ministerialnej, na bieżąco zgłasza to osiągnięcie do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

Link do formularza: https://www.ciniba.edu.pl/dla-nauki/1201-uniwersytet-slaski/987806-mi-zglaszanie-dorobku

Pod koniec każdego roku kalendarzowego doktorant przekazuje do instytutu, do którego jest przypisany, wykaz swoich osiągnięć za cały rok kalendarzowy, a w przypadku wykazu składanego po raz pierwszy – od dnia rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej. W przypadku braku osiągnięć doktorant przekazuje puste oświadczenie. Przedstawiciele instytutów informują o tym w odpowiednim czasie.

Lista czasopism: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (aktualne na dzień 22.02.2022)

Lista wydawnictw: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-22-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe (aktualne na dzień 22.02.2022)

return to top