Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu pn. „Współmyślenie w humanistyce”

02.07.2020 - 10:42 aktualizacja 02.07.2020 - 11:40
Redakcja: an

Do 25 czerwca 2020 roku Kapituła Konkursu pn. „Współmyślenie w humanistyce” w składzie:

 • przewodnicząca Komisji – prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ
 • członkowie Komisji:
  • dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – pełnomocnik dziekana WH ds. kształcenia i inicjatyw edukacyjno-społecznych,
  • dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ – pełnomocnik dziekana WH ds. dydaktycznych,
  • dr hab. Jolanta Latkowska – pełnomocnik dziekana WH ds. dydaktycznych,
  • dr Julia Legomska (nauki o kulturze),
  • dr Magdalena Ochwat (literaturoznawstwo),
  • dr Marta Ostrowska-Bies (historia sztuki),
  • dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (historia)

oceniała przesłane propozycje projektów naukowych lub mających popularyzować naukę. Wyłoniono 15 opiekunów (mentorów) grup projektowych, którzy wraz z zespołami projektowymi rozpoczną swoją pracę 1 października, a zakończą 30 czerwca 2021 roku. Do zadań mentora należeć będzie:

 • udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego członkom podlegającej jego opiece grupie projektowej,
 • sprawowanie opieki dydaktycznej nad grupą projektową,
 • przeprowadzanie kontroli jakościowej, monitoring i ewaluacja przebiegu prac grupy projektowej.

Konkurs, którego kolejna edycja zostanie ogłoszona w 2021 roku, adresowany jest do opiekunów grup studenckich realizujących projekty naukowe lub popularyzujące naukę, zwłaszcza wieloletnich opiekunów kół naukowych. Takim projektem może być:

 • organizacja konferencji naukowej,
 • organizacja konkursu naukowego lub warsztatów mających na celu popularyzację nauki,
 • prezentacja projektu badawczo-naukowego lub dydaktycznego (np. podczas festiwalu nauki lub dnia otwartego),
 • opracowanie materiałów dydaktycznych lub popularyzujących naukę,
 • przygotowanie do publikacji tekstu naukowego przez grupę studentów pod kierunkiem opiekuna grupy projektowej.

Tematyka studenckich inicjatyw naukowych lub popularyzujących naukę uzależniona powinna być od dyscypliny naukowej, którą reprezentuje opiekun grupy projektowej oraz zainteresowań naukowych członków grupy projektowej. Inicjatywa może mieć charakter naukowy, naukowo-kulturowy, dydaktyczny, społeczny. Nagrodzone inicjatywy studenckie powinny podnosić poziom zaangażowania studentów w życie naukowe, dawać im możliwość rozwoju oraz poszerzania kompetencji naukowych, a także być szansą na prezentację prowadzonych przez nich badan naukowych. Powinny ponadto nie tylko wzmacniać współpracę badawczą i potencjał naukowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ale również pozwalać na budowanie relacji z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym (instytucje kultury, instytucje oświatowe, media, organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny).

Każdy pracownik badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący grupę projektową w ramach Konkursu pn. „Współmyślenie w Humanistyce” otrzyma wynagrodzenie w wysokości 125 zł za godzinę zaangażowania brutto, co miesięcznie wynosi 1000 zł. Opiekun będzie otrzymywał wynagrodzenie przez dziewięć miesięcy.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista rankingowa laureatów konkursu

logo UE

return to top