Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Podstawy prawne

Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący od 1.10.2021

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-752021

Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący do 30.09.2021

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-4302019

Zarządzenie dziekana dotyczące ewaluacji doktorantów I roku

zarządzenie nr 5 dziekana SD z 16.03.2021 w sprawie komisji ewaluacyjnych

img

Ewaluacja po I roku

Ocena śródokresowa - ewaluacja po II roku

Ocena śródokresowa jest najważniejszym działaniem ewaluacyjnym w Szkole Doktorskiej, którego skutkiem jest albo kontynuacja kształcenia (i podniesienie stypendium), albo skreślenie z listy doktorantów.

Oceny śródokresowej dokonuje komisja ewaluacyjna powołana już na I roku kształcenia. Przedmiotem oceny jest realizacja indywidualnego planu badawczego. Jest ona trzyetapowa:

  1. W pierwszym etapie komisja zapoznaje się z dokumentacją: planem badawczym, przebiegiem kształcenia i rocznymi sprawozdaniami doktoranta/doktorantki.
  2. W drugim etapie doktorant/doktorantka prezentuje swój plan badawczy, wskazując, które etapy badań zostały już zrealizowane i jak są rozplanowane kolejne. Prezentacja odbywa się na posiedzeniu rady naukowej instytutu odpowiedniej dyscypliny. Członkowie rady oraz członkowie komisji ewaluacyjnej mogą zadawać
    doktorantowi pytania związane z prezentowaną pracą badawczą.
  3. W trzecim etapie komisja ewaluacyjna, na odrębnym posiedzeniu własnym, podejmuje decyzję o wyniku oceny śródokresowej. Jeśli sytuacja tego wymaga, komisja może zaprosić doktoranta/doktorantkę lub promotora/promotorów na to posiedzenie; zarówno doktorant/doktorantka, jak promotor/promotorzy powinni być uprzedzeni o tym zaproszeniu z tygodniowym wyprzedzeniem.
return to top