Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Ocena komisji ewaluacyjnej po pierwszym roku

 1. Doktoranci przez pierwszy rok kształcenia, pod opieką promotora, przygotowują Indywidualny plan badawczy (dalej jako IPB, zobacz więcej: Indywidualny plan badawczy) i składają go w Szkole Doktorskiej (dalej jako SD) do 30 września (to termin złożenia finalnego dokumentu, IPB wstępnie jest składany koordynatorowi już 30 czerwca).
 2. Plan jest sprawdzany przez koordynatorów obszarowych w SD i zatwierdzany przez dziekana.
 3. Doktoranci składają sprawozdanie z realizacji IPB w pierwszym roku kształcenia.
 4. IPB i sprawozdanie są skanowane i przesyłane komisji ewaluacyjnej.
 5. Po otrzymaniu dokumentów przewodniczący komisji ewaluacyjnej kontaktuje się z pozostałymi członkami komisji i ustala termin posiedzenia. Po zakończeniu posiedzenia przewodniczący ustala z pozostałymi członkami treść protokołu i wypełnia go za pomocą formularza online (wzór formularza dostarcza biuro SD).

Tryb pracy komisji

 1. Posiedzenia odbywają się zdalnie nie później niż do 20 października 2022 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może wnioskować do dziekana SD o przedłużenie tego terminu, jednak nie później niż do 15 listopada 2022 roku.
 2. W posiedzeniu komisji biorą udział wszyscy członkowie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieobecność jednej osoby, która powinna najpóźniej do dnia posiedzenia komisji dostarczyć pisemną opinię zawierającą opinię na temat IPB i ocenę sprawozdania.
 3. Decyzje komisji podejmowane są bezwzględną większością głosów.
 4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dziekana SD.

Zadania komisji

 1. Komisja ewaluacyjna opiniuje indywidualny plan badawczy doktoranta i może zaproponować zmiany.
 2. Komisja ocenia postępy pracy badawczej doktoranta na podstawie sprawozdania z realizacji IPB. Ocena może być pozytywna, warunkowo pozytywna albo negatywna. Jeśli ocena jest warunkowa, komisja wyznacza doktorantowi określone zadania wraz z terminem ich realizacji. Po tym terminie komisja spotyka się z doktorantem i ponownie ocenia jego postępy. Ocena negatywna jest podstawą do skreślenia doktoranta.

Podstawa prawna

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący od 1 października 2021 – link
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący do 30 września 2021 – link
 3. Zarządzenie nr 12-2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 1 września 2021 roku w sprawie oceny postępów w realizacji pracy badawczej doktorantów po pierwszym roku kształcenia.

return to top