Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Zapisy dla osób zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym odbędą się w terminie od 28.07.2021 do 30.07.2021 w godzinach 8:30-12:30 i 13:30-15:00 (w piątek 30.07.2021 tylko do godziny 12:00).

Zapisu należy dokonać osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną (upoważnienie pozostaje w dokumentacji) w siedzibie Szkoły Doktorskiej, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (cudzoziemcy pok. 406).

Kandydatów, którzy dotychczas nie wgrali do systemu IRK zdjęcia oraz nie uzupełnili nr ORCID prosimy  o niezwłoczne uzupełnienie – bez tego zapisy nie będą możliwe.

Prosimy o przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa podczas przebywania na terenie szkoły oraz korzystanie z własnego długopisu.

Niezbędne dokumenty

Kandydat przynosi dokumenty w białej, wiązanej teczce A4. Teczka powinna być opisana zgodnie z instrukcją (zał 1 opis teczki). Teczka powinna zawierać:

  1. Podanie – ankieta osobowa – o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (IRK)
  2. Kserokopię odpisu dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia (oryginał do wglądu), albo w przypadku ich braku, zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu tytułu zawodowego. Kserokopię odpisu dyplomu należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.
  3. Wypełniony zgodnie z instrukcją, wydrukowany w dwóch egzemplarzach druk ZUS ZUA (zał 2 druk ZUS ZUA; zał nr 3 ZUS ZUA objaśnienia)
  4. Uzupełniony wniosek stypendialny (zał nr 4 wniosek stypendialny 2021) wydrukowany w dwóch egzemplarzach.
  5. Podpisane oświadczenie o znajomości zasad wynikających z Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji (5 – oświadczenie o znajomości zasad).
  6. Podpisane ślubowanie (zał 6 ślubowanie – oath).
  7. Oświadczenie upoważniające UŚ do wykazania osiągnięć doktoranta przy ewaluacji dyscypliny (zał 7 – zalacznik_nr_3a – oświadczenie w dyscyplinie).
  8. Klauzula informacyjna RODO (zał 8 – klauzula informacyjna RODO).

return to top