Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Kryteria rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Kryteria ustalone są w Uchwale nr 493/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Senatu UŚ w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021.

Lp. WYMAGANIA OPIS WYMAGAŃ MAKS.
1. Projekt planu badawczego
(do 15 000 znaków ze spacjami) podpisany przez kandydata oraz kandydata  na promotora
Projekt powinien zawierać:

 • cel naukowy projektu (problem naukowy, który kandydat podejmuje, pytania i hipotezy badawcze) (do 5 pkt)
 • znaczenie projektu dla dyscypliny (uzasadnienie podjęcia badań w tym zakresie, nowatorskość projektu) (do 4 pkt)
 • ogólny plan badań (wstępnie wskazane etapy postępowania badawczego) (do 5 pkt)
 • metodyka badań (metody, techniki, narzędzia badawcze) (do 5 pkt)
 • literatura (10 najważniejszych pozycji bibliograficznych, z których zamierza skorzystać kandydat) (do 1 pkt)
 • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy
20 pkt.
2. Rozmowa kwalifikacyjna Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt — koncepcję doktoratu.

Elementy oceny:

 • „obrona” projektu badawczego — odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego przez kandydata projektu
 • wiedza z zakresu obszaru badawczego
 • znajomość języka angielskiego odpowiednia dla danego obszaru (patrz § 8 ust. 4 uchwały)
 • predyspozycje do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników
50 pkt.

minimum 30 pkt.

3. Osiągnięcia naukowe
 • wystąpienia konferencyjne (konferencja krajowa— 1 pkt, konferencja zagraniczna, czyli odbywająca się za granicą — 3 pkt; maks. 3 pkt)[1]
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w wydawnictwach i czasopismach z list ministerialnych[2] (monografia — 10 pkt, rozdział w monografii — 2 pkt, artykuł w czasopiśmie — 5 pkt; maks. 10 pkt)[3]
 • realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych (kierownik — 4 pkt, wykonawca — 2 pkt; maks. 4 pkt)[4]
 • inne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (maks. 5 pkt)

22 pkt.
4. Współpraca międzynarodowa
 • uczestnictwo w programie Erasmus lub innej wymianie międzynarodowej (maks. 3 pkt),
 • projekty realizowane wspólnie z zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym staże i stypendia zagraniczne (maks. 5 pkt)
8 pkt.
SUMA 100 pkt.

 

Obowiązujący sposób potwierdzenia osiągnięć:

[1] Potwierdzenie czynnego udziału przez organizatora konferencji.

[2] http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf.

[3] W przypadku tekstu przyjętego do druku — potwierdzenie przyjęcia do druku (wystarczy e-mail z wydawnictwa lub nr DOI), w przypadku tekstu opublikowanego — pierwsza strona artykułu i spis treści z nazwiskiem autora.

[4] Numer projektu i instytucja finansująca.

return to top