Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wzór IPB dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej, wzór aneksu do IPB i sprawozdania z realizacji IPB.

Treść zarządzenia:

Indywidualny plan badawczy

wersja polska – 1a – Indywidualny plan badawczy 2022-2023

wersja angielska – 1b – Individual Research Plan 2022-2023

wersja polska  dla programu „Doktorat wdrożeniowy” – 1c – Indywidualny plan badawczy – Doktorat wdrożeniowy – 2022-2023

Sprawozdanie z IPB

wersja polska – 2a – Sprawozdanie z realizacji IPB 2022_2023

wersja polska obowiązująca od 4.09.2023 – 3a-sprawozdanie-z-realizacji-IPB-2022-2023

wersja angielska – 2b – Report on implementation of IRP – 2022-2023

wersja angielska obowiązująca od 4.09.2023 – 3b-Report-on-implementation-of-IRP-2022-2023

wersja polska dla programu „Doktorat wdrożeniowy” – 2c – Sprawozdanie z realizacji IPB – Doktorat wdrożeniowy – 2022-2023

wersja polska dla programu „Doktorat wdrożeniowy” obowiązująca od 4.09.2023 – 3c-sprawozdanie-z-realizacji-IPB-2022-2023-Doktorat-wdrożeniowy

Aneks do IPB

wersja polska – 3a – Aneks do IPB – 2022-2023 (także dla programu „Doktorat wdrożeniowy”)

wersja angielska – 3b – Annex to IRP – 2022-2023

Procedura zatwierdzania IPB w roku akademickim 2022/2023

 1. Doktorant przygotowuje IPB we współpracy z promotorem.
 2. Najpóźniej do 30 czerwca doktorant przesyła przygotowany i uzgodniony z promotorem dokument do odpowiedniego koordynatora obszarowego lub właściwego dla doktorantów wdrożeniowych (https://us.edu.pl/szkola-doktorska/86-2/). IPB należy przesłać w formie pliku tekstowego otwartego na modyfikacje.
 3. Koordynator albo zgłasza uwagi i przesyła dokument do poprawy, albo informuje o jego zaakceptowaniu. Poprawiony dokument należy ponownie przekazać koordynatorowi do akceptacji.
 4. Najpóźniej 30 września doktorant składa w Szkole Doktorskiej IPB podpisany przez doktoranta i promotora (także promotora pomocniczego, a w przypadku doktoratów wdrożeniowych, także opiekuna ze strony przedsiębiorstwa).
 5. IPB zostaje zaopiniowany przez koordynatora i zatwierdzony przez dziekana.
 6. Dokument jest przechowywany w biurze SD, doktorantowi zostaje przekazany skan dokumentu.
 7. IPB zostaje przedłożony komisji ewaluacyjnej, która przedstawia doktorantowi rekomendacje zmian w IPB lub wyłącznie pozytywną opinię.

Uwaga dotycząca terminów

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej w innym terminie niż 1 października, składają IPB w tym samym terminie co pozostali i podlegają tym samym procedurom, ponieważ dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia pierwszego roku kształcenia i przystąpienia do pierwszego etapu oceny ewaluacyjnej.

 

Sprawozdanie z realizacji IPB

 1. Sprawozdanie z realizacji IPB należy złożyć do 30 września, po każdym roku kształcenia.
 2. Złożenie sprawozdania (konieczne są daty przy wszystkich podpisach) nie może nastąpić wcześniej niż akceptacja IPB przez koordynatora.
 3. Sprawozdanie wymaga podpisu wszystkich promotorów. Nie jest ono w żaden sposób zatwierdzane przez Szkołę Doktorską, ale jest przedmiotem oceny komisji ewaluacyjnej.

Ważne uwagi dotyczące wypełnienia IPB

Przygotowanie planu powinno być precyzyjnym i długotrwałym procesem. Na jego przygotowanie doktorant ma cały rok i przez ten czas może korzystać ze wsparcia swojego promotora, prowadzących zajęcia, które dotyczą podobnej problematyki na pierwszym roku kształcenia (tutoring ekspercki, metodyka badań naukowych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, etyka badań, planowanie kariery naukowej i rozwój akademicki), a także biura Szkoły Doktorskiej (np. w zakresie planowania budżetu).

Przy planowaniu doktorant powinien brać pod uwagę obowiązania związane z cyklem kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym obowiązek przygotowania projektu grantowego i uczestnictwa w zagranicznym stażu lub prezentacji wyników swoich badań na zagranicznej konferencji naukowej.

Doktorant przedstawia plan zadań na cały okres realizacji rozprawy doktorskiej. Także takie elementy jak publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy i staże powinny być zaplanowane na cały ten okres. Jest zrozumiałe, że w różnych dyscyplinach naukowych cykl publikacji i konferencji jest odmienny i najczęściej precyzyjne zaplanowanie np. wyjazdów konferencyjnych na 3 lata do przodu nie jest możliwe. To nie zwalnia jednak doktoranta z obowiązku zaplanowania tego, w jaki sposób będzie prezentował i upowszechniał wyniki swoich badań. Ma to duże znaczenie przy planowaniu budżetu projektu. Tworząc harmonogram zadań, doktorant planuje również czas zamknięcia kolejnych etapów pracy nad rozprawą doktorską. Znając czas planowanego zakończenia danego zadania, powinien więc móc zaplanować, że wyniki badań np. zaprezentuje na międzynarodowej konferencji naukowej. Planując długoterminowo nie trzeba więc, jeżeli brak takich danych, podawać precyzyjnych terminów czy organizatora konferencji, ale należy zaplanować liczbę i charakter takich działań.

return to top