Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie językoznawstwo. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie językoznawstwo znajduje się na stronie internetowej Instytutu Językoznawstwa.

dr hab. Robert Bońkowski, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

socjolingwistyka, semantyka, morfologia, leksykologia

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

robert.bonkowski@us.edu.pl

dr hab. Bożena Cetnarowska, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

morfologia konstrukcyjna, słowotwórstwo języka angielskiego, leksemy wielowyrazowe, składnia frazy nominalnej

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

bozena.cetnarowska@us.edu.pl

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

Przyswajanie języka drugiego/obcego, wielojęzyczność, psychologia pozytywna, kształcenie nauczycieli języków obcych

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

danuta.gabrys-barker@us.edu.pl

dr hab. Ewa Gumul, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

translatoryka, tłumaczenie symultaniczne, proces przekładu, metoda protokołów retrospektywnych, uniwersalia przekładowe, eksplicytacja, ideologia w przekładzie

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

ewa.gumul@us.edu.pl

prof. dr hab. Hristo Kyuchukov

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

językoznawstwo
pedagogika
psychologia

Zainteresowania naukowe:

bilingualism, Roma children, intercultural education, psycholinguistics, minorities/migrants/refugees education, child psychology

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

hristo.kyuchukov@us.edu.pl

dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

socjolekty środowisk przestępczych (w ujęciu historycznym), słownictwo erotyczne (zwłaszcza w historii polszczyzny), język polityki, edukacja polonistyczna, kompetencja językowa

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

jaroslaw.pacula@us.edu.pl

dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

fonetyka, artykulacja mowy, percepcja mowy, język obcy

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Prospeech

Kontakt:

arkadiusz.rojczyk@us.edu.pl

dr hab. Monika Sułkowska, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

frazeologia teoretyczna, kontrastywna i stosowana, frazeodydaktyka, frazeotranslacja

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

monika.sulkowska@us.edu.pl

dr hab. Konrad Szcześniak

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

Construction Grammar, formulaic language

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Index

Kontakt:

konrad.szczesniak@us.edu.pl

dr hab. Dariusz Tkaczewski, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

bohemistyka, polsko-czeskie kontakty językowe, historia języka czeskiego, encyklopedystyka czeska i czechosłowacka, współczesna czeszczyzna i jej rozwarstwienie stylistyczne, język czeskich mass mediów, manipulacja językowa

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

dariusz.tkaczewski@us.edu.pl

prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

językoznawstwo ogólne, semantyka, pragmatyka, kognitywizm,analiza dyskursu, gramatykalizacja, zmiana semantyczna, języki i kultury Ameryki Centralnej i Pd., językoznawstwo kulturowe, traduktologia

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

joanna.wilk-racieska@us.edu.pl

dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

językoznawstwo

Zainteresowania naukowe:

pragmatyka językowa (linguistic pragmatics), rejestry specjalistyczne (specialised registers), dyskurs reklamy (advertising discourse), językoznawstwo kontrastywne (contrastive linguistics), zmiany językowe (language change), badania tłumaczeniowe (translation studies)

Zobacz więcej:

ORCID

Google Scholar

Kontakt:

adam.wojtaszek@us.edu.pl

return to top