Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podstawowym zadaniem promotora jest prowadzenie doktoranta w jego rozwoju naukowym. Dlatego bardzo istotne jest, żeby każdy promotor był świadomy tego, jak wygląda proces kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej.

Zakres obowiązków promotora

Zgodnie z §26 ust. 2 Uchwały nr 409 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2019 r., do obowiązków promotora należy:

  • opieka nad realizacją planu badawczego przez doktoranta;
  • udzielanie doktorantowi pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej, w tym w opracowaniu indywidualnego planu badawczego;
  • dokonywanie corocznej oceny postępów w pracy naukowej, a zwłaszcza postępów w realizacji programu i indywidualnego planu badawczego, w postaci pisemnej opinii;
  • współpraca z komisją ewaluacyjną;
  • udzielanie wskazówek metodycznych i pomocy w zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych;
  • opiniowanie wniosków składanych przez doktoranta;
  • prowadzenie lub współprowadzenie seminarium doktoranckiego;
  • informowanie dziekana o zaistnieniu przesłanek do skreślenia doktoranta z listy uczestników Szkoły Doktorskiej.

Obowiązki dydaktyczne promotora

Praca promotora z doktorantem odbywa się w ramach seminarium doktorskiego w wymiarze 15 godzin w semestrze przez cały okres kształcenia w Szkole Doktorskiej. Ten zakres realizowany jest w ramach pensum dydaktycznego pracownika badawczo-dydaktycznego UŚ albo w formie umowy cywilno-prawnej z osobą zewnętrzną.

Badacz, który jest promotorem dwóch lub trzech doktorantów w Szkole Doktorskiej realizuje seminarium doktorskie w tym samym wymiarze godzin.

Zasady rozliczania godzin seminarium określa Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie sposobu naliczania godzin seminarium doktoranckiego.

return to top