Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktorat międzynarodowy

W przypadku badań prowadzonych równolegle na dwóch uczelniach możliwa jest nadanie stopnia doktora równocześnie przez dwie uczelnie. Podnosi to prestiż uzyskanego stopnia, zwiększa jego uznawalność, ale przede wszystkim jest odzwierciedleniem rzeczywistego stanu – dużego wkładu obu uczelni w kształcenie i badania młodego naukowca.

Inicjatorem tej formy może być instytucja (na przykład w postaci międzynarodowej szkoły doktorskiej), promotor jak i sam doktorant. Nie ma jednej sformalizowanej ścieżki i zestawu procedur dla doktoratu międzynarodowego – jest to rozwiązanie indywidualne, zależne od obu uczelni, systemów prawnych, w jakich funkcjonują (polskie ustawodawstwo nie stawia praktycznie żadnych ograniczeń), a także potrzeb współpracy i źródła ich finansowania. Za każdym razem podstawą realizacji doktoratu międzynarodowego jest dwustronna (lub wielostronna) umowa między instytucjami.

Zachęcamy do inicjowania tego typu współpracy. Szkoła Doktorska UŚ jest otwarta i gotowa wsparcia realizacji takich inicjatyw.

Doktorat międzynarodowy – umowy co-tutelle

Umowy co-tutelle przeznaczone są dla doktorantów/doktorantek, którzy/które chcą prowadzić badania równolegle na dwóch uczelniach (Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim oraz jednostka zagraniczna). Doktorant/ka ma możliwość przygotowywania pracy doktorskiej pod wspólnym kierunkiem dwóch promotorów w każdej z uczelni, w efekcie czego może uzyskać stopień doktora nadany przez obie uczelnie.

WAŻNE! Podpisanie umowy indywidualnej co-tutelle jest poprzedzone oficjalnymią procedurami na obu uczelniach. Proces rekrutacyjny przebiega zgodnie z przepisami obowiązującymi na obu uczelniach.

WAŻNE! Doktorat międzynarodowy oparty na umowach co-tutelle NIE JEST stażem ani wymianą doktorancką.

 

 1. Okres obowiązywania umowy co-tutelle:

Doktorant/ka może rozpocząć studia doktoranckie w oparciu o co-tutelle na pierwszym lub drugim roku studiów. Umowa wygasa w momencie uzyskania przez doktoranta/kę stopnia doktora, nie może być jednak dłuższa niż czas trwania kształcenia (w Polsce maks. 4 lata dwa lata przedłużenia kształcenia). Jeżeli uczelnia partnerska przewiduje krótszy czas kształcenia, należy to wziąć to pod uwagę przy zawieraniu umowy. Na przykład doktorat we Francji trwa 3 lata – umowa co-tutelle trwać będzie maks. 3 lata i powinna być zawarta na drugim roku studiów doktoranta/ki w Polsce.

Umowy co-tutelle uwzględniają podział roku akademickiego (2020/2021, 2021/2022…)

 

 1. Pobyt w jednostce zagranicznej:

Doktorant/ka zobowiązany/na jest do prowadzenia badań oraz uczestniczenia w zajęciach zarówno w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim, jak i w jednostce partnerskiej. Harmonogram pobytu doktoranta/ki w obu jednostkach ustalany jest indywidualnie, powinien jednak uwzględniać równy podział.

 

 1. Obrona pracy doktorskiej oraz nadanie stopnia

Obrona pracy doktorskiej odbywa się w jednej z uczelni (na Uniwersytecie Śląskim lub na uczelni partnerskiej) – wybór konkretnej jednostki dokonany jest w umowie indywidualnej. Komisja doktorska składa się z przedstawicieli obu uczelni, a zasady wyboru składu określane są w treści umowy.

Stopień doktora nadawany jest przez obie uczelnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obie jednostki muszą posiadać uprawnienia do nadawania stopni w wybranej dyscyplinie.

 

 1. Nawiązanie współpracy – krok po kroku – obowiązki doktoranta/doktorantki:

 

 1. doktorant/ka powinien/na skontaktować się ze swoim promotorem i skonsultować pomysł doktoratu międzynarodowego. Doktorant/ka musi uzyskać zgodę swojego promotora (inicjatywa może też należeć do promotora, który często ma już nawiązane kontakty międzynarodowe i zna jednostki naukowe prowadzące badania w zakresie istotnym dla doktoranta),
 2. doktorant/ka powinien/na zainteresować się programem nauczania dostępnym na uniwersytecie zagranicznym – powinien/na ustalić, czy uczelnia zagraniczna ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie doktoranta/ki oraz czy posiada odpowiedni program nauczania,
 3. doktorant/ka powinien/na skontaktować się ze szkołą doktorską uniwersytetu zagranicznego (albo podobnym organem) ze wstępnym pytaniem, czy uniwersytet ten dopuszcza możliwość studiowania w oparciu o umowy co-tutelle;

WAŻNE!!! Rozmowy na tym etapie mają charakter jedynie wstępny – doktorant/ka ma za zadanie jedynie zbadać, czy uczelnia zagraniczna jest zainteresowana międzynarodowymi doktoratami. Żadne z ustaleń na tym etapie nie są wiążące dla Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim.

 1. doktorant/ka powinien/na wypełnić stosowny formularz i wysłać go na adres: malgorzata.myl@us.edu.pl (dr Małgorzata Myl – koordynator ds. współpracy międzynarodowej),
 2. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim zapozna się z formularzem przesłanym przez doktoranta/kę oraz podejmie decyzję w sprawie dalszej procedury,
 3. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim (koordynator ds. współpracy międzynarodowej) skontaktuje się z wybraną jednostką zagraniczną oraz rozpocznie negocjacje dotyczące treści umowy. Doktorant/ka i promotor są informowani o przebiegu rozmów i na odpowiednich etapach do nich włączani,

 

WAŻNE!!! Ostateczna treść umowy co-tutelle ustalana jest pomiędzy obiema uczelniami – treść negocjują tylko uprawnione do tego osoby. Ponadto umowa podlega zatwierdzeniu przez organy centralne obu uczelni. Umowa musi spełniać wymogi obu systemów prawnych;

 

 1. podpisanie umowy przez obie uczelnie – umowy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania obu uczelni i do zaciągania zobowiązań w imieniu obu uczelni. Umowa zostanie przekazana również doktorantowi/doktorantce.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Dr Małgorzata Myl

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

e-mail: malgorzata.myl@us.edu.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do co-tutelle

return to top