Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Nowy Regulamin Szkoły Doktorskiej od 1.10.2022

03.10.2022 - 22:02 aktualizacja 04.10.2022 - 20:49
Redakcja: Ryszard Knapek
Nowy Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przyjęty został uchwałą nr 221 Senatu UŚ z dnia 30 listopada 2021 roku i skorygowany uchwałą nr 257 Senatu UŚ z dnia 26 kwietnia 2022 roku (uchwała zawiera tekst jednolity). Dostęp: https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/5653/5/ (logowanie anonimowe)

Nowy Regulamin obowiązuje wszystkich doktorantów od 1 października 2022 roku, we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych rozpoczętych przed 1 października (np. ocena śródokresowa zainicjowana we wrześniu).

Główne zmiany wobec poprzedniego regulaminu:

1. Oceny

Rezygnacja z ocen za zajęcia – odtąd obowiązuje tylko „zaliczony” i „niezaliczony”. W przypadkach, kiedy konieczne jest wystawienie średniej ocen, „zal” traktowne jest jako 5, a „nzal” jako 2.

2. Zawieszenie kształcenia

Zawieszenie kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego – doprecyzowanie postępowania:

 • automatyczne przedłużenie obowiązków wynikających z Indywidualnego planu badawczego
 • wymóg indywidualnego ustalenia warunków, na jakich doktorant wraca po zawieszeniu, jeżeli zawieszenie nie obejmuje pełnego roku akademickiego
 • obowiązek złożenia pod koniec zawieszenia oświadczenia o kontynuowaniu kształcenia – pod rygorem skreślenia

Urlopy – przedłużenie terminu złożenia rozprawy

 • dodanie do katalogu przypadków, które umożliwiają przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej o „wystąpieniem innych losowych zdarzeń uzasadniających przedłużenie kształcenia”
 • wprowadzenie terminu „urlop” dla tych przypadków przedłużenia, które nie są związane z przedłużającymi się badaniami naukowymi
 • wprowadzenie wniosku o urlop
 • wymóg indywidualnego ustalenia warunków, na jakich doktorant wraca po urlopie, jeżeli zawieszenie nie obejmuje pełnego roku akademickiego
 • umożliwienie doktorantowi do rezygnacji z otrzymywania stypendium w trakcie trwania urlopu (dzięki czemu będzie go otrzymywał dłużej po urlopie)
 • obowiązek złożenia pod koniec urlopu oświadczenia o kontynuowaniu kształcenia – pod rygorem skreślenia

4. Zakres obowiązków doktorantów – zmiany:

 • obowiązek złożenia projektu grantowego – uzupełnienie zapisu o zdanie „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w przypadku realizowania projektu promotorskiego lub doktoratu wdrożeniowego, dziekan może zwolnić doktoranta z obowiązku składania wniosku indywidualnego.”
 • zapisanie obowiązku zapoznawania się z informacjami otrzymywanymi ze Szkoły Doktorskiej: zamieszczanymi na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i wysyłanymi bezpośrednio drogą mailową.

5. Skład komisji ewaluacyjnej doktoranta

Umożliwienie włączania do składu komisji jednej osoby posiadającej co najmniej stopień doktora. Przewodniczący komisji i jeden członek spoza UŚ muszą mieć co najmniej stopień doktora habilitowanego

6. Opieka merytoryczna

Uproszenie procedury zmiany promotora. Wniosek o odwołanie promotora może złożyć doktorant lub promotor. Wcześniej osoba występująca z wnioskiem musiała przedstawić nowego kandydata na promotora. Obecnie po odwołaniu promotora następuje procedura jak przy pierwszym powołaniu (wniosek doktoranta poparty opinią rady dyscypliny).

img
return to top