Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Podstawa przyjęcia doktoranta w ramach grantu

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie

  1. regulacji związanej ze źródłem finansowania (np. regulaminu konkursów NCN) oraz
  2. Uchwały nr 74 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022, w szczególności § 11 i § 12.

Postępowanie konkursowe

Konkurs przeprowadza Szkoła Doktorska na wniosek i w porozumieniu z kierownikiem grantu. Kierownik kontaktuje się z biurem szkoły (szkola.doktorska@us.edu.pl), ustala szczegóły m.in. związane ze stypendium i terminem rozpoczęcia kształcenia oraz przekazuje:

  1. Ogłoszenie konkursowe w języku polskim i angielskim:
  2. Wniosek o powołanie komisji rekrutacyjnej: powołanie komisji rekrutacyjnej do grantu – formularz wniosku
  3. Grafikę poziomą (np. zdjęcie z badań, fotografię aparatury, zdjęcie „metaforyczne” dot. projektu). Grafika nie jest obowiązkowa ale znacząco ułatwi i rozszerzy promocję rekrutacji.

Obecnie całe postępowanie, w tym rozmowa rekrutacyjna, prowadzone są online. Również dokumenty przyjmujemy online – należy przesłać dokumenty w plikach edytowalnych (np. docx, a nie pdf) ze skrzynki pocztowej w domenie us.edu.pl. Dokumenty przesłane ze skrzynki w domenie traktujemy jak podpisane, nie licząc tych, które mają prawne konsekwencje (np. protokół z postępowania rekrutacyjnego).

W założeniu rekrutacja prowadzona jest w zasięgu międzynarodowym, należy więc przygotować ogłoszenie po polsku i po angielsku (lub tylko po angielsku). Jeżeli uzasadnione jest prowadzenie rekrutacji wyłącznie po polsku – należy poinformować o tym biuro. Formularze poddawane są korekcie językowej przed ogłoszeniem (korekta nie uwzględnia słownictwa specjalistycznego), chyba że zostaną przesłane „na ostatnią chwilę”.

Stypendium naukowe a stypendium doktoranckie

Część konkursów (np. OPUS, SONATA BIS) umożliwia wnioskowanie o stypendium naukowe. Stypendium to przeznaczone jest dla doktorantów, a więc dla osób, które już są w szkole doktorskiej. Aby na tej podstawie przyjąć nowego doktoranta, należy uznać to stypendium za stypendium doktoranckie. NCN dopuszcza takie rozwiązanie. W przypadku środków z innych źródeł należy upewnić się, czy taka procedura nie jest zakazana. Oba stypendia są nieopodatkowane, ale stypendium doktoranckie obarczone jest kosztami ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że stypendium wypłacane doktorantowi będzie pomniejszone o ok. 25 procent. Szczegółowymi działaniami w tym zakresie zajmuje się biuro Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z Działem Projektów lub biurem projektowym na odpowiednim wydziale.

Konkursami dotyczącymi stypendiów naukowych zajmuje się Dział Projektów lub odpowiednie biuro na wydziale. Konkursy na stypendium doktoranckie prowadzi biuro Szkoły Doktorskiej. Jeżeli więc kierownik grantu, w którym zaplanowano stypendium naukowe chce przyjąć nowego doktoranta proszony jest o kontakt z biurem Szkoły Doktorskiej.

Stypendium doktoranckie

Planując stypendium doktoranckie w przygotowywanym projekcie grantowym należy pamiętać, że stypendium w szkole doktorskiej jest obłożone ubezpieczeniem i przysługuje doktorantowi na 4 lata i wynosi:

  • przez pierwsze dwa lata nie mniej niż 37 proc. minimalnego wynagrodzenia profesora + koszty ubezpieczeń, czyli obecnie ok. 2900 zł.
  • przez kolejne dwa lata po ocenie śródokresowej nie mniej niż 57 proc. minimalnego wynagrodzenia profesora + koszty ubezpieczeń, czyli obecnie ok. 4400 zł.

Oczywiście stypendium w grancie może być wyższe. Z perspektywy przepisów obowiązujących w Szkole Doktorskiej nie ma górnej granicy. Takie granice stawia za to np. NCN.

Doktorant będzie otrzymywał stypendium wypłacane przez uczelnię (procedurę prowadzi biuro Szkoły Doktorskiej) dopiero od momentu podpisania umowy stypendialnej, którą oczywiście poprzedzić musi ogólna umowa o finansowanie (między fundatorem grantu a uczelnią) i rekrutacja do grantu. Z tego powodu warto zaplanować rekrutację z wyprzedzeniem, aby doktorant mógł dostać stypendium już od pierwszego miesiąca. Stypendium wypłacane jest „z dołu”, tzn. w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

Wzór umowy zatwierdzony przez kwesturę (umowę przygotowuje biuro, może się różnić szczegółami w zależności od konkursu): wzór umowy grantowej

Kształcenie doktorantów, którzy realizują swój projekt w ramach grantu

Doktoranci zrekrutowani drogą grantową stają się pełnoprawnymi doktorantami w Szkole Doktorskiej ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Realizują ten sam program kształcenia co pozostali doktoranci.

W programie większość zajęć zaplanowana jest na dwa pierwsze lata kształcenia, przy czym doktoranci mogą ubiegać się o indywidualny tryb kształcenia, a także o przeniesienie niektórych obowiązków na kolejne lata. Zasady planowania kształcenia są na tyle zindywidualizowane i elastyczne, że umożliwiają równoległe prowadzenie nawet bardzo intensywnych prac badawczych. Doktoranci mogą tak zaplanować swoje zajęcia, że większość lub wszystkie realizowane są w ciągu jednego lub dwóch dni. Te zajęcia, które mają po kilka grup, są planowane tak, żeby można było wybrać grupę „dzienną” lub popołudniową.

Wszyscy doktoranci w Szkole Doktorskiej mają obowiązek złożenia projektu grantowego do końca drugiego roku kształcenia. Doktoranci, którzy realizują swój projekt w ramach grantu mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku, o ile nowy projekt grantowy mógłby być przeszkodą w realizacji głównego projektu. Doktoranci pracujący w ramach PRELUDIUM BIS NCN zgodnie z założeniem tego programu składają wniosek na wyjazd stażowy do NAWA i jest to pełnoprawny, wystarczający projekt grantowy. Przepisy NCN nie wykluczają jednak również składania wniosków o PRELUDIUM przez doktorantów realizujących swój doktorant w ramach grantu z PRELUDIUM BIS, OPUS itd.

return to top