Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 dla studentów

06.09.2022 - 11:53 aktualizacja 06.09.2022 - 11:53
Redakcja: am

Informacja w sprawie trybu ubiegania się o stypendium ministra
na rok akademicki 2022/2023 dla studentów

 

Na podstawie:

oraz zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2022 roku:

wprowadza się w Uniwersytecie Śląskim następujący tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok 2022/2023.

 1. Student, który zamierza ubiegać się o stypendium ministra na rok 2022/2023 zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej rekomendacji dziekana swojego wydziału.
 2. W tym celu student składa do dziekana wydziału za pośrednictwem dziekanatu pisemne „Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra na rok 2022/2023” oraz oświadczenie w wersji papierowej wg załączonego wzoru – do dnia 3 października br.
  Do zgłoszenia student załącza dokumentację osiągnięć.

Wykaz pracowników dziekanatu Wydziału Humanistycznego, u których student składa swoje zgłoszenie:

 1. Marta Klimek: Katowice, Bankowa 11 p. 16,
  32 359 11 65
 2. Agnieszka Urbańczyk: Sosnowiec, Grota Roweckiego 5 p. 1.10,
  32 364 09 68

Każdy z wymienionych pracowników przed przedłożeniem zgłoszenia kandydatury do dziekana potwierdza status studenta, jego dane osobowe, zaliczenie roku oraz wpis na kolejny rok studiów.

 1. Dziekan wydziału udzielając studentowi rekomendacji zobowiązany jest do merytorycznej oceny osiągnięć przedstawionych przez studenta oraz prawidłowości dokumentacji zgodnie ze wskazanym Rozporządzeniem MEiN. W procesie merytorycznej oceny osiągnięć dziekan może zasięgnąć opinii np. dyrektora instytutu, dyrektora kierunku lub innych naukowców uznanych w danej dziedzinie za ekspertów.
 2. Dziekan po zapoznaniu się ze „zgłoszeniem kandydatury do stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023” oraz przedstawioną dokumentacją zobowiązany jest do wydania opinii – czy przedstawione przez studenta osiągnięcia mają charakter znaczący oraz są związane z odbywanymi przez niego studiami (z wyłączeniem osiągnięć sportowych). W przypadku, gdy przedstawione przez studenta osiągnięcia nie będą zgodne z katalogiem znaczących osiągnięć, o których mowa w cyt. Rozporządzeniu lub nie będą związane ze studiami rekomendacja dziekana może być negatywna.
 3. Dziekan jest zobowiązany wydać studentowi rekomendację do 10 października 2022 roku.
 4. Student, który uzyskał od dziekana pozytywną rekomendację zgłasza się do Biura Studenckich Spraw Socjalnych w celu uruchomienia wniosku stypendialnego w systemie ZSUN/OSF przez koordynatora uczelnianego, który rejestruje się w systemie jako „redaktor wniosków”.
 5. Koordynatorami uczelni wyznaczonymi przez Rektora są pracownicy Biura Studenckich Spraw Socjalnych:

Justyna Urbańska justyna.urbanska@us.edu.pl oraz Agnieszka Cichoń agnieszka.cichon@us.edu.pl tel. 32 359 20 46, Rektorat, ul. Bankowa 12, pok. 0.20 (parter).

 1. Podczas osobistej wizyty studenta w BSSS (termin ustalony po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mejlowym) koordynator tworzy w systemie wniosek dla studenta przypisując mu rolę „ redaktora pomocniczego”
 2. Student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła do systemu OSF edytuje swój wniosek, w tym dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki. Po zakończeniu edycji wniosku student zawiadamia koordynatora. Ostateczny termin edycji wniosku upływa w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2022r.
 3. Koordynator dokonuje sprawdzenia wniosku studenta jedynie pod względem formalnym, przedkłada go do podpisu Rektorowi oraz przesyła do Ministerstwa.

grafika przedstawiająca biret absolwencki, dyplom i banknoty

return to top