Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Ocena komisji ewaluacyjnej po pierwszym roku

 1. Doktoranci przez pierwszy rok kształcenia, pod opieką promotora, przygotowują Indywidualny plan badawczy (dalej jako IPB, zobacz więcej: Indywidualny plan badawczy) i składają go w Szkole Doktorskiej (dalej jako SD) do 30 września (to termin złożenia finalnego dokumentu, IPB wstępnie jest składany koordynatorowi już 30 czerwca).
 2. Plan jest sprawdzany przez koordynatorów obszarowych w SD i zatwierdzany przez dziekana.
 3. Doktoranci składają sprawozdanie z realizacji IPB w pierwszym roku kształcenia.
 4. IPB i sprawozdanie są skanowane i przesyłane komisji ewaluacyjnej.
 5. Po otrzymaniu dokumentów przewodniczący komisji ewaluacyjnej kontaktuje się z pozostałymi członkami komisji i ustala termin posiedzenia. Po zakończeniu posiedzenia przewodniczący ustala z pozostałymi członkami treść protokołu i wypełnia go za pomocą formularza online (wzór formularza dostarcza biuro SD).

Tryb pracy komisji

 1. Posiedzenia odbywają się zdalnie nie później niż do 15 listopada danego roku, w którym doktorant złożył IPB. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może przesunąć termin posiedzenia komisji, jednak nie później niż do 1 grudnia. O przesunięciu terminu przewodniczący informuje biuro SD (szkola.doktorska@us.edu.pl).
 2. Przewodniczący komisji ustala w porozumieniu z pozostałymi członkami termin spotkania i przygotowuje spotkanie online.
 3. W posiedzeniu komisji biorą udział wszyscy członkowie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieobecność jednej osoby, która powinna najpóźniej do dnia posiedzenia komisji dostarczyć pisemną opinię zawierającą opinię na temat IPB i ocenę sprawozdania. Obecność przewodniczącego komisji na posiedzeniu jest obligatoryjna.
 4. Na zaproszenie przewodniczącego komisji w posiedzeniu komisji lub w jego części mogą wziąć udział doktorant lub promotor.
 5. Decyzje komisji podejmowane są bezwzględną większością głosów.
 6. Po zakończeniu prac komisji przewodniczący przygotowuje protokół, który w formie elektronicznej przekazywany jest do biura SD, do doktoranta i promotora. Elektroniczny formularz protokołu udostępniony jest na stronie internetowej SD.
 7. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dziekana SD.

Zadania komisji

 1. Komisja ewaluacyjna opiniuje indywidualny plan badawczy doktoranta i może zaproponować zmiany.
 2. Komisja ocenia postępy pracy badawczej doktoranta na podstawie sprawozdania z realizacji IPB. Ocena może być pozytywna, warunkowo pozytywna albo negatywna. Jeśli ocena jest warunkowa, komisja wyznacza doktorantowi określone zadania wraz z terminem ich realizacji. Po tym terminie komisja spotyka się z doktorantem i ponownie ocenia jego postępy. Ocena negatywna jest podstawą do skreślenia doktoranta.

Podstawa prawna

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący do 30 września 2022 – link
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący od 1 października 2022 – link
 3. Zarządzenie nr 5 dziekana SD z dnia 28 lipca 2022 – ewaluacja po I roku

return to top